BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewska-Paluszak Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Koncepcja sieci w badaniach zrównoważonego rozwoju agrobiznesu
The Role of Networks in the Sustainable Development of Agribusiness
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2017, nr 1, s. 119-145, rys., tab., wykr., bibliogr. 67 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Sieć komunikacyjna, Społeczeństwo informacyjne, Agrobiznes, Rozwój zrównoważony
Communication network, Information society, Agrobusiness, Sustainable development
Uwagi
klasyfikacja JEL: L14, M21, Q13
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest eksploracja koncepcji sieci na potrzeby badań zrównoważonego rozwoju agrobiznesu. Analizowany dorobek wybranych nurtów ekonomii ukazuje różnice w rozumieniu sieci, a przeprowadzona konceptualizacja sieci uwypukla jej specyficzne wymiary i aspekty w zrównoważonym rozwoju agrobiznesu. Zidentyfikowano przesłanki, dylematy, celowość i funkcjonalność sieci w agrobiznesie. Koncepcja sieci może stanowić sposób na przełamywanie ograniczeń w dostępie do zasobów oraz na podejmowanie działań niedostępnych dla pojedynczego przedsiębiorstwa, jako aktora działającego na rzecz zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

This article explores the role of networks in the sustainable development of agribusiness. The analyzed economic approaches show a diverse range of ways in which networks are understood, and the conducted conceptualization of networks underlines their specific dimensions and aspects in the sustainable development of agribusiness. The purpose and functions of networks in agribusiness are examined in the study, and the related dilemmas are identified. The studied concept of the network may be the way to overcome barriers in access to resources. By joining forces and forming networks, agribusiness companies are also able to undertake activities unavailable to individual enterprises as they seek sustainable development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abdirahman Z.-Z., Sauvée L. [2014], Analysing Network Effects of Corporate Social Responsibility Implementation in Food Small and Medium Enterprises, "Journal on Chain and Network Science", no. 14 (2).
 2. Abdirahman Z.-Z., Cherni M., Sauvée L. [2014], Networked Innovation: A Concept for Knowledge-Based Agrifood Business, "Journal on Chain and Network Science", no. 14 (2).
 3. Bain J. S. [1956], Barriers to New Competition. Their Character and Consequences in Manufacturing Industries, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
 4. Barney D. [2004], The Network Society, Polity Press, Cambridge.
 5. Barney J. [1991], Firm Resource and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management", no. 1 (17).
 6. Castells M. [2000], The Rise of the Network Society, The Information Age: Economy, Society and Culture, vol. I, Blackwell Publishing Ltd, Oxford.
 7. Coase R. [1937], The Nature of the Firm, "Economica", no. 16 (4).
 8. Czakon W. [2005], Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", nr 9.
 9. Czternasty W., Czyżewski B. [2007], Struktury kierowania agrobiznesem w Polsce. Teoria, analiza i tendencje, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 10. Czyżewski A. [2004], Proces globalizacji oraz jego wpływ na wewnętrzną i zewnętrzną integrację rolnictwa, w: Gospodarka żywnościowa i obszary wiejskie wobec procesu globalizacji, red. W. Łuczka-Bakuła, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
 11. Czyżewski A., Kułyk P. [2011], Public Goods in the Model of the Agricultural Development, the Theoretical Approach, Management, Knowledge and Learning, International Conference.
 12. Czyżewski B., Brelik A. [2013], Public Goods and Intrinsic Land Productivity - Deliberations in the Context of the Paradigm of Sustainable Agriculture, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia", no. 12 (4).
 13. Daniłowska A. [2014], Koncepcja dóbr publicznych a rolnictwo, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu. Agrobiznes. Problemy Ekonomiczne i Społeczne, nr 360, Wrocław.
 14. Davis J. H. [1956], From Agriculture to Agribusiness, "Harvard Business Review", no. 34.
 15. Davis J. H., Goldberg R. A. [1957], A Concept of Agribusiness, Division of Research, Harvard Business School, Boston.
 16. Dokurno Z., Fiedor B., Scheuer B. [2016], Makroekonomiczna i metodologiczna perspektywa dyskursu wokół pojęcia zielonej gospodarki, "Gospodarka Narodowa", nr 1.
 17. Economides N. [1996], The Economics of Networks, "International Journal of Industrial Organization", no. 14.
 18. Flichman G. (red.) [2011], Bio-Economic Models Applied to Agricultural Systems, Springer, London.
 19. Gabryś B. J., Bratnicki M. [2015], Luz organizacyjny jako potencjał odnowy organizacyjnej, "Management Forum", nr 1 (13)
 20. Georgescu-Roegen N. [1971], The Entropy Law and the Economic Process, Harvard University Press, Harvard.
 21. Gorynia M. [1998], Konkurencyjność przedsiębiorstwa - próba konceptualizacji i operacjonalizacji, w: Strategia przedsiębiorstw w warunkach konkurencji międzynarodowej, red. E. Najlepszy, Zeszyty Naukowe, Seria I, Zeszyt 266, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 22. Grandori A., Soda G. [1995], Inter-firm Networks: Antecedents, Mechanisms and Forms, "Organization Studies", no. 16 (2).
 23. Haigh N., Hoffman A. J. [2012], Hybrid Organizations: The Next Chapter of Sustainable Business, "Organization Dynamics", no. 41.
 24. Håkansson H., Ford D. [2002], How Should Companies Interact in Business Networks?, "Journal of Business Research", no. 55 (2).
 25. Håkansson H., Ford D., Gadde L.-E., Snehota I., Waluszewski A. [2009], Business in Networks, John Wiley&Sons Ltd, West Sussex.
 26. Håkansson H., Snehota I. [1989], No Business is an Island: The Network Concept of Business Strategy, "Scandinavian Journal of Management", no. 5 (3).
 27. Håkansson H., Snehota I. [1995], Developing Relationships in Business Networks, Routledge, London.
 28. Håkansson H., Snehota I. [2006], "No Business is an Island" 17 years later, "Scandinavian Journal of Management", no. 22 (3).
 29. Håkansson H., Johanson J. [1992], A Model of Industrial Networks, w: Industrial Networks: A New View of Reality, red. B. Axelsson, G. Easton, Routledge, London.
 30. Isaksen J. R., Dreyer B., Grønhaug K. [2011], Vertical Integration and Performance: Measurement Issues - an Empirical Illustration from the Norwegian Fisheries Industry, "Økonomisk Fiskeriforskning", no. 1 (21).
 31. Kühne B., Lefebvre V., Gellynck X. [2012], Knowledge Exchange in Innovation Networks: How Networks Support Open Innovation in Food SMEs, Proceedings in Food System Dynamics.
 32. Knapp J. G. [1950], Cooperative Expansion through Horizontal Integration, "Journal of Farm Eonomics", no. 32.
 33. Koller E. F. [1950], Vertical Integration of Agricultural Cooperatives, "Journal of Farm Economics", no. 32.
 34. Kronenberg J., Bergier T. [2010], Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków.
 35. Kuczera K. [2014], Konceptualizacja konstruktu organizacji wirtualnej na potrzeby badań, "Organizacja i Kierowanie", nr 2 (162).
 36. Małysz J. [1998], Integracja w agrobiznesie, w: Encyklopedia agrobiznesu, red. A. Woś, Fundacja Innowacja, Warszawa.
 37. Małysz J. [2001], Rozwój agrobiznesu a procesy integracyjne (cz. I), "Wieś i Rolnictwo", nr 4 (113).
 38. Małysz J. [2002], Rozwój agrobiznesu a procesy integracyjne (cz. II), "Wieś i Rolnictwo", nr 1 (114).
 39. Martinez S. W., Reed A. [1996], From Farmers to Consumers: Vertical Coordination in the Food Industry, US Department of Agriculture, Washington.
 40. Ménard C. [2004], The Economics of Hybrid Organizations, "Journal of Institutional and Theoretical Economics", no. 3 (160).
 41. Ménard C., Klein P. G. [2004], Organizational Issues in the Agrifood Sector: Toward a Comparative Approach, "American Journal of Agricultural Economics", no. 86 (3).
 42. Niemczyk J. [2012], Sieci międzyorganizacyjne z perspektywy podstawowych nurtów ekonomii, w: Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, red. J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński, Wydawnictwo C. H. Beck, Waszawa.
 43. Noga A. [2014], Sieci w ujęciu teorii ekonomii, w: Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, red. A. K. Koźmiński, D. Latusek-Jurczak, Wolters Kluwer, Warszawa.
 44. Nuhoff-Isakhanyan G., Wubben E. F. M., Omta S. W. F. [2016], Sustainability Benefits and Challenges of Inter-Organizational Collaboration in Bio-Based Business: A Systematic Literature Review, "Sustainability", no. 8 (307).
 45. Omta S. W. F., Fortuin F. T. J. M., Dijkman N. C. [2014], Open Innovation in the Food Industry: An Evidence Based Guide, Food Valley NL, The Netherlands.
 46. Powell W. W. [1990], Neither Market Nor Hierarchy: Network Forms of Organization, "Research in Organizational Behavior", no. 12.
 47. Prahald C. K., Hamel G. [1990], The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review", no. 3 (68).
 48. Rankin A., Gray A. W., Boehlje M. D., Alexander C. [2011], Sustainability Strategies in U. S. Agribusiness: Understanding Key Drivers, Objectives, and Actions, "International Food and Agribusiness Management Review", no. 14 (4).
 49. Ratajczak-Mrozek M. [2009], Główne cechy relacji sieciowych przedsiębiorstw (podejście sieciowe, network approach), "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (138).
 50. Ratajczak-Mrozek M. [2009a], Sieci biznesowe na tle innych koncepcji kooperacji przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8.
 51. Ratajczak-Mrozek M. [2010], Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw zaawansowanych technologii na rynkach zagranicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 52. Rogall H. [2012], Nachhaltige Ökonomie. Ökonomische Theorie und Praxis einer Nachhaltigen Entwicklung, Metropolis, Marburg.
 53. Sarkar S., Costa A. I. A. [2008], Dynamics of Open Innovation in the Food Industry, "Trends in Food Science &Technology", no.19.
 54. Sidorczuk-Pietraszko E. [2007], The Concept of Sustainable Development at Organizational Level, w: Towards the theory of sustainable development, red. B. Poskrobko, Polish Academy of Sciences, Studies on Sustainable Development vol. V, Bialystok School of Economics, Białystok-Warsaw.
 55. Szymański W. [1998], Integracja pionowa w rolnictwie, w: Encyklopedia agrobiznesu, red. A. Woś, Fundacja Innowacja, Warszawa.
 56. Thorelli H. B. [1986], Networks: Between Markets and Hierarchies, "Strategic Management Journal", no. 7.
 57. Tirole J. [1988], The Theory of Industrial Organization, The MIT Press, Massachusetts.
 58. Urban S. (red.) [2014], Agrobiznes i biobiznes. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 59. von Neuman J., Morgenstern O. [1944], Theory of Games and Economic Behavior, Princeton University Press.
 60. Wilkin J. [2009], Wielofunkcyjność rolnictwa - konceptualizacja i operacjonalizacja zjawiska, "Wieś i Rolnictwo", nr 4.
 61. Wilkin J. [2010], Dobra dostarczane przez rolnictwo w świetle teorii dóbr publicznych, w: Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, red. J. Wilkin, IRWiR, Warszawa.
 62. Wilkinson I., Young L. [2002], On Cooperating. Firms, Relations and Networks, "Journal of Business Research", no. 55 (2).
 63. Williamson O. E. [1975], Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications, Free Press, New York.
 64. Wincewicz-Bosy M. [2012], Sieci podmiotów gospodarczych w biznesie końskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 65. Wiśniewska J. [2015], The Concept of Sustainable Development in Agribusiness, "Intercathedra", no. 31 (3).
 66. Woś A. (red.) [1996], Agrobiznes. Makroekonomika, tom 1, Wydawnictwo Key Text.
 67. Woś A. (red.) [1996], Agrobiznes. Mikroekonomika, tom 2, Wydawnictwo Key Text.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu