BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubiak Bernard F. (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Strategia wzrostu wartości rynkowej organizacji sieciowej
Strategy of Increasing Market Value of the Network Organization
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 71-92, bibl.51 poz.
Słowa kluczowe
Nowe technologie
High-tech
Uwagi
summ., streszcz
Abstrakt
W artykule omówiono celowość, metody i korzyści zwiększania wartości rynkowej organizacji sieciowej. Zaprezentowano także formuły organizacji adekwatne do sieciowego modelu funkcjonowania oraz tworzenia i zarządzania jej wartością przy zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjnych (TI), w tym systemów klasy Business Intelligence. Uświadomiono pilną potrzebę odchodzenia od restrukturyzacji i reengineeringu na rzecz przeformułowywania strategii organizacji, sektorów gospodarki, a nawet całego kraju przy udziale zintegrowanego zastosowania nowoczesnych TI. Przedstawiono też nowy paradygmat strategii wzrostu wartości organizacji i uwarunkowania jej realizacji za pomocą zintegrowanych systemów zarządzania wartością rynkową organizacji. (abstrakt autora)

The article discusses the advisability, methods and benefits of icreasing the market value of the network organization. It also presents formulas organizations relevant to the operation of the network model and the creation and management of its value by using modern information technology (IT) systems, including Business Intelligence Systems. Made aware of the urgent need to move away from the restructuring and re-engineering to formulate the organizations' strategy of the whole sector, even country, involving the integrated use of modern IT. We present a new paradigm of the growth strategy of the organization and conditions of its implementation through integrated management systems, information technology.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Auksztol J. (2008), Outsourcing informatyczny w teorii i praktyce zarządzania, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Black A., Wright Ph., Bachman J.E. (2000), W poszukiwaniu wartości dla akcjonariu-szy, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, Pricewaterhouse Coopers.
 3. Boulton R.E.S. (2001), Odczytując kod wartości. Jak firmy tworzą wartość w nowej gospodarce Arthur Andersen, Warszawa: WIG-Press.
 4. Business Intelligence w zarządzaniu, (2010), red. B. Smok, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 5. Cieśliński W.B. (2011), Doskonalenie procesowej orientacji przedsiębiorstw. Model treningu procesowego, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 6. Clarke L. (1997), Zarządzanie zmianą, Warszawa: Gebethner & Ska.
 7. Czynniki sukcesu i poziom wykorzystania technologii informacyjno- -komunikacyjnych w Polsce (2015), red. E. Ziemba, Warszawa: CeDeWu.Pl.
 8. Dobija M. (1997), Rachunkowość zarządcza i controlling, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Dolińska M. (2011), Zastosowanie technologii informatycznych w organizacjach in-nowacyjnych województwa lubelskiego, [w:] Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Komunikacja elektroniczna, red. M. Pańkowska, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 10. Drucker P. (1988), The New Organization, "Harvard Business Review", No. 1 & 2.
 11. Dziuba D.T. (1998), Wirtualizacja działalności gospodarczej w oparciu o sieć Internet. W stronę gospodarki usieciowionej, Studia Informatyki Gospodarczej, Warszawa: Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski.
 12. Dziuba D.T. (2001), Ewolucja rynków w przestrzeni elektronicznej, Studia Informatyki Gospodarczej, Warszawa: Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski.
 13. Ehrbar A. (2001), EVA. Strategia tworzenia wartości, Warszawa: WIG-Press.
 14. Grajewski P. (2012), Procesowe zarządzanie organizacją, Warszawa: Polskie Wydaw-nictwo Ekonomiczne.
 15. Gruchman G.B. (1999), Znaczenie doskonalenia procesów we wdrażaniu strategii firmy, [w:] Human-Computer Interaction, red. B.F. Kubiak, A. Korowicki, Gdańsk.
 16. Hamel G., Prahalad C.K. (1999), Przewaga konkurencyjna jutra. Strategia przejmowania kontroli nad branżą i tworzenia rynków przyszłości, Warszawa: Business Press.
 17. Hammer M., Champy J. (1996), Reengineering w przedsiębiorstwie, Warszawa: Neu-mann Management Institute.
 18. Hammer M. (1999), Reinżynieria i jej następstwa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Hesselbein F., Goldsmith M., Beckhard R. (1998), Organizacja przyszłości, Warszawa: Business Press.
 20. Kasprzak T. (2000), Ewolucja przedsiębiorstw ery informacji, Studia Informatyki Gospodarczej, Warszawa: Wydawnictwo Nowy Dziennik Sp. z o.o., Uniwersytet Warszawski.
 21. Kobis P. (2011), Poziom informatyzacji dużych przedsiębiorstw w Polsce w aspekcie wykorzystania grupowych systemów wspomagania decyzji oraz technik multimedialnych, [w:] Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Komunikacja elektroniczna, red. M. Pańkowska, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 22. Kubiak B.F., Korowicki A. (1997), Restrukturyzacja zarządzania procesami gospodarczymi współczesnej organizacji z wykorzystaniem technologii informacji, [w:] Human-Computer Interaction, red. B.F. Kubiak, A. Korowicki, Gdańsk: Wydawnic-two Uniwersytetu Gdańskiego.
 23. Kubiak B.F., Korowicki A. (1998), Międzyorganizacyjne systemy informacyjne w rozwoju wirtualizacji, [w:] Modele informacyjne procesów gospodarczych, red. T. Kasprzak, Warszawa - Saarbrücken: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego - Institut für Wirtschaftsinformatik Universität des Saarlandes.
 24. Kubiak B.F., Korowicki A. (1999), The Processes Reconstruction Followed by Business Process Re-Engineering Concept, [w:] BIS '99, red. W. Abramowicz, Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 25. Kubiak B.F., Korowicki A. (1999), Działalność gospodarcza w sieci globalnej - stan i perspektywy, [w:] Human-Computer Interaction, red. B.F. Kubiak, A. Korowicki, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 26. Kubiak B.F., A. Korowicki (2001), Zdolność organizacji do zmian i jej wpływ na zasto-sowania technologii informacji, [W:] Human-Computer Interaction, red., B.F. Kubiak, A. Korowicki, Gdańsk: Wydawnictwo Akwila.
 27. Kubiak B.F., Sieradz A. (2013), Efficiency Analysis of IT investment in Polish Banks (1998-2008): An Application of Malmquist Productivity Index, "Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance", Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 28. Kubiak B.F. (2014), Model informacji strategicznej w obsłudze procesów biznesowych przemysłu turystycznego, Informatyka Ekonomiczna Business Informatics 2 (32) 2014, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 29. Lasek M. (2007), Metody Data Mining w analizowaniu i prognozowaniu kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw. Zastosowania SAS Enterprise Miner, Warszawa: Difin.
 30. Liautaud B., Hammond M. (2003), e-Business Intelligence. Od informacji przez wiedzę do zysków, Warszawa: McGraw-Hill, Premium Technology.
 31. Manganelli R.L., Klein M.M. (1998), Reengineering, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 32. Michalik K. (2011), Systemy ekspertowe jako narzędzia wspomagające zarządzanie wiedzą, [w:] Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Komunikacja elektroniczna, red. M. Pańkowska, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 33. Mulawka J. (1996), Systemy ekspertowe, Warszawa: WNT.
 34. Müller U.R. (1997), Szczupłe organizacje, Warszawa: Agencja Wydawnicza "Placet".
 35. Nycz M. (2011), Business Intelligence w firmie XXI wieku, [w:] Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Komunikacja elektroniczna, red. M. Pańkowska, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 36. Olszak C.M., Ziemba E. (2007), Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 37. Peppard J., Rowland P. (1997), Re-engineering, Warszawa: Gebethner & Ska.
 38. Perechuda K. (2007), Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 39. Perzyńska A. (2011), Wykorzystanie technologii informatycznych do budowania stra-tegii marki przedsiębiorstw, [w:] Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organiza-cjach. Komunikacja elektroniczna, red. M. Pańkowska, Katowice: Wydawnictwo Uni-wersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 40. Rappaport A. (2001), Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, Warszawa: WIG-Press.
 41. Schlesinger P.F., Sathe V., Schlesinger L.A., Kotter J. (1999), Projektowanie organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 42. Sieradz A., Kubiak B.F. (2015), Measuring bank branch sales performance improvement driven by CRM System, [in:] Information Management in Practice, edited by B.F. Kubiak, J. Maślankowski, Sopot: Faculty of Management University of Gdańsk.
 43. Steinbeck H.H. (1998), Total Quality Management. Kompleksowe zarządzanie jako-ścią, Warszawa: Agencja Wydawnicza "Placet".
 44. Strategie wzrostu wartości firmy. Studium przypadków (2000), red. A. Szablewski, Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 45. Surma J. (2009), Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji biznesowych, Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 46. Systemy informatyczne zarządzania. Microsoft Business Solutions Navision, (2011), red. A. Dudka, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 47. Tapscott D. (1998), Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje Ery Świadomości Systemowej, Warszawa: Business Press.
 48. Wielki J. (2012), Modele wpływu przestrzeni elektronicznej na organizacje gospodarcze, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 49. Wróbel P. (2014), Komunikacja elektroniczna. Zagrożenia i ich skutki dla organizacji, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 50. Zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie. Systemy informatyczne i reinżynieria organizacji (2001), red. A. Michalski, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 51. Zarządzanie wartością firmy (2000), red. A. Herman, A. Szablewski, Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.122-07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu