BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lakis Juozas (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
Tytuł
Wspieranie integracji zawodowej młodego pracownika - obszary problemowe
Problematic Fields of Managing Young Worker's Professional Integration
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 4, cz. 3, s. 359-372, tab., bibliogr. 17 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nowe trendy w zarządzaniu - perspektywa marketingowa i personalna
Słowa kluczowe
Pracownicy młodociani, Zachowania pracownika, Praca zespołowa, Konflikty pracownicze, Obszary problemowe
Young workers, Employee behaviours, Team work, Employees conflicts, Problem areas
Uwagi
summ.
Abstrakt
W celu identyfikacji obszarów problemowych w zarządzaniu procesami adaptacji i integracji zawodowej młodych pracowników wysunęliśmy poniższe tezy.
1. Istotnym czynnikiem adaptacji zawodowej i integracji młodego pracownika jest organizacja pracy w zespole.
2. Istotnym czynnikiem integracji zawodowej młodego pracownika i jego zaangażowania w pełnieniu swoich obowiązków jest stosunek przełożonego do niego i układ relacji pomiędzy nimi.
3. Współpraca i solidarność pracowników niższego szczebla jest czynnikiem o wyróżniającej sile integracyjnej, który w pewnym stopniu kompensuje ograniczony wpływ pozostałych czynników integrujących.
4. Uczenie się zasad komunikacji zawodowej oraz rozwiązywania problemów i konfliktów przez pracowników jest uzależnione od potencjału danej organizacji.
Na potrzeby analizy posłużono się kategorią konfliktu, istotnego wskaźnika oceny jakości stosunków zawodowych w zespole. (fragment tekstu)

The purpose of this article was to test those fields of human relations in work environment, whose influence on adaptation and professional integration of new employees may be of positive or negative nature.
A servey was completed by 141 young employees working in different type of organizations. Additional information was drawn from the case studies of the conflicts, which servey respondents have observed in their organizations. Some statements were under consideration.
1. One of the influential determinants of young worker's adaptation is how there are managed the workload and personal duties in the team
2. The next important determinant of young worker integration and engagement arises from the quality of personal relations between the superior and young worker
3. The atmosphere of peer suport and solidarity in a team is powerfull antecedent of successful integration of new employee.
4. Educating team in the field of professional communication, problem solving and conflict resolution, what is important for everyone professional and social integration, strongly depends on the potential of organization. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Behfar K.J.,Thompson L.L. (red.) (2008), Conflict in Organizational Groups, Kellog School of Management, Kogan Page, London.
 2. De Drue C.K.W., Gelfand M.J.(red.) (2008), The Psychology of Conflict and Conflict Management in Organizations , Lawrence Erlbaum Associates, New York, London.
 3. Deutsch M., Coleman P.T. (red.) (2005), Rozwiązywanie konfliktów, teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 4. Heidtman J., Wolfarth A. (2016), Współdziałanie zamiast rywalizacji, Harvard Business Review Polska [online], www.hbrp.pl/news.php?id=55, dostęp: 20 marca 2016.
 5. Kazenas A. (2012), Organizacja procesu adaptacji zawodowej młodych pracowników, "Bezpieczeństwo pracy: nauka i praktyka", nr 3.
 6. Lipka A. (2004), Współdziałania. Zmierzch rywalizacji pracowników?, Difin, Warszawa.
 7. Marsick V.J., Sauquet A., (2005), Uczenie się przez refleksję [w:] Deutsch M., Coleman P.T.(red.) Rozwiązywanie konfliktów, teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 8. Oleszak A. (2014), Bezpieczeństwo pracy młodych pracowników, "Problemy Nauk Stosowanych", t.2, Szczecin.
 9. Penc J. (2001), Kreowanie zachowań w organizacji, Placet, Warszawa.
 10. Saks, A. M. (2006), Antecedents and concequences of employee engagement, "Journal of Managerial Psychology", Vol.21 No.7 [online], www.emeraldinsight.com./0268 - 3946.htm, dostęp: 20 stycznia 2016.
 11. Sikorski Cz. (1999), Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 12. Sikorski Cz. (2005), Język konfliktu. Kultura komunikacji społecznej w organizacji, C.H.Beck, Warszawa.
 13. Turek D. (2012), Kontrproduktywne zachowania pracowników w organizacji, Difin, Warszawa.
 14. Wojtczuk-Turek A.,(2010), Organizacyjne i kompetencyjne predyktory zachowań innowacyjnych - analizy empiryczne, "Współczesne Zarządzanie", nr 4.
 15. Zaleśna A. (2015), Adaptacja nowego pracownika i wzajemne dzielenie się wiedzą na przykładzie przedsiębiorstw sektora MSP, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania" nr 39, t.3, Szczecin.
 16. Żarczyńska-Dobiesz A. (2008a), Adaptacja nowego pracownika do pracy w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Warszawa.
 17. Żarczyńska-Dobiesz A. (2008b), Rola coachingu i mentoringu w procesie adaptacji nowego pracownika, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Zarządzanie nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu