BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hawrysz Liliana (Politechnika Opolska)
Tytuł
Kompetencje menedżerów klastrów
Competence of Clusters Managers
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 4 (16), s. 175-188, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Klastry, Menedżer, Kompetencje
Business cluster, Manager, Competences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest rozważaniom dotyczącym kompetencji menedżerów klastra. Jest to tematyka szczególnie ciekawa z uwagi na lukę wiedzy w tym obszarze oraz heterogeniczność samych klastrów. Kompetencje podobnie jak przywództwo należy rozważać w określonym kontekście społecznym i w zależności od miejsca i czasu. Mimo iż część kompetencji menedżerów klastrów jest tożsama klasycznym organizacjom, oczekiwania wobec nich są zdecydowanie większe. Wynika to z faktu, iż ich działania wychodzą poza granice organizacji, a nawet sieci. Ale przede wszystkim jest konsekwencją środowiska pracy, w których codziennością są niuanse i ograniczenia. Istotnymi kompetencjami menedżera klastra jest poza umiejętnościami komunikacyjnymi, czyli technikami prezentacji i negocjacji, umiejętnościami mediacyjnymi i prowadzeniem spotkań, inteligencja emocjonalna. W literaturze przedmiotu pojawiają się opinie, iż poziom inteligencji ogólnej oraz umiejętności techniczne są jedynie progiem zdolności do bycia efektywnym liderem, podczas gdy inteligencja emocjonalna jest warunkiem koniecznym. (abstrakt oryginalny)

Hereby article is devoted to reflections on the competence of cluster managers. This is a particularly interesting subject considering a knowledge gap in this area and the heterogeneity of the clusters themselves. Competence, like a leadership, should be considered in a specific social context, and depending on place and time. Although part of the competence of clusters managers is the same in classic organization, expectations against them are far greater. This results from the fact, that their actions go beyond the boundaries of the organization, and even the network. But most of all is a consequence of the work environment, in which everyday life are nuances and limitations. Significant competence of cluster manager is, out of communication skills, that is presentation and negotiation techniques, mediatory skills and conducting meetings, emotional intelligence. In the literature there are opinions that the level of general intelligence and technical skills are merely a threshold capacity to be an effective leader, while emotional intelligence is a necessary condition. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Avery G.C.: Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków. PWE, Warszawa 2009.
 2. Walkowiak R.: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Kompetencje, nowe trendy, efektywność. Dom Organizatora, Toruń 2007.
 3. Winterton J.: Competence across Europe: highest common factor or lowest common denominator? "Journal of European Industrial Training", Vol. 33, No. 8/9, 2009.
 4. Dries N., Pepermans R.: Using emotional intelligence to identify high potential: a metacompetency perspective. "Leadership & Organization Development Journal", Vol. 28, No. 8, 2007.
 5. Ryan G., Emmerling R.J., Spencer L.M.: Distinguishing high-performing European executives. The role of emotional, social and cognitive Competencies. "Journal of Management Development", Vol. 28, No. 9, 2009.
 6. Sydow J., Lerch F., Huxham Ch., Hibbert P.: A silent cry for leadership: Organizing for leading (in) clusters. "Leadership Quarterly", No. 22, 2011.
 7. Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, za: Orczykowska A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, [w:] Zbiegiem-Maciąg L., Beck E. (red.): Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym". Organizacje, ludzie, procesy, procedury. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2006.
 8. Ciuk S.: Nowe kierunki w badaniach nad przywództwem, [w:] Kostera M. (red.): Nowe kierunki w zarządzaniu. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 9. Dźwigoł-Barosz M.: Kompetencje menedżerów w organizacji inteligentnej, [w:] Pyka J. (red.): Nowoczesność przemysłu i usług. TNOiK, Katowice 2010.
 10. Rostkowski T., Szczęsna A.: Zarządzanie kompetencjami, [w:] Rostkowski T (red.): Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi. Difin, Warszawa 2004.
 11. Stewart-David W.: Kompetencyjne zarządzanie zasobami ludzkimi, [w:] Kudrycka B. (red.): Rozwój Kadr Administracji Publicznej. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Białystok 2001.
 12. CMQ - CLUSTER MANAGER QUALIFICATION, Results of a comprehensive survey on tasks, skills & training needs of European cluster managers, www.proinno-europe.eu/.
 13. Goleman D., Boyatzis R.: Emotional Competence Inventory. A Multi-rater Tool that assesses Emotional Intelligence, Hay Group, www.veritasalliance.com.au/documents/eci-brochure.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu