BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozak Marek W. (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Turystyka jeździecka w Polsce: stan rzeczy, szanse i bariery wpływu na rozwój lokalny
Equestrian Tourism: State of Affairs, Opportunities and Barriers to Its Influence on Local Development
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2013, nr 28, s. 205-224, tab., rys., bibliogr. 52 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Rekreacja, Rozwój lokalny
Tourism, Recreation, Local development
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny także w języku angielskim w numerze 28(2) http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_28_2013_ENG.pdf
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony współczesnej turystyce jeździeckiej w Polsce, czynnikom determinującym jej stan, szansom i barierom jej rozwoju. Posługując się literaturą przedmiotu, danymi statystycznymi oraz szacunkami i opiniami znawców problematyki, autor dąży do sformułowania wniosków i rekomendacji na temat możliwości rozwoju turystyki jeździeckiej w Polsce oraz jej wpływu na rozwój lokalny. (abstrakt oryginalny)

This article is devoted to the contemporary equestrian tourism in Poland, factors determining its state of affairs, development opportunities and barriers. Using extensively literature, limited statistical data and estimations and opinions expressed by leading experts in the field, author tries to formulate conclusions and recommendations on the possibilities of equestrian tourism development in Poland and its impact on the local development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alejziak W. (2000) Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków, s. 316.
 2. Boczar-Różewicz K., Brejta W., Ruda M., Brejta M. (2005) Turystyka konna w Beskidzie Niskim i w Bieszczadach na przykładzie wybranych gospodarstw rolnych, [w:] Z. Kryński, E. Kmita-Dziasek (red.), Turystyka wiejska a rozwój i współpraca regionów, Prace Naukowo-Dydaktyczne, zeszyt 15, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Krosno, s. 385-392.
 3. Brejta W. (2013) Historia konia polskiego, www.promemoria2010.republika.pl/html/kon_pl.html, pobrano 1.03.2013.
 4. Chłap-Nowakowa J. (2007 a) Dwór w literaturze, [w:] Dwór polski. Architektura. Tradycja. Historia, praca zbiorowa, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków, s. 240-262.
 5. Chłap-Nowakowa J. (2007 b) Dwór w malarstwie, [w:] Dwór polski. Architektura. Tradycja. Historia, praca zbiorowa, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków, s. 224-239.
 6. Chmielowski B. (1745-1746) Nowe Ateny albo Akademia Wszelkiej Scyencyi Pełna...
 7. Durydiwka M., Jarzębowska M., Kowalczyk A., Kulczyk S., Kurkowska A., Lewandowski W. (2010) Turystyka kwalifikowana (turystyka aktywna) w koncepcji turystyki zrównoważonej, [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka zrównoważona, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 249-289.
 8. Elgaker H., Pinzke S., Nilsson C., Lindholm G. (2012) Horse riding posing challenges to the Swedish Right of Public Access, "Land Use Policy", nr 29, s. 274-293.
 9. Farmer (2012) Konie wrócą do łask, http://www.farmer.pl/biznes/bizneswiejski/konie-wroca-do-lask,40619.html, pobrano 25.02.2013.
 10. Galopuje.pl (2013) http://www.galopuje.pl/jazda-konna-osrodki.html, pobrano 16.02.2013 za zgodą spółki Hoblo, właściciela portalu galopuje.pl.
 11. Goeldner C.R., Ritchie J.R.B. (2006) Tourism. Principles, Practices, Philosophies, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 10th edition, s. 590.
 12. Grabowski J. (1982) Hipologia dla wszystkich, KAW, Warszawa, s. 278.
 13. GUS (2013) Obszary wiejskie. Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Urząd Statystyczny w Olsztynie, Warszawa, Olsztyn.
 14. GUS (2012) Ochrona środowiska 2011, GUS, Warszawa.
 15. GUS (2013) Turystyka w 2012, GUS, Warszawa.
 16. GUS (2011) Rocznik Statystyczny Rolnictwa, GUS, Warszawa.
 17. GUS (2001) Rocznik Statystyczny Rolnictwa, GUS, Warszawa.
 18. GUS (1992) Rolnictwo i gospodarka żywnościowa 1986-1990, GUS, Warszawa
 19. Halamska M. (2011) Rolnicy - między upośledzeniem a przywilejami, [w:] M. Jarosz (red.), Polacy we wspólnej Europie, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa, s. 141-159.
 20. Hej na koń (2013) http://hejnakon.pl/?p=364, pobrano 26.02.2013.
 21. Jackiewicz D. (1992) Wizerunek szlacheckiego dworku wiejskiego w sztukach plastycznych w latach 1863-1918, [w:] J. Baranowski (red.), Dwór polski w XIX wieku. Zjawisko historyczne i kulturowe, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa.
 22. Jałowiecki B. (1996) Przestrzeń historyczna, regionalizm i regionalizacja, [w:] B. Jałowiecki red. Oblicza polskich regionów, EUROREG UW, Warszawa, s. 19-88
 23. Jarymowycz R. (2012) Historia kawalerii. Od jazdy klasycznej do pancernej, Bellona, Warszawa, s. 335.
 24. Jasiński N., Pilis K., Pięta W. (2006) Turystyka konna na wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, [w:] D. Dudkiewicz, F. Midura, E. Wysocka (red.), Turystyka i rekreacja jako czynniki podnoszenia atrakcyjności i konkurencyjności regionu, AlmaMer, Warszawa, s. 427-435.
 25. Józefczyk M. (2010) Najpiękniejsze szlaki konne w Polsce, Carta Blanca, Warszawa, s. 240.
 26. Kitowicz J. (1985) Opis obyczajów za panowania Augusta III, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 27. Kowalczyk A. red. (2010) Turystyka zrównoważona, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 323.
 28. Kozak M.W. (2011) Turystyka jako czynnik rozwoju regionów Polski Wschodniej, ekspertyza dla MRR (na potrzeby programu Rozwój Polski Wschodniej), Warszawa, s. 90 http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/Strategia_rozwoju_polski_wschodniej_do_2020/Dokumenty/Documents/TURYSTYKA_PL_WSCH_18_10_2011.pdf, pobrano 10.01.2013.
 29. Kozak M.W. (2009a), Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, s. 322.
 30. Kozak M.W., (2009b) Obszar chroniony: walor czy przekleństwo turystyki?, [w:] M.K. Leniartek (red.), Terra incognita w turystyce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", Wrocław, s. 189-200.
 31. Krzemień M.P. red.(2010) Górska turystyka jeździecka, Ostoja, Kraków, s. 135.
 32. Krzemień M.P., (2009), 20 lat górskiej turystyki jeździeckiej w strukturach PTTK, Ostoja, Kraków, s. 36.
 33. Krzyżanowska K. (2005) Ekonomiczne efekty prowadzenia działalności agroturystycznej, [w:] Z. Kryński, E. Kmita-Dziasek (red.) Turystyka wiejska a rozwój i współpraca regionów, Prace Naukowo-Dydaktyczne, zeszyt 15, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Krosno, s. 65-74.
 34. Kurek W., Mika M. (2007) Turystyka jako przedmiot badań naukowych, [w:] W. Kurek (red.) Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 11-49.
 35. Łojek J. (2006) Konie dają pracę, Hippica Pro Patria, Warszawa, s. 10.
 36. Merski J., Warecka J. (2009) Turystyka kwalifikowana. Turystyka aktywna, ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa, s. 280.
 37. Meyer B. (2011) Obszary przyrodniczo cenne jako element przestrzeni turystycznej (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego), [w:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, WGiSR, Warszawa, s. 319-328.
 38. Miączyński P., Kostrzewski L. (2013) Koń a sprawa polska, "Gazeta Wyborcza" 2-3 marca.
 39. Mrozik-Kozak A. (2010) Agroturystyka jako element rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich na przykładzie województwa mazowieckiego - badania pilotażowe gospodarstw agroturystycznych, FAPA, Warszawa, s. 22.
 40. Pawlikowska-Piechotka A. (2013) Planowanie przestrzeni turystycznej, Novae Res, Gdynia, s. 348.
 41. Polska Niezwykła, (2012) zob. http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/14357,zensko-ostatnia-szarza.html; pobrano 26.02.2013.
 42. Portal turystyki, (2013), http://www.wsiodle.lodzkie.pl/pl-def/map/#/?mode=map HYPERLINK "http://www.wsiodle.lodzkie.pl/pl-def/map/"& HYPERLINK "http://www.wsiodle.lodzkie.pl/pldef/map/"limit=10 HYPERLINK "http://www.wsiodle.lodzkie.pl/pl-def/map/"& HYPERLINK "http://www.wsiodle.lodzkie.pl/pl-def/map/"tklas1Id=190, pobrano 4.03.2013.
 43. Pruchniewicz W. (2007) Akademia jeździecka, Akademia Jeździecka S.C., Warszawa, (wyd. drugie), s. 316.
 44. Ptaszycka-Jackowska D., Baranowska-Janota M. (1998) Przyrodnicze obszary chronione - możliwości użytkowania, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa, s. 179.
 45. PTTK (Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze), 2013, strona główna (http://www.pttk.pl/ ) strona Komisji Turystyki Jeździeckiej PTTK. (http://ktj.pttk.pl/index.html) oraz Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK(http://gtj.pttk.pl/), pobrano 15.02.2013.
 46. PTTK (Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze), (2007), Sprawozdanie zbiorcze ze stanu organizacyjnego oraz działalności programowej Zarządu Oddziału i Zarządu Głównego PTTK w roku 2006, Warszawa.
 47. PTTK (Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze) (2012) Uchwała nr 343/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 25 sierpnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego PTTK za 2011 rok i przeznaczenia wypracowanego zysku w 2011 roku; http://www.pttk.pl/ks3/dok/k17_u343_20120825.pdf, pobrano 2.03.2013.
 48. PZHK (Polski Związek Hodowców Koni) (2012) Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Hodowców Koni w latach 2008-2011, XXVII Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Hodowców Koni, Maj 2012; http://pzhk.pl/sprawy-zwiazkowe/pzhk/xxvii-walny-zjazd/, pobrano 24.02.2013.
 49. PZJ (Polski Związek Jeździecki) (2013) http://pzj.pl/, pobrano 23.02.2013.
 50. PZJ (2010) Sprawozdanie finansowe Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego za lata 2008-2010,http://www.google.pl/search?sourceid=navclientHYPERLINK "http://www.google.pl/search?sourceid=navclient&ie-=UTF-8&rlz=1T4SKPB_enPL271CA274&q=sprawozdanie+finansowe+Polski+Zwi zek+Je dziecki"& HYPERLINK http://www.google.pl/search?sourceid=navclient&ie=UTF, pobrano 1.03.2013.
 51. Räbinä, R.-L. (2010) Benchmarking Finnish and Irish Equestrian Tourism, Kajaani University of Applied Sciences (Finlandia). https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/20989/Rabina_Riikka.pdf?sequence=1, pobrano 2.03.2013.
 52. Sikora R. (2010) Z dziejów husarii, Instytut Wydawniczy ERICA, Warszawa, s. 94.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu