BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niezgoda Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Rola doświadczenia w zachowaniach konsumenta na rynku turystycznym : koncepcja ekonomii doświadczeń i marketingu doznań
The Role of Experience in the Consumer Behaviour in the Tourism Market : the Concept of Experience Economy and Experiental Marketing
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2013, nr 28, s. 91-106, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Zachowania konsumenta, Marketing doświadczeń, Rynek turystyczny, Gospodarka doświadczeń
Tourism, Consumer behaviour, Experience marketing, Tourism market, Experience economy
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny także w języku angielskim w numerze 28(2) http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_28_2013_ENG.pdf
Abstrakt
Artykuł przedstawia rozważania dotyczące roli doświadczeń w kształtowaniu zachowań konsumenta na rynku turystycznym oraz przetransponowania nurtu "ekonomii doświadczeń" na branżę turystyczną. Pierwsze z wymienionych ujęć dotyczy wpływu doświadczeń na podejmowanie aktywności turystycznej, wybór oferty, a także zachowanie w czasie podróży. Rola doświadczenia wynika z ogólnych przemian cywilizacyjnych nazywanych "postmodernizmem", zjawiska "eskapizmu" czyli ucieczki od codzienności, przejścia od tradycyjnie rozumianego podróżnika do nowoczesnego turysty. Wpływ doświadczenia został omówiony w odniesieniu do różnych typów zachowania współczesnego człowieka [MacCannell 2002; Bauman 1994; Lipiec 2009]. Znaczenie doświadczenia w nurcie "ekonomii doświadczeń" wynika z konieczności indywidualizacji i personifikacji oferty oraz zaangażowania konsumenta i producenta w proces świadczenia usługi. Własne doznania i doświadczenia stają się podstawową wartością nabywaną przez konsumenta - turystę. W artykule omówiona została również koncepcja marketingu doznań. Jest ona relatywnie nowym zagadnieniem badanym w teorii marketingu, a jej cechą jest uwypuklenie znaczenia sfery emocjonalnej i pozaekonomicznych czynników postępowania nabywcy. (abstrakt oryginalny)

The article explores the role of experience in the shaping of tourism consumer behaviour, and looks at the extension of the concept of "experience economy" to the tourism sector. Experience-oriented consumer behaviour is a consequence of cultural changes generally referred to as "postmodernism", and has much to do with "escapism", that is the desire for physical and mental diversion from daily routine, in tourism manifested in the transition from traditional traveller to the modern tourist. The influence of experience on tourism activity, specifically on the choice of tourism offers and on tourist behaviour during a journey, is discussed in reference to different behaviour patterns of contemporary man [MacCannell 2002; Bauman 1994; Lipiec 2009]. In the "experience economy" the role of experience is expressed in the need for individualisation and personalisation of offers, and involvement of both the consumer and producer in the service delivery process. Experience has become a fundamental value purchased by a touristconsumer. The article also discusses the concept of experiental marketing, a relatively recent theme explored in the theory of marketing, whose main feature is the exploitation of emotional and other non-economic factors influencing consumer behaviour. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alejziak W. (2009) Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków.
 2. Antonides G., Van Raaij W. F. (2003) Zachowanie konsumenta, PWN, Warszawa.
 3. Banaszkiewicz M. (2012) Turysta, nomada, włóczęga. Szkic o współczesnych wzorach kulturowych, [w:] Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania, M. Kazimierczak (red.), Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań.
 4. Bauman Z. (1994) Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Instytut Kultury, Warszawa.
 5. Cohen E. (1972) Toward a sociology of international tourism, "Social Research", vol. 39, p. 164-182.
 6. Kazimierczak M. (2012) Podróż kulturowa jako forma życia w świecie ponowoczesnym, [w:] Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania, M. Kazimierczak (red.), Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań, s. 9-25.
 7. König R. (1979) Potęga i urok mody, Wydawnictwa artystyczne i filmowe, Warszawa.
 8. Lipiec J. (2009) Kolekcjoner, zdobywca, wyczynowiec (szkice do podmiotu wędrującego), [w:] Sztuka i podróżowanie. Studia teoretyczne i historyczno-artystyczne, P. Krasny, D. Ziarkowski (red.), Proksenia, Kraków, s. 9-20.
 9. MacCannell D. (2002) Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Muza, Warszawa.
 10. Marciszewska B. (2010) Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń, Beck, Warszawa.
 11. Marschall J. (2012) Jaki urlop udany, "Charaktery", 8, s. 41.
 12. Mączak A. (2001) Perygrynacje, wojaże, turystyka, Książka i wiedza, Warszawa.
 13. Mehmetoglu M. (2004) Tourist or Traveller? A Typological Approach, AIEST, "Tourism Review", vol. 59, nr 3, p. 33-39.
 14. Myśliwska K. (2011) Socjologia czasu wolnego, [w:] Rekreacja i czas wolny. Studia humanistyczne, R. Winiarski (red.), Oficyna wydawnicza Łośgraf, Warszawa, s. 134 -159.
 15. Niezgoda A. (1996) Nowe tendencje w marketingu usług hotelarskich, rozprawa doktorska, maszynopis, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 16. Niezgoda A. (2009) Wykorzystanie koncepcji marketingu doznań w kształtowaniu i sprzedaży usług turystycznych, [w:] Rola turystyki w gospodarce regionu. Usługi turystyczne jako podstawa gospodarki turystycznej, J. Marak. J. Wyrzykowski, WSH, Wrocław, s. 116-123.
 17. Niezgoda A. (2010a) Marketing doznań - nowe narzędzie czy nierozłączny element turystyki, [w:] M. Kazimierczak (red.) Współczesne podróże kulturowe, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań, s. 121-131.
 18. Niezgoda A. (2010b) Nowe trendy w popycie - wyzwanie dla obszarów recepcji turystycznej, [w:] Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji, S. Tanaś (red.), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 21-34.
 19. Niezgoda A. (2013) Wpływ mody na rozwój turystyki, [w:], Współczesne uwarunkowania rozwoju turystyki, R. Pawlusiński (red.), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, (w druku).
 20. Pender L., Sharpley R.,(red.) (2008) Zarządzanie turystyką, PWE, Warszawa.
 21. Peters M., Weiermair K. (2002) Innovation und Innovationsverhalten im Tourismus, Schweizer Jahrbuch für Tourismus 2001/2002, St. Gallen, p. 157-178.
 22. Prinke R. (2004) Między nostalgią a ironią. Niektóre wątki postmaccanellowskiej refleksji nad turystyką [w:] Turystyka w humanistycznej perspektywie, M. Kazimierczak (red.), Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań, s. 41-48.
 23. Roth P., Schrandt A. (1992) Touristik - Marketing, Verlag Franz Vahlen, Munchen.
 24. Rudnicki L. (2010) Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Proksenia, Kraków.
 25. Seaton A. V. (2002) Tourism as Metenpsychosis and Metensomatosis, [w:] The Tourist as a metaphor in Social World, CAB International Wallingford p. 135-168.
 26. Ryszkowski W., Ryszkowska E. (2006), Kategoria doświadczenia jako perspektywiczny kierunek badań i zastosowań w turystyce,[w:] Turystyka w badaniach naukowych. Prace przyrodnicze i humanistyczne, J. Krupa, J. Biliński (red.), WSiZ, Rzeszów, s. 317-326.
 27. Urry J. (2009) Socjologia mobilności, PWN, Warszawa.
 28. Weinberg P. (1993) Erlebnismarketing, Franz Vahlen, Munchen.
 29. Weiermair K. (2004) Neue Rahmbedingungen der Individualhotellerie und Gastronomie des 21. Jahrhunderts, [in] K. Weiermair, M. Peters, H. Pechlaner, M-O. Kaiser (Eds.), Unternehmertum im Tourismus. Führen mit Erneuerungen, Erich Schmidt, Berlin, p. 7-18.
 30. Winiarski R. (1995) Aktywność sportowa młodzieży. Geneza - struktura - uwarunkowania, Wydawnictwo monograficzne AWF, nr 66, Kraków.
 31. Winiarski R., Zdebski J. (2008) Psychologia turystyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 32. Żok-Soroczyńska A. (2010) Podróżnicze olśnienia, urzeczenia, oszołomienia. Świadectwa przeżyć z wojaży w epokach: romantycznej i ponowoczesnej, [w:] Współczesne podróże kulturowe, M. Kazimierczak (red.), Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań, s. 39-54.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu