BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grobelna Aleksandra (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Wybrane osobowościowe i organizacyjne uwarunkowania wypalenia zawodowego wśród pracowników branży hotelarskiej
Selected Personal and Organizational Determinants of Job Burnout Among Hospitality Industry Employees
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2013, nr 28, s. 185-203, rys., bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe
Hotelarstwo, Wypalenie zawodowe, Osobowość pracownika
Hotel industry, Professional burnout, Employee's personality
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny także w języku angielskim w numerze 28(2) http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_28_2013_ENG.pdf
Abstrakt
Niniejszy artykułu jest próbą ukazania zjawiska wypalenia zawodowego w hotelarstwie, jako niezwykle aktualnego problemu, zagrażającego konkurencyjności obiektów hotelarskich na współczesnym rynku. Celem artykułu jest przedstawienie głównych determinant wypalenia zawodowego (personalnych, środowiskowych, organizacyjnych) i ich konsekwencji w zachowaniach i intencjach pracowników branży hotelowej. Problemem badawczym jest próba poszukiwania odpowiedzi na pytania: Jakie są główne uwarunkowania wystąpienia wypalenia zawodowego wśród pracowników branży? Jakie czynniki minimalizują lub ograniczają wystąpienie tego zjawiska wśród personelu hotelowego? Oczekiwane rezultaty poszerzają wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście wiodących przesłanek i konsekwencji wypalenia zawodowego wsród pracowników sektora hotelarskiego, a w zakresie aplikacyjnym stanowią propozycję działań poddanych pod rozwagę menedżerów, jakie można implementować w przedsiębiorstwie, mając na uwadze ograniczenie, łagodzenie zjawiska wypalenia zawodowego wśród pracowników branży. Zastosowane metody badawcze to przede wszystkim analiza literatury przedmiotu, w tym analiza opracowań i raportów z badań empirycznych z zakresu omawianej tematyki. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to present the leading determinants of the hotel job burnout (associated with personality, job, and organizational characteristics) and its consequences in the behavior of hotel employees. The research problem is an attempt to seek answers to two questions: 1) What are the main determinants of job burnout among the employees of the hotel sector? and 2) What are the main factors that alleviate or significantly reduce syndrome of burnout among hotel staff? The expected results have a scientific nature. The application aspects of the study indicate practices that should be take into consideration by hotel managers to reduce or alleviate employee experiencing job stress and burnout. Research methods: literature analysis and assessment of previously conducted scientific research in the field. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bakker A.B., Demerouti E. (2008), Towards a model of work engagement, Career Development International, No. 3, Vol. 13, ss..209-223.
 2. Bakker, A. B., Demerouti, E. (2007), The job demands-resources model: State of the art, Journal of Managerial Psychology, 22, ss. 309-328.
 3. Çekmecelioğlu H.G., Günsel A. (2011), Promoting Creativity Among Employees Of Mature Industries: The Effects Of Autonomy And Role Stress On Creative Behaviors And Job Performance, Procedia Social and Behavioral Sciences, No.24, ss. 889-895.
 4. Chang S., Gong Y., Shum C.(2011), Promoting innovation in hospitality companies through human resource management practices, International Journal of Hospitality Management, No.30, ss. 812-818.
 5. Chen, Ch.Fu, Chen S.Ch. (2012), Burnout and Work Engagement Among Cabin Crew:Antecedents and Consequences, The International Journal of Aviation Psychology, 22(1), ss. 41-58.
 6. Costa P.T., McCrae R.R. 1998), Inwentarz osobowości NEO FFI, adaptacja polska B. Zawadzki, J. Strelau, P. Szczepaniak, M. Śliwińska, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa.
 7. Faulkner B., Patiar A.(1997), Workplace induced stress among operational staff in the hotel industry, International Journal of Hospitality Management, Vol. 16, No. 1, ss. 99-117.
 8. Fengler J. (2000), Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 9. Górska-Warszewicz H., Świstak E.(2009), Funkcjonowanie przedsiębiorstwa hotelarskiego, Wyd. SGGW, Warszawa.
 10. Grobelna A. (2009), Rola i znaczenie klienta w kształtowaniu usług hotelarskich [w:] A. Rapacz, red., Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Prace Naukowe UE we Wrocławiu Nr 50, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław, ss.148-157.
 11. Grobelna A., Marciszewska B (2013), Measurement of Service Quality in the Hotel Sector: the case of Northern Poland, Journal of Hospitality Marketing & Management, Volume 22, Issue 3, ss. 313-332
 12. Grobelna A., Marciszewska B.(2008), Czynnik ludzki a doskonalenie komponentu funkcjonalnego usługi hotelarskiej [w:] A. Panasiuk, red., Kadry w gospodarce turystycznej, Zeszyty Naukowe Nr 496, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 19, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, ss. 303-314.
 13. Hill N., Alexander J.(2003), Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 14. Jaremen D.E.(1999), Specyficzny charakter usługi hotelarskiej a zarządzanie marketingowe hotelami [w:] Gospodarka Turystyczna. Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 839, Wrocław, ss. 55-69
 15. Kachniewska M.(2002a), Jak odnieść sukces w turystyce. Kultura jakości, Wyd. Eurosystem, Warszawa.
 16. Kachniewska M.(2002b), Zarządzanie jakością usług turystycznych, Wyd. Difin, Warszawa.
 17. Karatepe O.M., Kilic H (2007), Relationship of supervisor support and conflicts in the work-family interface with the selected job outcomes of frontline employees, Tourism Management, 28, s. 238-252.
 18. Karatepe O.M., Aleshinloye K.D.(2009), Emotional dissonance and emotional exhaustion among hotel employees in Nigeria, International Journal of Hospitality Management No.28, ss. 349-358.
 19. Karatepe O.M., Uludag O.(2007), Conflict, exhaustion and motivation: a study of frontline employees in Northern Cyprus hotels, International Journal of Hospitality Management Vol. 26, Iss. 3, ss. 645-665.
 20. Karatepe, O.M., Sokmen, A. (2006), The effects of work role and family role variables on psychological behavioral outcomes of frontline employees, Tourism Management 27(2), ss. 255-268.
 21. Kim H.J., Shin K.H., Swanger N.(2009), Burnout and engagement: A comparative analysis using the Big Five personality dimensions, International Journal of Hospitality Management, Vol. 28, Iss. 1, ss. 96-104.
 22. Kim H.J., Shin K.H., Umbreit W.T. (2007), Hotel job burnout: The role of personality characteristics, International Journal of Hospitality Management, Vol. 26, Iss. 2, ss. 421-434.
 23. Lee J.H. (J.), Ok. Ch (2012), Reducing burnout and enhancing job satisfaction: Critical role of hotel employees' emotional intelligence and emotional labor, International Journal of Hospitality Management, 31, 1101-1112.
 24. Lee R.T., Ashforth B.E. (1996), A meta- analytic examination of the correlates of the three dimensions of job burnout, Journal of Applied Psychology 81, ss. 123-133.
 25. Marciszewska B.(2009), Rola obiektów hotelarskich w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu [w:] A. Rapacz red., Gospodarka turystyczna w regionie wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, Wyd. AD REM Jelenia Góra, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław, ss. 102-108
 26. Maslach C. (1998),. Theories of organizational stress. In: Cooper, C.L. (Ed.), A Multidimensional Theory of Burnout. Oxford University Press Inc., New York, pp. 68-85
 27. Maslach, C., Jackson S.E. (1986), Maslach Burnout Inventory Manual, Consulting Psychologists Press, Inc., Palo Alto, CA.
 28. Mazur J. (2001), Zarządzanie marketingiem usług, Wyd. Difin, Warszawa.
 29. Mitura E., Koniuszewska E.(2006), Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie, Wyd. Difin, Warszawa.
 30. O'Neill J.W., Xiao Q.(2010), Effects of organizational/occupational characteristics and personality traits on hotel manager emotional exhaustion, International Journal of Hospitality Management 29, ss. 652 - 658.
 31. Padzik, K. (2002), Leksykon HRM. Podstawowe pojęcia z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, Wyd. C.H. Beck
 32. Panasiuk A., red., (2005), Marketing usług turystycznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 33. Psychologia Społeczna (2001), Encyklopedia Blackwella, A.S.R. Manstead, M. Hewstone, red., Blackwell Publishers Ltd, Wydanie polskie pod red. J. Czapińskiego, Wyd. Jacek Santorski &Co., Warszawa.
 34. Rizzo J.R., House R.J., Lirtzman S.I (1970), Role Conflict and Ambiguity in Complex Organization, Administrative Science Quarterly, 15, ss. 150-163
 35. Ross G.F. (1997), Career stress responses among hospitality employees, Annals of Tourism Research, Vol. 24, No. 1, ss. 41-51.
 36. Schaufeli E., Bakker A.B. (2004), Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: a multi - sample study, Journal of Organizational Behavior, 25, ss. 293-315.
 37. Schaufeli W.B., Salanova M., Gonzales-Roma V., Bakker, A.B. (2002), The measurement of engagement and burnout: a two sample confirmatory analytic approach, Journal of Happiness Studies 3, ss. 71-92.
 38. Schaufeli, W.B., Leiter, M.P., Maslach, C., Jackson, S.E. (1996), The Maslach burnout inventory: general survey (MBI-GS). In: Maslach, C., Jackson, S.E., Leiter, M.P. (Eds.), Maslach Burnout Inventory Manual. 3rd edition. Consulting Psychologists Press, Palo Alto, CA, ss. 19-26.
 39. Spector P.E., Jex S.M. (1998), Development of four Self-Report Measures of Job Stressors and Strain: Interpersonal Conflict at Work Scale, Organizational Constraints Scale, Quantitative Workload Inventory, and Physical Symptoms Inventory, Journal of Occupational Health Psychology, Vol. 3, No. 4, ss. 356-367
 40. Starostka E., Wypalenie zawodowe - przyczyny, objawy i konsekwencje dla funkcjonowania społecznego jednostki, http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=245, data dostępu: 15.11.2012.
 41. Terelak J.F., Izwantowska A.(2009), Adaptacja Kwestionariusza Obszary Życia Zawodowego (Areas of Worklife Survey) Christiny Maslach i Michaela Leitera, Studia Psychologica, UKSW, Nr 9, ss. 223-232.
 42. Walsh G. (2011), Unfriendly customers as a social stressors - An indirect antecedent of service employees quitting intention, European Management Journal, 29, ss. 67-78.
 43. Wpływ środowiska pracy na zaangażowanie pracowników, http://hrstandard.pl/2011/05/25/wplyw-srodowiska-pracy-na-zaangazowanie-pracownikow, data dostępu: 5.11.12.
 44. Yang J.T. (2010), Antecedents and consequences of job satisfaction, International Journal of Hospitality Management, Vol. 29, Iss. 4, ss. 609-619.
 45. Yavas U., Babakus E., Karatepe O.M.(2008), Attitudinal and behavioral consequences of work-family conflict and family-work conflict: Does gender matter?, International Journal of Service Industry Management, Vol. 19, Iss. 1, ss. 7-31.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu