BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chorób Roman (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Znaczenie działań promocyjnych i marketingowych dla efektywnego funkcjonowania i rozwoju klastrów rolno-spożywczych
Importance of Marketing and Promotional Activities for Efficient Functioning and Development Agri-Food Cluster
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 187-196, rys., bibl.10 poz.
Słowa kluczowe
Agrobiznes, Innowacje, Integracja gospodarcza, Promocja, Marketing
Agrobusiness, Innovations, Economic integration, Promotion, Marketing
Uwagi
summ., streszcz
Abstrakt
Głównym celem niniejszego opracowania jest ukazanie znaczenia działań promocyjnych i marketingowych determinujących funkcjonowanie innowacyjnych powiązań integracyjnych w agrobiznesie. Prowadzone ukierunkowane działania warunkują nie tylko efektywne funkcjonowanie, ale również dynamiczną ekspansję inicjatyw klastrowych. Warto zaznaczyć, że prawidłowo funkcjonujące struktury klastrowe wpływają nie tylko na konkurencyjność regionu, ale również na rozwój gospodarki lokalnej, regionalnej i międzynarodowej.(abstrakt autora)

The main objective of this paper is to show the importance of promotional and marketing activities that determine the functioning of the innovative integration links in agribusiness. Conducted targeted determine not only their effective functioning, but also the dynamic expansion of cluster initiatives. It should be emphasized that a properly functioning cluster structures affect not only the competitiveness of the region, but also for local economic development, regional and international.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chorób R. (2012a), Działania marketingowe w rozwoju innowacyjnych form powiązań integracyjnych w agrobiznesie, [w:] Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji, red. M. Gębarowski, L. Witek, B. Zatwarnicka-Madura, Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 2. Chorób R. (2012b), Strategie rozwojowe, marketingowe i promocyjne w innowacyj-nych formach powiązań integracyjnych w agrobiznesie na tle procesów globalizacji, [w:] Przedsiębiorstwo XXI wieku. Szanse i zagrożenia, red. B. Lubas, B. Piasny, Lublin: Wyd. KUL w Lublinie.
 3. Dietl J. (1985), Marketing, Warszawa: PWE.
 4. Dzierżanowski M., Rybacka M., Szultka S. (2011), Rola klastrów w budowaniu gospo-darki opartej na wiedzy, Gdańsk - Szczecin.
 5. Gołębiewski J. (2011), Zmiany w otoczeniu jako czynnik kształtujący działania marketingowe przedsiębiorstw agrobiznesu, "Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", nr 5 (54).
 6. Gurgul E. (2003), Promocja jako element marketing-mix na przykładzie wybranej spółdzielni mleczarskiej, [w:] Marketing w strategiach rozwoju sektora rolno-spożywczego, red. M. Adamowicz, Warszawa: Wyd. SGGW.
 7. Iwan B. (2003), Istota oraz specyfika marketingu w agrobiznesie w warunkach integracji i globalizacji, [w:] Marketing w strategiach rozwoju sektora rolno- -spożywczego, red. M. Adamowicz, Warszawa: Wyd. SGGW.
 8. Marketing klastra i budowanie jego marki (2012), red. I. Boesso, M. Sole D'Orazio, A. Torresan, TACTICS.
 9. Piwowar J. (1996), System integracji rolnictwa z przemysłem spożywczym w Polsce, Radom: Politechnika Radomska.
 10. Współpraca i strategie marketingowe przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej (2011), red. B. Stępień, Zeszyty Naukowe nr 198, Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
 11. Zrobek J. (2011), Marketing w klastrach logistycznych, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 251.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.122-17
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu