BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kazimierczak Marek (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)
Tytuł
W poszukiwaniu praktycznej filozofii podróży
Searching for the Practical Philosophy of Travel
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2011, nr 24, s. 11-33, bibliogr. 32 poz.
Tytuł własny numeru
Filozofia podróży i turystyki
Słowa kluczowe
Turystyka, Filozofia, Etyka, Antropologia
Tourism, Philosophy, Ethics, Anthropology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest teoretyczny namysł nad takim sposobem uprawiania podróży, który wznosi ją na wyższy poziom doświadczenia i przeżywania "bycia w drodze", uprawniający do uznania jej za rodzaj sztuki życia, której podobieństwo z praktykowaniem życiowej filozofii jest w artykule przedmiotem uzasadnienia. Płynące z tego uzasadnienia przesłanie odwołuje się do wartości, które "bycie w drodze" w sobie zawiera, przesądzając o ważnym, samokształcącym, wzbogacającym osobowość podróżnika-turysty, wymiarze podróżowania. Artykuł jest próbą dotarcia do antropologicznych i filozoficznych korzeni podróży, uchwycenia tego, co kryje się pod powierzchnią turystyczno-podróżniczych doświadczeń. Struktura tekstu składa się z trzech zasadniczych części. W części pierwszej - Mobilność w świecie ponowoczesnym - pojawia się analiza współczesnych form mobilności z akcentem na jej duchowy wymiar. W części drugiej - Światy podróży w antropologicznej perspektywie - mamy do czynienia z opisem egzystencjalnego wymiaru podróżowania w alternatywnych światach podróży, który wpisuje się w strategię ludzkiego życia. Część trzecia - Sztuka podróży sztuką życia - jest próbą dookreślenia praktyki podróżniczej, która przekształca się w sztukę życia. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is theoretical though under the way of travelling which rises it into the higher level of experiencing of the "being on the way", which in turn qualifies it for being recognized as a kind of life art which similarity to practicing of the life philosophy is the subject of substantiation. The outcoming message refers to the values which are included within the "being on the way" prejudging about an important educating through a traveller-tourist self-improvement dimension of travelling. The article attempts to get to the anthropological and philosophical roots of travel, renders what is hidden under the surface of travel-touristic experiences. The structure of the text is composed of three main parts. In the first part - Mobility in the post-modern world - the analysis of the modern forms of mobility with an emphasis on its spiritual dimension is described. In the second part - The worlds of travel in the anthropological perspective we meet a description of an existential dimension of travelling in the alternative worlds of travel which enters into the strategy of human's life. The third part -The art of travel as the art of life - is an attempt to describe the travel practice which converts into the art of life. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arystoteles (2008) Etyka Nikomachejska, przekład D. Gromka, PWN, Warszawa.
 2. Bauman Z. (2000) Globalizacja, Warszawa.
 3. Bauman Z. (2006) Płynna nowoczesność, przekład T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 4. Beck U. (1994), Eigenes Leben in eines entfesselten Welt: Individualisierung, Globalisierung und Politik [w:] W. Hutton, A. Giddes (Hrsg), Die Zukunft des globalen Kapitalizmus, Frankfurt am Main - New York.
 5. Botton A. (2010) Sztuka podróżowania, przekład H. Postula, Wydawnictwo Czuły Barbarzyńca, Warszawa.
 6. Culler J. (2009) Semiotyka turyzmu, "Panoptikum", nr 8(15).
 7. Deleuze G., Guattari F. (1988) 1277 - Traktat o nomadologii: maszyna wojenna, tłum. B. Banasiak, "Colloquia Communia", nr 1-3.
 8. Dischner G. (1980) Friedrich Schlegels Lusinde und Materialien zu einer Theorie des Müßiggangs, Hildesheim.
 9. Epiktet (1955) Diatryby z dodaniem Fragmentów oraz Gnomologium Epiktetowe, PWN, Warszawa.
 10. Gadacz T. (2007) Filozofia podróży - filozofia jako podróż, "Podkowiański Magazyn Kulturalny", nr 2/3.
 11. Gaj R. (2007), Ortega y Gasset, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 12. Hadot P. (2003) Filozofia jako duchowe ćwiczenie, przekład P. Romański, Fundacja Aletheia, Warszawa.
 13. Heidegger M. (2004) Bycie i czas, przełożył B. Baran, PWN, Warszawa.
 14. Horodecka M. (2005) Podróże Herodota, "Dekada Literacka", nr 6 (214).
 15. Hennig Ch. (1997) Jenseits des Alltags. Theorien des Tourismus, "Voyage", no. 1.
 16. Jaspers, K. (1998), Wprowadzenie do filozofii, przekład A. Wołkowicz, Wydawnictwo Siedmiogród, Wrocław.
 17. Kapuściński R. (2007) Lapidarium VI, Warszawa.
 18. Kazimierczak M. (2009) W poszukiwaniu autentyczności turystyki kulturowej [w:] Z. Krawczyk, E. Lewandowska-Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz, red., Człowiek w podróży, Warszawa.
 19. Köb S. (2005) Reisephilosophie. Neue Ziele für Touristen oder Über die Selbstveränderung in alternativen Welten, Giessen.
 20. Leed E.J. (1993) Die Erfahrung der Ferne. Reisen von Gilgamesch bis zum Tourismus unserer Tage, Campus Verlag, Frankfurt - New York.
 21. Luhmann N. (1984) Soziale Systeme, Frankfurt am Main.
 22. MacCannell D. (2002) Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawa.
 23. Michalski K. (1978) Heidegger i filozofia współczesna, PWN, Warszawa.
 24. Ortega y Gasset J. (1952) Signale unserer Zeit, Europäischer BuchklubVerlag, Stuttgart u.a.,o.J.
 25. Podemski K. (2004) Socjologia podróży, Poznań.
 26. Schmid W. (1998) Philosophie des Lebenskunst. Eine Grundlegung, Frankfurt am Main.
 27. Seneka L.A. (2010) Listy moralne do Lucyliusza, tłum. W. Kornatowski, PWN, Warszawa.
 28. Sennett R. (1998) Der Flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus, Berliner Taschenbuch-Verlag BVT, Berlin.
 29. Urbain J.-U. (1997) Auf der Suche nach dem Homo Viator, "Voyage", no. 1.
 30. Urry J. (2010) Socjologia mobilności, Warszawa.
 31. Zagórska W. (1994) Uczestnictwo młodych dorosłych w rzeczywistości wykreowanej kulturowo, Warszawa.
 32. Zowisło M. (2006) Eros podróży [w:] Z. Dziubiński, red., Aksjologia turystyki, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu