BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jørgensen Kenneth Mølbjerg (Aalborg University Copenhagen, Denmark)
Tytuł
Corruption and Genealogical Analysis
Korupcja a analiza genealogiczna
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2009, nr 3 (7), s. 45-58, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Korupcja, Władza, Etyka
Corruption, Power, Ethics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
We współczesnych społeczeństwach istnieje konieczność złożonego rozumienia relacji władzy w kontekście rozumienia subtelności tych zjawisk w codziennym środowisku pracy. To samo można powiedzieć o korupcji. Ponieważ trudno jest precyzyjnie zdefiniować korupcję, zasugerowano przyjęcie innego podejścia do korupcji, jako zjawiska, które stanowi zawsze możliwość i potencjalne zagrożenie dla demokracji. Z tego powodu autor sugeruje krytyczną analizę władzy Foucaulta, genealogię, jako środka, który służy do badania relacji organizacyjnych i społecznych. Genealogia wydaje się być odpowiednim podejściem, ponieważ jest systematycznie podejrzliwa i krytyczna wobec deklarowanej prawdy i moralności. Krytyczne pisanie historii charakteryzuje się demokratyzacją, w kontekście reprezentowania zmarginalizowanych i tłumionych głosów na równi z głosami dominującymi. Ponieważ relacje władzy, które oparte są albo na korupcji albo nie, starają się wykorzystać język, zatem niniejszy wgląd krytyczny jest niezbędny dla rozwoju demokracji i chronienia nas przed korupcją. (abstrakt oryginalny)

In modern societies we need a complex understanding of relations of power in terms of understanding the subtleties of these phenomena at work in everyday life. This is no less true for corruption. Since it is difficult to precisely define corruption, I suggest taking another approach to corruption; that it is always a possibility and potential threat to democracy. For this reason I suggest Foucault's critical analysis of power, the genealogy as a means of exploring organizational and societal relations. Genealogy is relevant because it is systematically suspicious and critical towards the truth and morality claims of any statement. It is a critical writing of history characterized by seeking a democratization of voices in terms of representing the marginalized and suppressed voices on a more equal footing with dominating ones. Since relations of power, whether based on corruption or not, seek to harness language, this critical inquiry is necessary in terms of developing democracy and protecting us from corruption. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arendt H.: The Human Condition. The University of Chicago Press, Chicago 1998.
 2. Boje D.M.: Narrative Methods for Organizational and Communication Research. Sage, London 2001.
 3. Boje D.M., Durant R.A.: Free Stories! Tamara Journal for Critical Organization Inquiry 2006, no 5(3).
 4. Clegg S.R., Courpasson D., Phillips N.: Power and Organizations - Foundations for Organizational Science. Sage, London 2006.
 5. Clegg S.R.: Frameworks of Power. Sage, London 1989.
 6. Elden S.: Mapping the Present: Heidegger, Foucault and the Project of Spatial History. Continuum, London 2001.
 7. Fairclough N.: Language and Power - Language in Social Life. Pearson ESL, London 2001.
 8. Flyvbjerg B.: Making Social Science Matter - Why Social Inquiry Fails and How It Can Succeed Again. Cambridge University Press, Cambridge 2001.
 9. Flyvbjerg B.: Rationalitet og Magt - Et case-baseret studie af planlægning, politik og modernitet. Akademisk Forlag, København 1991.
 10. Foucault M.: Excerpts from The History of Sexuality: Volume 1: An Introduction, [in:] Natoli J., Hutcheon L. (eds.): A postmodern reader. State University of New York Press, New York 1993.
 11. Foucault M.: Nietzsche, Genealogy, History, [in:] Rabinow P. (ed.): The Foucault Reader. Pantheon, New York 1984.
 12. Foucault M.: Two lectures, [in:] Gordon C. (ed.): Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977 by Michel Foucault. Pantheon Books, New York 1980.
 13. Foucault M.: Discipline and Punish - the Birth of the Prison. Penguin, Harmondsworth 1979.
 14. Hardy C., Leiba-O'Sullyvan S.: The Power Behind Empowerment: Implications for Research and Practice. Human Relations 1998, no 51(4).
 15. Hardy C., Clegg S.R.: Some Dare Call It Power, [in:] Clegg S.R., Hardy C., Nord W.R. (eds.): Handbook of Organization Studies. Sage, London 1996.
 16. Haugaard M.: The Constitution of Power. A Theoretical Analysis of Power, Knowledge and Structure. Manchester University Press, Manchester 1997.
 17. Jørgensen K.M.: Power without Glory - A Genealogy of a Management Decision. Copenhagen Business School Press, Copenhagen 2007.
 18. Jørgensen K.M., Boje D.M.: Genealogies of Becoming - Antenarrative Inquiry in Organizations. Tamara Journal for Critical Organization Inquiry 2009, no 8(1).
 19. Lyotard J.F.: The Postmodern Condition - A Report on Knowledge. Manchester University Press, Manchester 1984.
 20. MacDonald M.J.: Losing Spirit: Hegel, Levinas, and the Limits of Narrative. Narrative 2005, no 13(2).
 21. Nietzsche F.: On the Genealogy of Morality, [in:] Ansell-Pearson K. (ed.): Cambridge Texts in the History of Political Thought. Cambridge University Press, Cambridge1994.
 22. Nietzsche F.: On the Genealogy of Morals, [in:] Kaufmann W (ed.): Basic Writings of Nietzsche. The Modern Library, New York 1992.
 23. O'Connor E.: The Politics of Management Thought: A Case Study of the Harvard Business School and the Human Relations School. Academy of Management Review 1999, no 24(1).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu