BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wawrzyniak Dorota (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rynek pracy a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
The Labor Market and its Impact on Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2017, nr 1, s. 53-68, rys., tab., wykr., bibliogr. 43 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne, Determinanty przemian strukturalnych, Rynek pracy
Foreign investment, Determinants of structural changes, Labour market
Uwagi
klasyfikacja JEL: F21, F23.
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest określenie wpływu czynników związanych z rynkiem pracy na napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W odniesieniu do kosztów pracy oczekuje się ujemnego wpływu na BIZ, zaś w przypadku jakości siły roboczej i dostępności siły roboczej - dodatniego. Analizę ekonometryczną przeprowadzono przy wykorzystaniu danych panelowych obejmujących 10 krajów Europy Środkowo-Wschodniej (Bułgarię, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry) w latach 1999-2012. Rezultaty przeprowadzonego badania empirycznego wskazują, że wzrost kosztów pracy prowadzi do spadku BIZ w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Częściowe odzwierciedlenie w otrzymanych wynikach znalazł także oczekiwany, dodatni wpływ jakości siły roboczej na napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Jeden z dwóch zastosowanych mierników jakości siły roboczej oddziałuje w sposób statystycznie istotny na BIZ, a mianowicie udział osób z wykształceniem wyższym w populacji osób mających 30-34 lata. Może to sugerować, że zagraniczni inwestorzy poszukują osób wykształconych, ale stosunkowo młodych. Stwierdzenie to powinno jednak zostać poddane dalszej weryfikacji. Dostępność siły roboczej, mierzona stopą bezrobocia, nie stanowi w przeprowadzonej analizie statystycznie istotnej determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to analyze the impact of labor- market related factors on the influx of foreign direct investment to Central and Eastern European countries. Labor costs are expected to have a negative impact on FDI, while the quality and availability of labor are expected to have a positive impact. The econometric study was conducted using panel data for 10 Central and Eastern European countries (Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Lithuania, Latvia, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, and Hungary) from 1999 to 2012. The empirical results indicate that increased labor costs lead to a drop in FDI in Central and Eastern Europe. The expected positive impact of the quality of labor on foreign direct investment inflows is in part reflected in the obtained results. One of two measures of the quality of labor used in the study, namely the share of people with tertiary education attainment in the population of people aged 30-34, has a statistically significant impact on FDI. This may suggest that foreign investors are looking for educated people, though mainly those who are relatively young. This conclusion, however, should be subject to further verification. The quality of labor, measured by the unemployment rate, is not identified in the analysis as a statistically significant determinant of foreign direct investment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bański J. [2008], Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w koncepcjach podziału Europy, w: Problematyka geopolityczna ziem polskich, red. P. Eberhardt, IGiPZ PAN, Prace Geograficzne, nr 218, Warszawa.
 2. Bellak C., Leibrecht M., Riedl A. [2008], Labour Costs and FDI Inflows into Central and Eastern European Countries: A Survey of the Literature and Empirical Evidence, "Structural Change and Economics Dynamics", vol. 19, no. 1.
 3. Bénassy-Quéré A., Fontagné L., Lahrèche-Révil A. [2005], How Does FDI React to Corporate Taxation?, "International Tax and Public Finance", vol. 12, no. 5.
 4. Billington N. [1999], The Location of Foreign Direct Investment: An Empirical Analysis, "Applied Economics", vol. 31, no. 1.
 5. Boudier-Bensebaa F. [2005], Agglomeration Economies and Location Choice, "Economics in Transition", vol. 13, no. 4.
 6. Buczkowski B., Kłysik-Uryszek A., Kuna-Marszałek A., Świerkocki J. [2015], Poland's Outward Foreign Direct Investment. Experiences of Enterprises from the Łódź Region, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 7. Carstensen K., Toubal F. [2004], Foreign Direct Investment in Central and Eastern European Countries: A Dynamic Panel Analysis, "Journal of Comparative Economics", vol. 32, no. 1.
 8. Chakrabarti A. [2001], The Determinants of Foreign Direct Investment: Sensitivity Analyses of Cross-Country Regressions, "Kyklos", vol. 54, no. 1.
 9. Devereux M. P., Griffith R. [2003], Evaluating Tax Policy for Location Decisions, "International Tax and Public Finance", vol. 10, no. 2.
 10. Dunning J. H. [2003], The Role of Foreign Direct Investment in Upgrading China's Competitiveness, "Journal of International Business and Economy", vol. 4, no. 1.
 11. Dunning J. H. [2004], Determinants of Foreign Direct Investment: Globalization-Induced Changes and the Role of Policies, w: Toward Pro-Poor Policies. Aid, Institutions and Globalization, red. B. Tungodden, N. Stern, I. Kolstad, World Bank, Washington.
 12. Dunning J. H. [2006], Towards a New Paradigm of Development: Implications for the Determinants of International Business, "Transnational Corporation", vol. 15, no. 1.
 13. European Commission [2001], Company Taxation in the Internal Market, Commission Staff Working Paper, COM (2001) 582 final.
 14. Geldner M. [1986], Przyczynek do teorii zagranicznych inwestycji bezpośrednich, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa.
 15. Gorbunova Y., Infante D., Smirnova J. [2012], New Evidence on FDI Determinants: An Appraisal Over the Transition Period, "Prague Economic Papers", no. 2.
 16. Gorynia M. [2007], Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 17. Habib M., Zurawicki L. [2002], Corruption and Foreign Direct Investment, "Journal of International Business Studies", vol. 33, no. 2.
 18. Hilber C. A. L., Voicu I. [2006], Agglomeration Economies and the Location of Foreign Direct Investment: Quasi-Experimental Evidence from Romania, Research Papers in Environmental and Spatial Analysis no. 105.
 19. Karaszewski W. [2004], Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 20. Kirkpatrick C., Parker D., Zhang Y.-F. [2006], Foreign Direct Investment in Infrastructure in Developing Countries: Does Regulation Make a Difference, "Transnational Corporations", vol. 15, no. 1.
 21. Kornecki L., Ekanyake E. E. [2016], Determinants of the Outward US FDI in the European Union Countries: A Panel Data Analysis, "International Review of Business Research Papers", vol.12, no. 1.
 22. Kuzel M. [2007], Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dyfuzji wiedzy i umiejętności (na przykładzie gospodarki Polski), TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 23. Lahrèche-Révil A. [2006], Who's Afraid of Tax Competition? Harmless Tax Competition from the New European Member States, "CEPII Working Paper", no. 2006-11.
 24. Misala J. [1990], Teorie międzynarodowej wymiany gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 25. Navaretti G. B., Venables A. J. [2004], Multinational Firms in the World Economy, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
 26. Oziewicz E. [1998], Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym krajów Azji Południowo-Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 27. Pilarska Cz. [2005], Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 28. Pilarska Cz., Wałęga G. [2015], EU factor jako determinanta napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, Czech i Węgier, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 9 (945).
 29. Przybylska K. [2001], Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej. Empiryczna analiza czynników lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Czechach, Polsce i na Węgrzech, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 30. Quazi R. M. [2007], Foreign Direct Investment in Latin America: A Panel Regression Study, "The International Journal of Business and Finance Research", vol. 1, no. 1.
 31. Ranjan V., Agrawal G. [2011], FDI Inflow Determinants in BRIC Countries: A Panel Data Analysis, "International Business Research", vol. 4, no. 4.
 32. Rymarczyk J. [2004], Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 33. Sachs J. D., Warner A. [1995], Economic Reform and the Process of Global Integration, "Brookings Papers on Economic Activity", no. 1.
 34. Sakali Ch. [2013], Determinants of Foreign Direct Investment (FDI) in Bulgaria: An Econometric Analysis Using Panel Data, "East-West Journal of Economics and Business", vol. 16, no. 1.
 35. Sekkat K., Veganzones-Varoudakis M.-A. [2007], Openness, Investment Climate, and FDI in Developing Countries, "Review of Development Economics", vol. 11, no. 4.
 36. Spengel Ch., Endres D., Finke K., Heckemeyer J. [2014], Effective Tax Levels Using the Devereux/Griffith Methodology: Project for the EU Commission TAXUD/2013/CC/120, ZEW Gutachten/Forschungsberichte, Mannheim, http://hdl.handle.net/10419/111463 (4.04.2016).
 37. Torrisi R. C., Delaunay C. J., Kocia A., Lubieniecka M. [2008], FDI in Central Europe: Determinants and Policy Implications, "Journal of International Finance and Economics", vol. 8, no. 4.
 38. UNCTAD/Ministerstwo Gospodarki [2002], Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie i w Polsce: tendencje determinanty i wpływ na gospodarkę, Instytut Technologii Eksploatacji, Warszawa.
 39. Walch N., Wörz J. [2012], The Impact of Country Risk Ratings and of the Status of EU Integration on FDI Inflows in CESEE Countries, "Focus on European Economic Integration", no. 3.
 40. Wawrzyniak D. [2010], Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych, "Gospodarka Narodowa", nr 4.
 41. Wawrzyniak D. [2013], Wpływ opodatkowania przedsiębiorstw na lokalizację bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 42. Witkowska J. [1996], Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 43. Zhang K. H. [2001], What Attracts Foreign Multinational Corporation to China? "Contemporary Economics Policy", vol. 19, no. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu