BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wróbel Przemysław (Politechnika Śląska w Gliwicach)
Tytuł
Rola i znaczenie kapitału społecznego w spółdzielniach socjalnych - analiza empiryczna wymiarów kapitału społecznego
The Part and the Meaning of Social Capital in Social Coopertives - Empirical Analysis of Social Capital Dimensions
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 1 (9), s. 129-141, rys., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Zarządzanie, Spółdzielnie socjalne
Social capital, Management, Social cooperatives
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule jako główny cel wyznaczono przedstawienie wagi kapitału społecznego w spółdzielniach socjalnych. Struktura opracowania zawiera m. in. takie elementy, jak: opis społecznego podejścia do zarządzania współczesnymi organizacjami, kapitał społeczny oraz definicje spółdzielni socjalnych. Ponadto, ostatnią część artykułu stanowią wyniki badań empirycznych, dotyczących kształtowania się kapitału społecznego w spółdzielniach socjalnych. Dla opracowania artykułu wykorzystano takie metody badawcze jak: studia literatury przedmiotu, synteza zebranego materiału, badania ankietowe oraz wnioskowanie. (abstrakt oryginalny)

The main objective of the article was to present the importance of social capital in social cooperatives. Structure of the study comprises of the following elements: description of social approach to the contemporary organizations management, social capital, definitions of social cooperatives, and others. Moreover, the last part of the article contains results of empirical research concerning shaping social capital in social cooperatives. Several research methods have been used in the process of elaboratin of the article: studies on the literature, synthesis of the gathered material, questionnaire researches and the inference. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beugelsdijk S., Smulders S.: Bridging and Bonding Social Capital: which type is good for economic growth? ERSA Congress, Finland 2003.
 2. Bratnicki M., Dyduch W., Zbierowski P.: Przedsiębiorczość a kapitał społeczny, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2002, nr 12.
 3. Bratnicki M., Dyduch W., Zbierowski P.: Zarządzanie kapitałem społecznym organizacji. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2003, nr 2.
 4. Denisiuk M., Trzeciecki A.: Pierwsze spółdzielnie socjalne. "Rynek Pracy" 2005, nr 5.
 5. Dyduch W.: Wpływ kapitału społecznego na przedsiębiorczość i efektywność organizacji, [w:] Juchnowicz M.: Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości. Poltext, Warszawa 2004.
 6. Dyka S., Grzegorzewski P.: Zarządzanie spółdzielnią. Difin, Warszawa 2000.
 7. Fitt J., Społeczne przeciwdziałanie bezrobociu - doświadczenia lokalne, [w:] Seweryński M., Wojtyła J. (red.): Społeczne aspekty bezrobocia Skutki i przeciwdziałanie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002.
 8. Glover T.D., Hemingway J.L.: Locating Leisure in the Social Capital Literature. "Journal of Leisure Research" 2005, vol. 31, no. 4.
 9. Głuszczaka Z., Nowakowska A. (red.): Rozwój miast i regionów w procesie integracji europejskiej. Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2000.
 10. Grzegorzewska-Ramocka E.: Rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. "Gospodarka Narodowa" 2004, nr 10.
 11. Kostera M.: Antropologia organizacji i metodologia badań terenowych. PWN, Warszawa 2003.
 12. Kwaśnicki W.: Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej. "Trzeci Sektor" 2005, nr 2.
 13. Looman W.S., Lindfeke L.L.: Health and social context: Social capital's utility as a construct for nursing care and health promotion. "Journal of Pediatric Health Care" 2005, 19(2).
 14. Martyniak Z.: Nowe metody i koncepcje zarządzania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2002.
 15. Meisner J.: Przedsiębiorstwo w społecznej gospodarce rynkowej, [w:] Okoń-Horodyńska E. (red.): Przedsiębiorstwo w społecznej gospodarce rynkowej. Materiały z konferencji naukowej, Ustroń 25-28 maja 1993, Akademia Ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe Andrzej Matczewski Publisher, Katowice 1993.
 16. Nahapiet J., Ghoshal S.: Social Capital Intellectual Capital And The Organizational Advantage. "Academy of Management Review" 1998, vol. 23. no. 2.
 17. Nowakowski K.: Wiedza w organizacji - szanse i zagrożenia. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2006, nr 1.
 18. Pałys E.: Przedsiębiorstwa społeczne wzmacniają rozwój, Gazeta Samorządu i Administracji, nr 24 (198), http://www.gazetasamorzadu.infor.pl/index_new.php?tresc=2005/17-191/a1&dzial=Ekonomia społeczna, 17.12.2005.
 19. Pisz Z. (red.): Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999.
 20. Portes A.: Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology, [w:] Putnam R.: Demokracja w działaniu, Fundacja im. Stefana Batorego, "Znak", Kraków 1995.
 21. Gardner J.: Quality is About Social Ties and Trust for Everyone. "Policy & Practice of Public Human Services" December 2005, vol. 63.
 22. Sadowski T.: Ekonomia społeczna w Polsce - nowe perspektywy w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. "Rynek Pracy" 2005, nr 3.
 23. Szczepański M.S.: Kapitał społeczno-kulturowy a rozwój regionalny i lokalny. Prolegomena, [w:] Szczepański M.S.: Kapitał społeczno-kulturowy a rozwój regionalny i lokalny. Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy 2002.
 24. Zarzycki W.: Gazeta Uliczna daje pracę. "Rynek Pracy" 2005, nr 3.
 25. Zbiegień-Maciąg Z.: Etyka w zarządzaniu. CIM, Warszawa 1997.
 26. Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych (DzU z 1996 r. Nr 1, poz. 2.).
 27. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU Nr 123, poz. 776).
 28. Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej (DzU Nr 149, poz. 1077).
 29. DzU z 2006 r. Nr 94, poz. 651, art. 2, ust.2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu