BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtkowska Paulina M. (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Małżeństwo binacjonalne a uzyskanie obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej
Binational Marriage as a Way of Acquiring Polish Citizenship
Źródło
Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej, 2016, nr 16, s. 217-231, tab., bibliogr. 32 poz.
The Poznan School of Banking Undergraduate Research Journal
Słowa kluczowe
Małżeństwo, Migracja, Cudzoziemcy, Obywatelstwo, Uchodźcy
Marriage, Migration, Foreigners, Citizenship, Refugees
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zjawisko zawierania binacjonalnych małżeństw - także fikcyjnych, które z czasem staje się coraz bardziej zauważalne w dużej części krajów Unii Europejskiej to dla cudzoziemców jeden ze sposobów na uzyskanie obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej, będącego źródłem wielu przywilejów. Artykuł opisuje część z nich, jednocześnie przeciwstawiając im negatywne konsekwencje wynikające z próby obejścia przepisów polskiego prawa. Omówiona zostaje również procedura i formalności, które pozwalają cudzoziemcowi na pozyskanie obywatelstwa czy po prostu legalizację pobytu w Polsce z tytułu bycia współmałżonkiem obywatela polskiego. Tekst akcentuje możliwości kontrolowania omawianego zjawiska poprzez działanie organów państwowych, a także środki, które ułatwiają skrupulatne ustalanie rzeczywistości przy jednoczesnym poszanowaniu praw małżonków. (abstrakt oryginalny)

The phenomenon of binational marriages, including marriages of convenience, is becoming increasingly common in the European Union. It is one of the ways of acquiring Polish citizenship and is a source of privileges for foreigners. The article describes some of these privilages along with negative consequences of attemps to circumvent the law. The author also discusses procedures and formalities which enable foreigners to acquire citizenship or simply legalize their stay in Poland by virtue of being married to a Polish citizen. The article focuses on the possibility of keeping the phenomenon under control through actions undertaken by state agencies and measures designed to facilitate the examination of factual evidence, while respecting the rights of spouses. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewski M., 2014, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 2. Baza ogłoszeń oferujących uzyskanie obywatelstwa polskiego: http://www.oglaszamy24.pl/szukaj/ogloszenia/dam-obywatelstwo-polskie-panu [dostęp: 14.10.2016].
 3. Commission Internationale de l'État Civil (CIEC) - Secrétariat Général, Małżeństwa pozorne. Studium nad małżeństwami fikcyjnymi w państwach członkowskich MKSC [wersja polska], Strasbourg, septembre 2010.
 4. European Commission, Directorates-General for Communication and for Justice Did you know...10 UE rights at glance, Luxembourg 2014, http://europa.eu/citizens-2013/sites/default/files/content/NA0414127ENC_002.pdf [dostęp: 13.11.2016].
 5. Góralski W., 2011, Małżeństwo kanoniczne, Warszawa: LexisNexis Polska.
 6. Jagielski J., Dąbrowski P., 2007, Cudzoziemiec niepożądany jako kategoria prawna, Białostockie Studia Prawnicze, z. 2: 131-132, http://www.prawo.uwb.edu.pl/pliki/wydarzenia/bsp2.pdf [dostęp: 25.11.2016].
 7. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 7 czerwca 2016 r., t.j. Dz.U. UE, C 202/02.
 8. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., t.j. Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. Zm.
 9. Kulbat W., 2004, Prawno-duszpasterskie aspekty rozwodu, Łódzkie Studia Teologiczne, nr 13: 140-141, http://cybra.lodz.pl/Content/9124/LST_2004_137do144.pdf [dostęp: 25.11.2016].
 10. Nadużywanie prawa do łączenia rodzin w Polsce. Fikcyjne małżeństwa oraz fałszywe deklaracje ojcostwa, 2012, Warszawa: Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce.
 11. Odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na pismo Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z dnia 15 kwietnia 2003 r., http://www.obcokrajowcy.republika.pl/odmowa_przyjecia_slubu.html [dostęp: 25.11.2016].
 12. Sadowski P., 2012, Przeciwdziałanie i zwalczanie małżeństw pozornych w prawie polskim i brytyjskim, Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 12/4: 30-31, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Prawa_Publicznego/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2012-t12-n4/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2012-t12-n4-s27-53/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2012-t12-n4-s27-53.pdf [dostęp: 25.11.2016].
 13. Smyczyński T., 2014, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 14. Sokołowski T., Stojanowska W., 2014, Rozwód, w: T. Smyczyński (red.), Prawo rodzinne i opiekuńcze. System Prawa Prywatnego. Tom 11, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 15. Strona Internetowa Urzędu do Spraw Cudzoziemców: http://udsc.gov.pl [dostęp: 25.11.2016].
 16. Styś M., 2016, Status prawny kobiet w islamie, www.wspia.eu/file/20254/13-STYŚ+MALWINA.pdf [dostęp: 20.11.2016].
 17. TOP 5 - ochrona międzynarodowa, 2016, Urząd do Spraw Cudzoziemców, http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2016/01/top5-ochrona1.pdf [dostęp: 6.10.2016].
 18. Trendy migracyjne po III kwartale roku, GUS, 2016, http://udsc.gov.pl/trendy-migracyjne-po-iii-kwartale-roku/ [dostęp: 7.10.2016].
 19. Tunia A., 2010, Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie polskim, Studia z Prawa Wyznaniowego, nr 13, 110-111, http://www.kul.pl/files/214/studia13/full_text/anna_tunia_studia_z_prawa_wyznaniowego_132010.pdf. [dostęp: 25.11.2016].
 20. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, t.j. Dz.U. nr 30, poz. 168 z późn. zm.
 21. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, t.j. Dz.U. nr 9, poz. 59 z późn. zm.
 22. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 23. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r o ochronie zdrowia psychicznego, t.j. Dz.U. nr 111, poz. 535 z późn. zm.
 24. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, t.j. Dz.U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.
 25. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r o repatriacji, tj. Dz.U. nr 106, poz. 1118 z późn. zm.
 26. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, t.j. Dz.U. nr 128, poz. 1176 z późn. zm.
 27. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim, t.j. Dz.U. 2012, poz. 161 z późn. zm.
 28. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, t.j. Dz.U. poz. 1650 z późn. zm.
 29. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, t.j. Dz.U. poz. 1741 z późn. zm.
 30. Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 7 czerwca 2016 ., t.j. Dz.U. UE 2016, C 202/01.
 31. Wróblewska-Zgórzak A., 2010, Prawne aspekty zawierania małżeństw polsko-cudzoziemskich, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, nr 1.
 32. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21.03.2014, sygn. IV SA/Wa 131/14
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-7129
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu