BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błaszczyk Mateusz (Uniwersytet Wrocławski), Kwieciński Leszek (Uniwersytet Wrocławski), Stawicka Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Wróblewski Marek (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Przedsiębiorstwa w parkach technologicznych a paradygmat gospodarki opartej na wiedzy
Companies Active in Technology Parks and the Knowledge-Based Economy Paradigm
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2017, nr 1, s. 69-94, rys., tab., wykr., bibliogr. 64 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Park nauki i technologii, Przedsiębiorstwo, Innowacyjność
Knowledge-based economy, Science and Technology Park, Enterprises, Innovative character
Uwagi
klasyfikacja JEL: O30, L22, L26
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest weryfikacja stopnia dopasowania się firm-rezydentów polskich parków technologicznych do uwarunkowań gospodarki opartej na wiedzy. Tak postawionemu problemowi towarzyszą dwa podstawowe założenia, które można wywieść z literatury dotyczącej polityki rozwoju gospodarczego. Po pierwsze gospodarka oparta na wiedzy jest kluczowym sektorem współczesnego kapitalizmu, a tym samym obecnie traktowana jest jako zasadniczy czynnik wzrostu gospodarczego. Po drugie parki technologiczne potencjalnie stanowić mogą jedno z najbardziej podstawowych narzędzi polityki wspierania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Można zatem postawić hipotezę, że w parkach technologicznych gromadzą się przedsiębiorstwa, które powinny stanowić awangardę ekonomii wiedzy. W artykule zaprezentowano wyniki badań kwestionariuszowych zrealizowanych wśród przedsiębiorstw działających w polskich parkach technologicznych. Badania te koncentrowały się na trzech kwestiach: (1) zaangażowania firm w działalność B+R, (2) zarządzania prawami własności intelektualnej oraz (3) wprowadzania na rynek innowacji produktowych i procesowych. Analiza przedstawionych danych pozwala opracować typologię firm biorących udział w badaniu uwzględniającą ich podejście do wyzwań stawianych przez gospodarkę wiedzy. Uzyskane wyniki nie pozwalają na jednoznacznie pozytywne rozstrzygnięcie hipotezy o wiodącej roli przedsiębiorstw w parkach technologicznych w gospodarce opartej na wiedzy. W podsumowaniu wskazano na potrzebę przedefiniowania funkcji i sposobów działania polskich parków technologicznych. (abstrakt oryginalny)

The main research aim of this paper is to identify the extent to which companies active in Poland's technology parks are included in the knowledge-based economy paradigm. The article addresses the question of how such firms fit into the usual set of knowledge-based economy determinants. This question is accompanied by two basic assumptions that may be derived from research reports on economic development policies. First, the knowledge- based economy is a key segment of contemporary capitalism and it may thus be regarded as a pivotal factor of economic growth. Second, technology parks are potentially one of the basic tools to support the development of the knowledge-based economy. In this context, it is possible to hypothesize that technology parks agglomerate businesses that should be the vanguard of the knowledge-based economy. The article presents the results of surveys carried out among companies operating in Polish technology parks. The research focused on three issues: (1) the commitment of companies to R&B, (2) intellectual property rights, and (3) the introduction of product and processes innovations. The analysis of the presented data made it possible to develop a classification of the surveyed enterprises by their approach to the challenges of the knowledge-based economy. The research findings do not make it possible to unequivocally validate the hypothesis that companies active in technology parks play a key role in the development of the knowledge-based economy. In fact, about half of them remain outside the knowledge- based economy paradigm. In conclusion, the paper points to the need to redefine the role of Polish technology parks and their ways of operation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acosta M., Coronado D., Romero C. [2015], Linking Public Support, R&D, Innovation and Productivity: New Evidence from the Spanish Food Industry, "Food Policy", no. 57.
 2. Adamska J., Kotra J. [2011], Kreowanie środowiska innowacyjnego w parkach technologicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 3. Aghion P., Howitt P. [1992], A Model of Growth through Creative Destruction, "Econometrica", no. 60.
 4. Aghion P., Howitt P. W. [2008]. The Economics of Growth, MIT Press.
 5. Andrés A. R., Asongu S. A., Amavilah V. [2015], The Impact of Formal Institutions on Knowledge Economy, "Journal of the Knowledge Economy", no. 6 (4).
 6. Aydalot P., Keeble D. (red.) [1988], High Technology Industry and Innovative Environments: The European Experience, Routledge.
 7. Bąkowski A., Mażewska M. red. [2015], Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2014, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa-Poznań.
 8. Bently L., Sherman B. [2014]. Intellectual Property Law, Oxford University Press, USA.
 9. Bilbao-Osorio B., Rodríguez-Pose A. [2004], From R&D to Innovation and Economic Growth in the EU, "Growth and Change", no. 35 (4).
 10. Bočková K. H., Sopková G., Gabrhel J. [2015], Innovation and Intellectual Property. In Production Management and Engineering Sciences: Proceedings of the International Conference on Engineering Science and Production Management (ESPM 2015), Tatranská Štrba, High Tatras Mountains, Slovak Republic, CRC Press.
 11. Boekema F., Morgan K., Bakkers S., Rutten R. [2000]. Knowledge, Innovation and Economic Growth, Edward Elgar Publishing.
 12. Borrás S., Edquist C. [2013], The Choice of Innovation Policy Instruments, "Technological Forecasting and Social Change", no. 80 (8).
 13. Cameron G. [1996], Innovation and Economic Growth, Centre for Economic Performance, London School of Economics and Political Science.
 14. Carlaw K., Oxley L., Walker P., Thorns D., Nuth M. [2006]. Beyond the Hype: Intellectual Property and the Knowledge Society/Knowledge Economy, "Journal of Economic Surveys", no.20(4).
 15. Cass D. [1965], Optimum Growth in an Aggregative Model of Capital Accumulation, "Review of Economic Studies", no. (32).
 16. Castells M. [2011], Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 17. Currach A. [2009], Creativity, w: International Encyclopedia of Human Geography: A 12-Volume Set, red. R. Kitchin, N. Thrift, Elsevier.
 18. Diamond P. A. [1965], National Debt in a Neoclassical Growth Model, "American Economic Review", no. 55.
 19. Drucker P. [1998], From Capitalism to Knowledge Society, w: The Knowledge Economy, red. D. Neef, Butterworth-Heinemann Publishers, Boston.
 20. Ernst D., Kim L. [2002], Global Production Networks, Knowledge Diffusion, and Local Capability Formation, "Research Policy", no. 31 (8).
 21. Fischer M. M., Fröhlich J. [2013], Knowledge, Complexity and Innovation Systems, Springer Science & Business Media.
 22. Gomułka S. [2005], Innowacje i trwałość wzrostu polskiej gospodarki, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 25 (1).
 23. Granstrand O. [2003], Innovation and Intellectual Property, DRUID Summer Conference.
 24. Greenhalgh C., Rogers M. [2010], Innovation, Intellectual Property, and Economic Growth, Princeton University Press.
 25. GUS [2015], Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014, Warszawa.
 26. Hakansson H. [2015], Industrial Technological Development: A Network Approach, Routledge.
 27. Heller M. A., Eisenberg R. S. [1998], Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research, "Science", no. 280 (5364).
 28. Herstad S. [2011], Paradigms, Regimes and the Shifting Notions of Institutional Best Practice, "Journal of the Knowledge Economy", no. 2 (2).
 29. Hsu D. H., Ziedonis R. H. [2013], Resources as Dual Sources of Advantage: Implications for Valuing Entrepreneurial Firm Patents, "Strategic Management Journal", no. 34 (7). IASP, http://www.iasp.ws/facts-and-figures (16.06.2016).
 30. Junne G., Kopmels M., Landman W. [2000], Technopolis 2000. Erfahrungen mit Technologiestädten in den USA, Japan, Großbritannien und Frankreich, Informationen zur Technologiepolitik und zur Humanisierung der Arbeit, (11), DGB, Düsseldorf.
 31. Keeble D., Wilkinson F. [1999], Collective Learning and Knowledge Development in the Evolution of Regional Clusters of High Technology SMEs in Europe, "Regional Studies", no. 33 (4).
 32. Kenney M., Breznitz D., Murphree M. [2013], Coming Back Home After the Sun Rises: Returnee Entrepreneurs and Growth of High Tech Industries, "Research Policy", no. 42 (2).
 33. Koopmans T. C. [1965], On the Concept of Optimal Economic Growth, w: The Econometric Approach to Development Planning, North Holland, Amsterdam.
 34. Krätke S. [2012], The Creative Capital of Cities: Interactive Knowledge Creation and the Urbanization Economies of Innovation, John Wiley & Sons.
 35. Kwieciński L. [2005], Parki technologiczne jako element polityki badawczo-rozwojowej Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 36. Leydesdorff L. [2013], Triple Helix of University-Industry-Government Relations, Springer New York.
 37. Lucas R. E. [1988], On the Mechanics of Economic Development, "Journal of Monetary Economics", no. 22.
 38. Mankiw N. G., Romer D., Weil D. N. [1992], A Contribution to the Empirics of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics", no. 107.
 39. Matusiak K. B. [2010], Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy: rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 40. May C. [2013], The Global Political Economy of Intellectual Property Rights: The New Enclosures? vol. 3, Routledge.
 41. Mażewska M., Tórz A. [2015], Parki Technologiczne, w: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2014, red. A. Bąkowski, M. Mażewska, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa-Poznań.
 42. NBP [2016], Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy, Warszawa.
 43. Nonaka I. [2008], The Knowledge-Creating Company, Harvard Business Review Press.
 44. OECD [1996], The Knowledge-Based Economy, Paris.
 45. OECD [2007], Innovation and Growth Rationale for an Innovation Strategy, Paris.
 46. OECD, Eurostat [2008], Podręcznik Oslo: zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wydanie trzecie, MNiSW, Warszawa.
 47. Pangsy-Kania S. [2007], Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 48. Prystom J. [2012], Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego. Istota i uwarunkowania, Difin, Warszawa.
 49. Rebelo S. [1991], Long-Run Policy Analysis and Long-Run Growth, "Journal of Political Economy", no. 99.
 50. Romer P. M. [1986], Increasing Returns and Long-Run Growth, "Journal of Political Economy", no. 94.
 51. Romer P. M. [1994], The Origins of Endogenous Growth, "The Journal of Economic Perspectives", no. 8 (1).
 52. Schøtt T., Jensen K. W. [2016], Firms' Innovation Benefiting from Networking and Institutional Support: A Global Analysis of National and Firm Effects, "Research Policy", no. 45.
 53. Schumpeter J. [1932], The Theory of Economic Development: An Inquiry Into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle, New Brunswick, New Jersey.
 54. Schweitzer F., Fagiolo G., Sornette D., Vega-Redondo F., Vespignani A., White D. R. [2009], Economic Networks: The New Challenges, "Science", no. 325 (5939).
 55. Smith K. H. [2002], What Is the 'Knowledge Economy'? Knowledge Intensity and Distributed Knowledge Bases, http://www.intech.unu.edu/publications/discussion-papers/2002-6.pdf (4.07.2016).
 56. Solow R. M. [1956], A Contribution to the Theory of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics", no. 70.
 57. Solow R. M. [1957], Technical Change and the Aggregate Production Function, "The Review of Economics and Statistics", no. 39 (3).
 58. Stiglitz J. E. [2014], Intellectual Property Rights, the Pool of Knowledge, and Innovation, National Bureau of Economic Research Working Paper No. 20014.
 59. Swan T. W. [1956], Economic Growth and Capital Accumulation, "Economic Record", no. 32.
 60. Świtalski W. [2005], Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 61. Weresa M. A. [2014], Polityka innowacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 62. Wong P. K., Ho Y. P., Autio E. [2005], Entrepreneurship, Innovation and Economic Growth: Evidence from GEM Data, "Small Business Economics", no. 24 (3).
 63. Yang G., Maskus K. E. [2001], Intellectual Property Rights, Licensing, and Innovation in an Endogenous Product-Cycle Model, "Journal of International Economics", no. 53 (1).
 64. Zhao M. [2006]. Conducting R&D in Countries with Weak Intellectual Property Rights Protection, "Management Science", no. 52 (8).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu