BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jegorow Dorota (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Tytuł
Deprecjacja roli zarządczej w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich
The Depreciation of the Role of Management in the Projects Co-financed from EU Funding
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 4, cz. 3, s. 331-343, tab., bibliogr. 25 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nowe trendy w zarządzaniu - perspektywa marketingowa i personalna
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Organizacje pozarządowe, Polityka spójności
EU funds, Non-governmental organisation, Cohesion policy
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja dysfunkcji powstałych przy realizacji projektów wpisanych w WRF 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w wymiarze stanowionych reguł odnoszących się do zarządzania projektami z poziomu nadzoru zarządczego lub właścicielskiego. Przeprowadzone badanie, oparte na studiach literaturowych, analizie dokumentów programowych i wyroków sądowych oraz własnych doświadczeniach związanych z pełnieniem funkcji zarządczych w podmiotach realizujących projekty europejskie, wpisane zostało w istniejącą naukowo-praktyczną niszę poznawczą. Otrzymane wyniki pozwalają twierdzić, że system instytucjonalny zaangażowany w realizację polityki spójności stworzył nieprzyjazne środowisko, mające niejednokrotnie destrukcyjny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Problem jest bardzo złożony i dotyczy zarówno obszaru stanowienia prawa, jego praktycznej egzemplifikacji, budowania struktur administracji publicznej i w końcu jakości kapitału społecznego zaangażowanego w ogół krajowych polityk publicznych. W praktyce najbardziej szkodliwa jest nieprecyzyjność reguł wpisanych w realizację projektów połączona ze zmiennością obowiązującej wykładni stosowanej wybiorczo, bez zachowania relacji czasowych. (fragment tekstu)

The aim of the article is to present the dysfunctions resulting from the implementation of European projects in the rules relating to the management of projects in the dimension of corporate governance. The conducted study was based on studies of literature and analysis of program documents and judgments. The results allow to say that the institutional system involved in the implementation of cohesion policy created a hostile environment for the project. An expression of this was to exclude supervision ownership entities implementing projects with funding opportunities. Domineering and illegal administrative decisions have proven to be highly damaging for businesses involved in the cohesion policy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bachnik K. (2015), Wykorzystanie funduszy unijnych a stymulowanie innowacyjności przedsiębiorstw, w: W. Karpińska-Mizielińska, T. Smuga (red.), Wpływ interwencji z funduszy unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich konkurencyjność. Warszawa: CeDeWu.
 2. Bonikowska M., Grucza B., Majewski M., Małek M. (2006), Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 3. Jegorow D. (2015), Fundusze europejskie - stymulanta i destymulanta rozwoju Polski. Roczniki Ekonomii i Zarządzania 7(43).
 4. Konat G., Ważniewski P. (2015), Wzrost gospodarczy i relacje efektywnościowe a absorpcja środków w ramach polityki spójności UE, w: W. Karpińska-Mizielińska, T. Smuga (red.), Wpływ interwencji z funduszy unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich konkurencyjność. Warszawa: CeDeWu
 5. Kozak M. W. (2014), Konflikty wokół nowego paradygmatu a rozwój regionalny Polski po 1990 roku. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 37(1).
 6. Koźmiński A. K. (2015), Przedsiębiorcze państwo?, w: W. Kieżun (red.), Sprawniejsze państwo, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 7. Kusideł E. (2013), Konwergencja gospodarcza w Polsce i jej znaczenie w osiąganiu celów polityki spójności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 8. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, (2011), Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków PO KL, Warszawa.
 9. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, (2012a), Interpretacja DZF-IV-82252-48- MLi/12, Warszawa.
 10. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, (2012b), Interpretacja DZF-IV-82252-326- RP/12, Warszawa.
 11. Naczelny Sąd Administracyjny, (2015a), Wyrok z dnia 11 czerwca 2015 r., II GSK 1337/14, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6E83D6334C.
 12. Naczelny Sąd Administracyjny, (2015b), Wyrok z dnia 11 czerwca 2015 r., II GSK 1076/14, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C06BAA8BE8.
 13. Najwyższa Izba Kontroli, (2012), Delegatura w Lublinie Lublin, Wystąpienie pokontrolne z dnia 26 listopada 2012 r., LLU - 4101-24-01/2012, P/12/019, https://bip.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,llu~p_12_019_201209261044171348649057~id0~ 01,typ,kj.pdf.
 14. Pietras P., Szmit M. (2003), Zarządzanie projektami. Wybrane metody i techniki, Oficyna Księgarsko-Wydawnicza "Horyzont", Łódź.
 15. Rybiński K. (2014), Ekonomia w matriksie, Wydawnictwo Słowa i Myśli, Lublin.
 16. Słodowa-Hełpa M. (2013), Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania, CeDe- Wu, Warszawa.
 17. Szymańska A. (2008), Jak przygotować dobry wniosek czyli jak skutecznie pozyskiwać fundusze unijne 2007-2013, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 18. Szymański W. (2015), Świat i Polska wobec wyzwań, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 19. Świętoniowska J. (2015), Podejście kontekstowe w zarządzaniu projektami, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 216.
 20. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).
 21. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, (2015a), Wyrok z dnia 27 sierpnia 2015 r., V SA/Wa 722/15, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/47F8528D06.
 22. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, (2015b), Wyrok z dnia 27 sierpnia 2015 r., V SA/Wa 723/15, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A12D93EFE8.
 23. Woźniak, M. G., (2014), Rozwój społeczno-ekonomiczny w III Rzeczypospolitej. Efekty. Defekty. Warunki integracji. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 39(3).
 24. Wysocki R. K. (2013), Efektywne zarządzanie projektami. Tradycyjne, zwinne, ekstremalne, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 25. Zybertowicz A., Gurtowski M., Sojak R. (2015), Państwo Platformy. Bilans zamknięcia, Wydawnictwo Fronda, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu