BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzesiok Agnieszka (Technical University of Silesia)
Tytuł
The "Right of Offset" of the Value of Property Left Beyond the Present Polish Borders
"Prawo zaliczenia" wartości mienia zabużańskiego
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2009, nr 4 (8), s. 36-54, bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe
Majątek Skarbu Państwa, Nieruchomości, Odszkodowania, Zarządzanie nieruchomościami
State Treasury asset, Real estate, Compensation, Real estate management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł omawia wybrane aspekty zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa w odniesieniu do osób, które realizują uprawnienie do rekompensaty z tytułu pozostawienia mienia poza obecnymi granicami Państwa Polskiego. Postanowienia umów republikańskich dotyczyły ewakuacji zabużan oraz zasad opisu mienia pozostawionego przez nich poza granicami Polski, nie zawierały jednak szczegółowych postanowień w zakresie rekompensat za pozostawione mienie. Prawo to zostało skonkretyzowane w ustawodawstwie krajowym, począwszy od lat czterdziestych po chwilę obecną. Sposób kompensowania był oparty, co do zasady, na jednolitej koncepcji normatywnej - możliwości zaliczenia wartości pozostawionego mienia na poczet ceny kupna nieruchomości lub opłat z tytułu dzierżawy, lub użytkowania wieczystego nieruchomości państwowych. Zatem przedmiotem rozważań będą: tzw. "prawo zaliczenia", wybrane aspekty wyceny nieruchomości zabużańskich, dokonywanie zbycia tychże nieruchomości oraz charakter prawny prawa zaliczenia. (abstrakt oryginalny)

This article describes one form of the right to compensation for property left beyond the present borders of the Polish State. The issue of compensation for property left by Polish citizens in the territories annexed to the USSR, was intended to be regulated in domestic law, according to a series of socalled "republican agreements". The Polish State took upon itself the obligation to compensate persons who were "repatriated" from the "territories beyond the Bug River" and had to abandon their property there. On 8 July 2005 the Sejm passed the Act on the realisation of the right to compensation for property left beyond the present borders of the Republic of Poland, which entered into force on 7 October 2005. The right to compensation shall be realized in one of the following forms: offsetting of the value of the property left beyond the present borders of the Polish State against: the sale price of property or the right of perpetual usufruct owned by the State Treasury; the fees for perpetual usufruct of land owned by the State and the sale price of buildings and other premises or dwellings situated thereon; or the fee for transformation of the right of perpetual usufruct into the right of ownership of property, a pecuniary benefit to be paid from the resources of the Compensation Fund. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieniek G. [w:] Bieniek G., Hopfer A., Marmaj Z., Mzyk E., Źróbek R.: Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zielona Góra 2000.
 2. Bieniek G.: Mienie zabużańskie [w:] Bieniek G., Rudnicki S. (red.): Nieruchomości. Problematyka prawna. Warszawa 2006.
 3. Burian B.: Pierwszeństwo nabycia nieruchomości. Zakamycze, Kraków 2004.
 4. Ciesielski S.: Przesiedlenia ludności polskiej z Kresów Wschodnich do Polski 1944-1947. Neriton, Warszawa 1999.
 5. Cisek A. [w:] Gniewek E.: System Prawa Prywatnego. Prawo rzeczowe. Tom 4, 2004.
 6. Czapliński W.: Wybrane problemy prawne związane z paktem Hitler - Stalin. Przegląd Zachodni 1991, nr 3.
 7. DzU 2004, Nr 6, poz. 39.
 8. DzU 2005, Nr 169, poz. 1418 ze zm.
 9. DzU 2005, Nr 41, poz. 399 z późn. zm.
 10. DzU, Nr 195, poz. 1437.
 11. Filipek P.: Sprawa "mienia zabużańskiego" przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. Vol. I, 2003.
 12. Grzesiok A.: Realizacja uprawnień zabużańskich w aktualnym stanie prawnym. Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu, z. 2, Bytom 2006.
 13. Grzesiok A.: Rekompensaty za mienie zabużańskie, część I. Nieruchomość 2006, z. 2.
 14. Jarosz-Żukowska S.: Konstytucyjna zasada ochrony własności. Zakamycze, Kraków 2003.
 15. K 18/95, OTK 1996, z. 1, poz. 1; z dnia 20 listopada 1996 r., K 27/95, OTK 1996, z. 6, poz. 50.
 16. Kalus S.: [w:] Bieniek G., Kalus S., Marmaj Z., Mzyk E.: Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz. Warszawa 2005.
 17. Kaśnikowska H.: Opinia do ustawy z dnia 8 września 2006 r. o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.
 18. Kolanowski S., Kolarski A.: Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz. Warszawa 1998.
 19. Kolanowski S.: Kilka uwag na temat stosowania przepisów prawa w wycenie nieruchomości. Nieruchomości. C.H. Beck, 2009, nr 1.
 20. Kolanowski S.: Kresy Wschodnie i mienie zabużańskie. Cz. VI - zasady określania wartości nieruchomości. Nieruchomości. C.H. Beck, 2007 nr 2.
 21. Kolanowski S.: Kresy Wschodnie i mienie zabużańskie. Cz. VII - Kresy Wschodnie i mienie zabużańskie, cz. VII - przystąpienie do wyceny mienia zabużańskiego - uwagi praktyczne. Nieruchomości. C.H. Beck, 2007.
 22. Kolanowski S.: Kresy Wschodnie i mienie zabużańskie. Cz. VIII - operat szacunkowy nieruchomości "zabużańskiej". Nieruchomości. C.H. Beck, 2007, nr 4.
 23. Konowalczuk J.: Wycena nieruchomości zabużańskich. Nieruchomość 2006, z. 1.
 24. Łaski P.: Refleksje na temat żądań odszkodowawczych zabużan z tytułu utraty mienia na Kresach Wschodnich w świetle prawa międzynarodowego i prawa polskiego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2002, z. 2.
 25. Masternak-Kubiak M.: Glosa do wyroku z 19 grudnia 2002 r., K 33/02. Państwo i Prawo 2003.
 26. Mojak J.: Glosa do uchwały SN z 22 czerwca 1989 r., III CZP 32/89. Państwo i Prawo 1991, nr 1.
 27. Orzeczenie z dnia 17 października 1995 r., K 10/95, OTK 1995, z. 2, poz. 10, z dnia 9 stycznia 1996 r.
 28. Pessel R.: Rekompensowanie skutków naruszeń prawa własności. Warszawa 2003.
 29. Prystupa M.: Ile jest warta nieruchomość? Metodologia wycen nieruchomości [w:] Prystupa M., Rygiel K.: Nieruchomości. Definicje, funkcje i zasady wyceny. Warszawa 2003.
 30. Prystupa M.: Metody wyceny nieruchomości [w:] Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K.: Ile jest warta nieruchomość? Warszawa 2009.
 31. Siegień J.: Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz. Jaktorów 1999.
 32. Szachułowicz J. [w:] Gospodarka nieruchomościami. Warszawa 2005.
 33. Szachułowicz J. Zalety i wady ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przegląd Sądowy 1999, z. 3.
 34. Sztyk R.: Realizacja prawa do rekompensaty za nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Rejent 2006, nr 3.
 35. Trzaskowski R. [w:] Sadomski J., Trzaskowski R., Zaradkiewicz K.: Mienie zabużańskie jako otwarta kwestia majątkowa w prawie polskim, Warszawa 2002.
 36. Trzaskowski R.: Charakter prawny możliwości zaliczenia wartości pozostawionego mienia zabużańskiego (art. 212 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Przegląd Sądowy 2003, z. 11-12.
 37. Uchwała Izby Cywilnej z dnia 8 stycznia 1991 r., III CZP 70/90,OSNC 1991, z. 7, poz. 81.
 38. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2006 r. (III CZP 25/06, Orzecznictwo Sądu Najwyższego - Izba Cywilna 2007, nr 2, poz. 26).
 39. Uchwała z 20 kwietnia 2006 r. (III CZP 25/06) Orzecznictwo Sądu Najwyższego - Izba Cywilna 2007, z. 2, poz. 26.
 40. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).
 41. Wolanin M.: Mienie zabużańskie - nowe regulacje prawne. Nieruchomości. C.H. Beck, 2006, nr 4.
 42. Wolanin M.: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność. Zielona Góra 2001.
 43. Wolanin M.: Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz. Warszawa 1998.
 44. Wołąsiewicz J.: Analiza prawnohistoryczna uprawnień zabużańskich. Biuletyn Biura Informacji Rady Europy" 2002, z. 3.
 45. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 marca 2004 r., sygn. I Ca 89/04, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2005, nr 1.
 46. Załęska-Świątkiewicz B.: Mienie zabużańskie - rekompensaty w aktualnym stanie prawnym. Rejent 1998, nr 6.
 47. Żołyński J.: Włączenie polskich ziem wschodnich do ZSRR (1939-1940). Problemy ustrojowe i prawne, Acta Universitatis Wratislaviensis Prawo 1994, nr CCXXXIII.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu