BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wincewicz-Bosy Marta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Transport koni jako element międzynarodowych zawodów hippicznych : uwarunkowania organizacyjne
Horse Transport as Part of International Equestrian Events-Organizational Conditions
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (39), 2017, nr 112, s. 83-96, tab., bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka transportu, Organizacja transportu, Zwierzęta domowe
Transport logistics, Organization of transport, Pets
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań organizacyjnych i technicznych wpływających na logistyczny system przemieszczania koni biorących udział w międzynarodowych zawodach hippicznych. Artykuł powstał na podstawie analizy obowiązujących aktów prawnych, publikacji literaturowych i informacji udostępnionych przez Międzynarodową Federację Jeździecką (FEI), a także obserwacji i doświadczeń własnych autorki. Zaprezentowane w artykule rozważania stanowią próbę nie tylko wskazania obowiązujących rozwiązań i standardów w systemie transportu koni pomiędzy państwami członkowskimi, w związku z uczestnictwem w międzynarodowych zawodach hippicznych, ale są także próbą przybliżenia ich podmiotom zainteresowanym - a zwłaszcza uczestnikom tych przedsięwzięć.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the organizational and technical conditions affecting the logistic system for moving horses participating in international equestrian competitions. The article is based on analysis of existing legislation, publications, literature and information provided by the International Equestrian Federation (FEI), as well as the author's observations and experience. Considerations presented in the article are an attempt to not only identify existing solutions and standards in the transport system of horses between EU Member States because of participation in international equestrian competitions. This is also an attempt to bring presented solutions and regulations closer to the participants in international equestrian competitions.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Annual Report 2012, 2013, 2014, 2015, FEI, Lausanne, Switzerland; FEI Calendary 2016; www.fei.org.
 2. Biała Księga na temat Sportu, COM(2007) 391, Bruksela, 11.7.2007.
 3. Decyzja Komisji nr 2005/231/WE zmieniająca decyzję 2004/292/WE w sprawie wprowadzenia systemu TRACES i zmieniająca decyzję 92/486/EWG, Dz.U. L 39 z 11.02.2005.
 4. Decyzja Komisji nr 2009/821/WE ustalająca wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, ustanawiająca niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryjnych Komisji oraz ustanawiająca jednostki weterynaryjne w systemie TRACES, Dz.U. L 296 z 12.11.2009.
 5. Dyrektywa Rady nr 2009/156/WE w sprawie warunków zdrowotnych, regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich, Dz.U. L 192 z 23.07.2010.
 6. Dyrektywa Rady nr 90/428/EWG w sprawie handlu zwierzętami z rodziny koniowatych przeznaczonymi do udziału w zawodach oraz ustanawiająca warunki udziału w takich zawodach, Dz.U. L224 z 18.08.1990, s. 60 z zm.
 7. Dyrektywa Rady nr 91/496/EWG ustanawiająca zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniająca dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG, Dz.U. L 268 z 24.09.1991.
 8. Europejska konwencja ochrony zwierząt podczas transportu międzynarodowego, Dz.U. L 241 z 13.07.2004
 9. General Regulations 23 rd edition, 1 January 2009, updates effective 1 January 2016, FEI, Switzerland, Lausanne.
 10. http://pzj.pl/modules/mastop_publish/?tac=214
 11. Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWz.420/AW-62/11 z 2011 r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy: zatwierdzaniu przewoźników oraz środków transportu drogowego wykorzystywanych do przewozu zwierząt, kontroli pojazdów, przeprowadzaniu kontroli wykonania transportu drogowego zwierząt pod względem ich dobrostanu oraz w sprawie raportowania z przeprowadzonych w tym zakresie kontroli.
 12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli weterynaryjnej w handlu, Dz.U. 2015 poz. 519 z dnia 20.03.2015.
 13. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2015/262 określające na podstawie dyrektywy Rady 90/427/EWG i 2009/156/WE zasady dotyczące metod identyfikacji koniowatych (rozporządzenie w sprawie paszportu konia), Dz.U. L59 z 3.03.2015.
 14. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2004 wprowadzające dokument zgłoszenia i kontroli weterynaryjnych zwierząt wwożonych do wspólnoty pochodzących z krajów trzecich, Dz.U. L 49 z 19.02.2004.
 15. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 585/2004 zmieniające rozporządzenia (WE) nr 282/2004 wprowadzające dokument zgłoszenia i kontroli weterynaryjnych zwierząt wwożonych do wspólnoty pochodzących z państw trzecich, Dz.U. L 91 z 30.03.2004.
 16. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 599/2004 dotyczące przyjęcia zharmonizowanego wzoru świadectwa i sprawozdania z kontroli związanych z wewnątrzwspólnotowym handlem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego, Dz.U. L 94 z 31.03.2004.
 17. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej, Dz.U. z 2004 Nr 100 poz. 1012 z dnia 25.04.2004.
 18. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i 90/425/EWG i uchylające niektóre akty w dziedzinie hodowli zwierząt ("rozporządzenie w sprawie hodowli zwierząt"), Dz.U. L 171 z dnia 29.06.2016.
 19. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/429 w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt, Dz.U. L 84 z 31.03.20016.
 20. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97, Dz.U. L 3 z 5.01.2005. Rozporządzenie Rady 1255/97/WE dotyczące kryteriów wspólnotowych dla punktów kontroli oraz zmieniające plan trasy określony w Załączniku do dyrektywy 91/628/EWG, Dz.U. L 174 z 2.07.1997, s. 1 z późn. zm.
 21. Ustawa o inspekcji weterynaryjnej, Dz.U. 2004 Nr 33 poz. 287 z dnia 29.01.2004 z późn. zm.
 22. Ustawa o Inspekcji weterynaryjnej z dnia 29.01.2004, Dz.U. 2010 Nr 112 poz. 744 z późn. zm.
 23. Ustawa o kontroli weterynaryjnej w handlu, Dz.U. 2003 Nr 16, poz. 145 z dnia 20.03.2003 z późn. zm.
 24. Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych, Dz.U. 2004 Nr 69 poz. 625 z dnia 11.03.2004 z późn. zm.
 25. Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 625 z dnia 11.03.2004 z późn. zm.
 26. Ustawa o ochronie zwierząt, Dz.U. 1997 Nr 111, poz. 724 z dnia 21.08.1997 z późn. zm.
 27. Ustawa o organizacji hodowli I rozrodzie zwierząt gospodarskich Dz.U. 2007 Nr 133 poz. 921 z dnia 29.06.2007 z późn. zm.
 28. Ustawa o służbie celnej, Dz.U. 2009 Nr 168 poz.1323 z dnia 27.98.2009 z późn. zm.
 29. Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, Dz.U. 2008 Nr 204 poz. 1281 z dnia 2.04.2004 z późn. zm.
 30. Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, Dz.U. 2004 Nr 91 poz. 872 z dnia 2.04.2004 z późn. zm.
 31. Ustawa o weterynaryjnej kontroli granicznej, Dz.U. 2003 Nr 165 poz. 1590 z dnia 27.08.2003 z późn. zm.
 32. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz.U. z 2009 nr 62 poz. 504 z dnia 20.03.2009 z późn. zm.
 33. Wincewicz-Bosy M., Sieci podmiotów gospodarczych w biznesie końskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 34. Wincewicz-Bosy M., Wybrane elementy logistyki, CDI Wrocław, Prace Naukowe UE: 'Ekonomia 7. Regionalizm i globalizacja", nr 132, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 35. www.fei.org/about-us/profile
 36. Zarządzenie Nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 października 2012 r. w sprawie Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych M.P. 2012 poz. 696.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11331/1234
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu