BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewska-Nieckarz Małgorzata (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi), Sobczyk Monika (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Strategia społecznej odpowiedzialności a proces rekrutacji pracowników w ujęciu teoretycznym
Social Responsibility Strategy and Recruitment Process in Theoretical Approach
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 97, s. 437-447, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność, Rekrutacja pracowników, Strategia przedsiębiorstwa, Proces rekrutacji
Social Responsibility, Employee recruitment, Corporation strategies, Recruitment process
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ustalenie powiązania między strategią społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (Corporate Social Responsibility, CSR) a rekrutacją pracowników. W artykule zakłada się, że warunkiem powodzenia strategii CSR jest zatrudnienie pracowników, wykazujących się wiedzą o koncepcji społecznej odpowiedzialności oraz mających doświadczenie i umiejętności związane realizacją projektów CSR. Zastosowano analizę krytyczną literatury traktującej o społecznej odpowiedzialności biznesu i zarządzaniu zasobami ludzkimi. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to establish the relationship between social responsibility strategy (CSR) and recruitment. Article assumes that the condition for successful CSR strategy is the recruitment of employees demonstrating knowledge about CSR concept and having experience and skills related to CSR projects. The method of critical analysis of literature which deals with corporate social responsibility and human resource management was used. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czerska M.: Wpływ kultury organizacji na zarządzanie personelem. "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1092, 2005, s. 647-659.
 2. Ćwik-Obrębowska N. [w:] Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Biznes, który zmienia świat. Warszawa 2015, s. 19.
 3. Dale M.: Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników. Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 4. Daniecki W.: Talenty w firmie czyli jak rekrutować i motywować najlepszych. PWN, Warszawa 2015.
 5. Gadomska-Lila K.: Dopasowanie organizacyjne. Aspekty strategii, kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi. Difin, Warszawa 2013.
 6. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2009.
 7. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M.: Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania. Poltext, Warszawa 2010.
 8. Kawka T., Listwan T.: Dobór pracowników, [w:] Listwan T. (red.): Zarządzanie kadrami. Wyd. 4. zm. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 101-147.
 9. Klimek J.: Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.
 10. Koźmiński A.K., Obłój K.: Zarys teorii równowagi organizacyjnej. PWE, Warszawa 1989.
 11. Król H., Ludwiczyński A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. PWN, Warszawa 2006.
 12. Kulczycka J., Wirth H.: Społeczna odpowiedzialność w strategiach firm górniczych w Polsce, "Zeszyty Naukowe", nr 79, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2010, s. 147-157.
 13. Kuraszko I., Rok B.: Społeczna odpowiedzialność biznesu i ekonomia społeczna. "Ekonomia Społeczna Teksty", nr 7, 2007, http://es.teksty.ekonomiaspoleczna.pl/pdf/2007_7_es_teksty.pdf.
 14. Miles R.E., Snow C.C.: Designing Strategic Human Resources Systems. "Organization Dynamics", Vol. 13(1), 1984, p. 36-52.
 15. Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. PWE, Warszawa 2010.
 16. Porter M.E.: Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Free Press, New York 1985.
 17. Porter M.E., Kramer M.R.: Strategia a społeczeństwo. "Harvard Business Review Polska", nr 52, czerwiec 2007.
 18. Rok B.: Społeczna odpowiedzialność biznesu, [w:] Gasparski W. (red.): Biznes, etyka, odpowiedzialność. Wyd. Profesjonalne PWN, Warszawa 2012, s. 423-432.
 19. Roszkowska P.: Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność. Difin, Warszawa 2011.
 20. Samelak J.: Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.
 21. Sławecki B.: Zatrudnianie po znajomości. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011.
 22. Sokołowska A.: Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa. Identyfikacja, ocena, kierunki doskonalenia. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 23. Sułkowski Ł.: Kulturowe procesy zarządzania. Difin, Warszawa 2012.
 24. Szmidt C.: Odpowiedzialność wobec pracowników, [w:] Gasparski W. (red.): Biznes, etyka, odpowiedzialność. Podręcznik akademicki. Wyd. Profesjonalne PWN, Warszawa 2012, s. 340-353.
 25. Woźniak J.: Rekrutacja. Teoria i praktyka. Wyd. Profesjonalne PWN, Warszawa 2013.
 26. Zadek S.: The Path to Corporate Responsibility. "Harvard Business Review", No. 82(12), Dec. 2004, p. 125-132.
 27. Zasuwa G.: Strategie zarządzania społeczna odpowiedzialnością przedsiębiorstwa, [w:] Pawlak M. (red.): Nowe tendencje w zarządzaniu. Wyd. KUL, Lublin 2010, s. 235-242.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu