BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojciechowska Jolanta (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Geneza oraz ewolucja turystyki na obszarach wiejskich w Polsce
Tourism in Rural Areas in Poland - the Origins and Evolution
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2006, nr 17, s. 99-119, ryc., tab., biblioigr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Agroturystyka, Rozwój turystyki, Terminologia specjalistyczna, Obszary wiejskie
Tourism, Agrotourism, Tourism development, Terminology, Rural areas
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono najistotniejsze cechy czterech faz - okresów rozwoju turystyki związanej z wsią i rolnictwem w Polsce od roku 1878 do czasów współczesnych. Każdy z okresów odznaczał się odmiennym przebiegiem, na który w dużym stopniu wywarła wpływ sytuacja ustrojowa, społeczna i gospodarcza państwa. Odmiennie kształtowały się również cechy organizacyjne, zagospodarowanie turystyczne; odnotowano także różnice w stosowanej terminologii. Na podstawie analizy terminów skonstruowano model ich ewoluowania. Wykazał on, iż pierwotnie stosowane terminy były semantycznie związane z uczestnikami ruchu, kolejne - z miejscem wypoczynku, a obecne - z funkcją miejsca. (abstrakt oryginalny)

The author distinguishes four phases of tourism development in rural areas in Poland, starting from 1873. Each phase is described in terms of the main elements of the tourist infrastructure, the main factors of tourism development and its organization. Moreover, the author analyzes the terminology regarding rural tourism for individual phases, used in literature. The development of tourism in rural areas is different in each phase and largely depends on the political, social and economic situation of the country. There are also differences in terminology. A more detailed analysis allowed the author to construct a model of evolution of the terminology regarding tourism in rural areas in Poland. The model shows that originally terminology was semantically related to tourism participants (summer lodgings), later - to the place of recreation (rural tourism), and at present - to the function of the place (agro-tourism). Nowadays we observe a considerable variety of terminology; many of the already existing terms are still used, new ones are appearing and some are gradually disappearing (e.g. summer lodgings). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ajdacki P., Świdermajer, [w:] Spotkania z zabytkami, 2004, nr 9.
 2. Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo Albis, Kraków 1999.
 3. Barszcz M., Ostatni wagon EKD, [w:] Spotkania z zabytkami, 1997, nr 12.
 4. Dobrzyńska J., Malownicze drewniaki, [w:] Spotkania z zabytkami, 1995, nr 10.
 5. Drzewiecki M., Problemy rozwoju agroturystyki w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, [w:] Problemy Turystyki 1993, vol. XVI, nr 4, Inst. Turystyki, Warszawa.
 6. Drzewiecki M., Agroturystyka. Założenia - uwarunkowania - działania, Bydgoszcz 1995.
 7. Dziegieć E., Przemiany osadnictwa wiejskiego pod wpływem turystyki i wypoczynku w świetle literatury, [w:] Acta Universitatis Lodziensis, 1987, Turyzm 3, s. 8, Łódź.
 8. Dziegieć E., Przemiany wsi rybackich pod wpływem rozwoju turystyki. Przykład Mierzei Wiślanej i Helskiej, [w:] Folia Geographica 1991, nr 14, Uniwersytet Łódzki.
 9. Dziegieć E., Liszewski S., Strefy podmiejskie jako tereny wypoczynkowe dla mieszkańców dużych miast w Polsce, [w:] Problemy Turystyki, 1984, Instytut Turystyki, nr 2, Warszawa.
 10. "Gazeta Górska", Numer specjalny, 125 lat TT-PTT-PTTK, 1998, nr 4 (25), Wydawnictwo Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK.
 11. Iwicki S., Rola turystyki w zrównoważonym i wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Turystyka jako czynnik rozwoju regionów, miast i obszarów wiejskich, WPSTiH, Bydgoszcz 2001.
 12. Izydorczyk A., Organizacja turystyki w Polsce, Instytut Turystyki, Warszawa 1975.
 13. Jansen-Verbeke M., Znaczenie turystyki na terenach wiejskich w Europie, [w:] Problemy Turystyki, 1990, nr 1/2, Inst.Turystyki, Warszawa.
 14. Kowalczyk A., Geograficzno-społeczne problemy zjawiska "drugich domów", Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa 1994.
 15. Kmita E., Polsko-niemiecka współpraca w dziedzinie agroturystyki w latach 1992-1998, [w:] Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 1999, nr 1.
 16. Kulczycki Z., Zarys historii turystyki w Polsce, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1977.
 17. Kunicki K., Turystyka, wszystko o, Wydawnictwo KAW, Warszawa, 1976.
 18. Leszczycki S., Ruch uzdrowiskowo-letniskowy w Polsce, [w:] Komunikaty Studium Turyzmu UJ, 1938, z. 8, Kraków.
 19. Liszewski S., Geneza i rozwój osadnictwa wypoczynkowego w otoczeniu Łodzi, [w:] Acta Geographica Lodziensis, 1987, Turyzm 3, Łódź.
 20. Łaciak J., Organizacja usług gospodnich w Bukowinie Tatrzańskiej, [w:] Rocznik Centralnego Programu Badań Podstawowych 08.06, Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, Warszawa 1990.
 21. Łazarek R., Ekonomika i organizacja turystyki, PWE, Warszawa 1972.
 22. Łazarkowie M. i R., Gospodarka turystyczna, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2002.
 23. Łomiński L., Inowłódz i Spała - szkic historyczny, Lublin 1925.
 24. Matczak A., Funkcja wypoczynkowa strefy podmiejskiej Łodzi, [w:] Acta Universitatis Lodziensis, 1985, Folia Geographica 5, Uniwersytet Łódzki.
 25. Michalak J., Przestrzenne zagospodarowanie wsi letniskowych, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1978.
 26. Raciborski J., Uregulowania prawne agroturystyki i turystyki wiejskiej - próba oceny, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, 2003, z. 90, Kraków.
 27. Raport o stanie wiejskiej bazy noclegowej w Polsce, opracowany w ramach projektu PL.-0310-02-02, Turystyka wiejska: Rozwój wiejskiej bazy noclegowej, Program PHARE TOURIN II, DG AI, CDiEwR, Kraków 1997.
 28. Reczek W., Model organizacyjny turystyki w Polsce, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1977.
 29. Rogalewska B., Tendencje lokalizacyjne zakładowych ośrodków wczasowych w Polsce do 1971 r., [w:] Prace Geograficzne, 1978, nr 129, IGPZ PAN, Wrocław.
 30. Stachowski J., O terminologii osadnictwa turystycznego, [w:] Acta Universitatis Lodziensis, 1990, Turyzm 6.
 31. Typiak P., Wieś letniskowa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1972.
 32. Warszyńska J., Jackowski A., Podstawy geografii turyzmu, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1979.
 33. Wojciechowska J., Aktywizacja wsi poprzez działalność turystyczną. Poradnik praktyczny dla samorządów lokalnych i mieszkańców wsi, UKFiT- KGMiT, Łódź-Warszawa 1992.
 34. Wojciechowska J., Turystyka wiejska - nowa forma turyzmu?, [w:] Geografia w szkole. Czasopismo dla nauczycieli, 1995, nr 5.
 35. Wojciechowska J., Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce w świetle zmian ilościowych, [w:] Stan i perspektywy rozwoju agroturystyki w województwie pomorskim. Zbiór materiałów pokonferencyjnych, WSTiH, Gdańsk 2002.
 36. Wojciechowska J., Agroturystyka w dziedzinie nauki i praktyki: przegląd bibliografii za okres 1990-2002, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, 2003, z. 90, Kraków.
 37. Wojciechowska J., Elementy trwałe i nowe w strukturze organizacyjnej polskiej agroturystyki (także w kontekście doświadczeń europejskich), [w:] Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Krosno 2005.
 38. Wojciechowska J., Historia rozwoju turystyki na wiejskich terenach w Polsce, rkp. złożony do redakcji książki pt. Kompendium wiedzy o agroturystyce, red. W. Zadworny.
 39. Zaręba D., Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje., Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu