BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rzepka Agnieszka (Politechnika Lubelska), Olak Andrzej (Wyższa Państwowa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu)
Tytuł
Wpływ relacji międzyorganizacyjnych na pobudzenie innowacyjności przedsiębiorstw
The Influence of Inter-Organizational Relations on Stimulating Innovation of Enterprises
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 4, cz. 1, s. 61-71, rys., bibliogr. 31 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Agile Commerce - świat technologii i integracji procesowej
Słowa kluczowe
Relacje organizacyjne, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacyjność przedsiębiorstw
Organizational relationships, Small business, Enterprise innovation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest podkreślenie znaczenia nawiązania relacji między podmiotami i ich wpływu na pobudzanie innowacyjności. Artykuł stanowi próbę wyszczególnienia roli budowy potencjału relacyjnego w procesie kreowania innowacji w przedsiębiorstwach. W tym celu dokonano obszernej analizy literaturowej omawiającej ten problem. (fragment tekstu)

Innovation belongs to factors that are necessary for an enterprise to build a competitive advantage, implement new ideas and solutions. The innovation of an enterprise, then, leads to its further success. Therefore, contemporary companies should seek to establish relations with other entities as this stimulates the process of innovation. Innovation of an enterprise is determined by many factors, among which a key position is occupied by the capacity of building relational potential. Cooperation with external entities may bring many benefits at every stage of the process of innovation i.e. creation, implementation, commercialization and diffusion of innovation. This article aims to highlight the importance of establishing relations between the factors and their impact on stimulating innovation. The purpose of this article is to emphasize the role of building the relational potential in the process of creating innovation in enterprises. For this purpose, an extensive analysis of the literature which discusses this problem has been made. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aarikka-Stenroos L., Sandberg B., Lehtimaki T. (2014), Networks for the Commercialization of Innovations: A Review of how Divergent Network Actors Contribute, "Industrial Marketing Management", nr 3.
 2. Borkowska B., Klimczak B. (1998), Współdziałanie przedsiębiorstw w świetle mikroekonomicznej teorii firmy [w:] Współdziałanie strategiczne w gospodarce, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 786.
 3. Cho H.J., Pucik V. (2005), Relationship between Innovativeness, Quality, Growth, Profitability, and Market Value, "Strategic Management Journal", nr 26.
 4. Czakon W. (2007), Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 5. Danneels E., Kleinschmidt E.J. (2000), Product Innovativeness from the Firm's Perspective: Its Dimensions and their Impact on Project Selection and Performance. Institute for the Study of Business Markets, The Pennsylvania State University, ISBM Report [online] http://citeseerx.ist.psu.edu/, dostęp: 18 grudnia 2016.
 6. Dewick P., Miozzo M. (2004), Networks and Innovation: Sustainable Technologies in Scottish Social Housing, "R&D Management", nr 3.
 7. Dworzecki Z., Krejner-Nowacka A. (2002), Sposoby tworzenia organizacji sieciowych [w:] Z. Dworzecki (red.), Przedsiębiorstwo kooperujące, Grupa Doradcza EuroExpert, Warszawa.
 8. Hakanson H., Snehota I. (2006), No Business is an Island: The Network Concept of Business Strategy, "Scandinavian Journal of Mangement", nr 3.
 9. Hilami M.F., Ramayah T., Mustapha Y. i in. (2010), Product and Process Innovativeness: Evidence from Malaysian SMEs, "European Journal of Social Science", nr 16.
 10. Bełtkiewicz D. (2011), Udoskonalanie radykalnych innowacji, "Portal Innowacji" [online], http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=668A585325374F92823BB70F66D232D5, dostęp: 7 grudnia 2016.
 11. Kim Y., Lui S. (2015), The impacts of external network and business group on innovation: Do the types of innovation matter?, "Journal of Business Research", nr 9.
 12. Klimas P. (2014), Sieci innowacji. Implikacja bliskości organizacyjne, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice.
 13. Klincewicz K. (2014), Tworzenie innowacji przez współpracę międzyorganizacyjną [w:] A.K. Koźmiński, D. Latusek-Jurczak (red.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 14. Kodama M. (2007), Innovation and Knowledge Creation Through Leadership-based Strategic Community: Case Study on High-tech Company in Japan, "Technovation", nr 3.
 15. Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D. (2011), Rozwój teorii organizacji. Od systemu do sieci, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 16. Luecke R. (2005), Zarządzanie kreatywnością i innowacją, MT Biznes, Czarnów.
 17. Niedzielski P. (2005), Innowacyjność [w:] K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 18. Nowacki R. (red.) (2010), Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 19. Olesiński Z., Rzepka A., Sabat A. (2016), Międzyorganizacyjne sieci współpracy gospodarczej na przykładzie Polski, Kanady i Gruzji, Texter, Warszawa.
 20. Partanen J., Chetty S.K., Rajala A. (2014), Innovation types and network relationships, "Entrepreneurship: Theory & Practice", nr 5.
 21. Pichlak M. (2012), Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań, Difin, Warszawa.
 22. Rudolf T., Fuchs K., Kossut N. i in. (2006), Strategie innowacji. Jak planować rozwój przedsiębiorstwa w warunkach niepewności?, "E-mentor", nr 5(17).
 23. Sankowska A. (2009), Organizacja wirtualna: koncepcja i jej wpływ na innowacyjność, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 24. Smolarek M. (2010), Znaczenie zmian innowacyjnych w kontekście strategii małych i średnich przedsiębiorstw [w:] P. Niedzielski, J. Guliński, K.B. Matusiak (red.), Kreatywność - Innowacje - Przedsiębiorczość, "Zeszyty Naukowe" nr 579, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 25. Sopińska A., Jakubowska W. (2013), Zasoby a konkurencyjność i wyniki przedsiębiorstwa - przegląd wybranych badań [w:] R. Bartkowiak, P. Wachowiak (red.), Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 26. Thorgren S., Wincent J., Ortqvist D. (2014), Designing Inter-organizational Networks for Innovation: An Empirical Examination of Network Configuration, Formation and Governance, "Journal of Engineering and Technology Management", nr 3.
 27. Tidd J., Bessant J. (2013), Zarządzanie innowacjami: integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 28. Tomski P. (2003), Interpretacja istoty i zakresu współdziałania przedsiębiorstw [w:] J.L. Czarnota, M. Moszkowicz (red.), W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 29. Walecka A., Zakrzewska-Bielawska A. (2013), Organizacja w procesach zmian - w drodze do elastyczności i innowacyjności [w:] A. Adamik (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 30. Wiatrak A.P. (2014), Więzi międzyorganizacyjne, "Problemy zarządzania" [online], http://pz.wz.uw.edu.pl/pl/numer/wiezi-miedzyorganizacyjne, dostęp: 20 listopada 2016.
 31. Zakrzewska-Bielawska A. (2016), Potencjał relacyjny a innowacyjność przedsiębiorstwa - w kierunku open innovation, "Management Forum", nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu