BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawiarska Ewa (Politechnika Śląska)
Tytuł
Działalność marketingowa w procesie komercjalizacji technologii : studium dobrych praktyk promowania innowacji technologicznej przez organizacje akademickie oraz wynalazców
Marketing Activity in the Process of the Commercialization : Good Practice Promoting the Technological Innovation by Academic Organizations and Inventors
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 2 (10), s. 123-139, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Marketing, Promocja, Innowacje, Wyższe szkoły techniczne
Marketing, Promotion, Innovations, Higher technical schools
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest studium dobrych praktyk promowania innowacji technologicznych generowanych w uczelniach wyższych. Opisane działania marketingowe dotyczą zarówno innowacji, które już powstały, jak i tych potencjalnych, które mogą powstać w wyniku współpracy różnych ludzi i organizacji. Przytoczone działania są realizowane przez najznamienitsze uniwersytety na świecie i innowatorów. W "Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010 - 2020", Programie Foresight, Regionalnych Strategiach Innowacji, strategiach działań uczelni/wydziałów pomija się problem marketingu w komercjalizacji technologii. W artykule podkreślono, że promowanie innowacji jest równie ważne jak stworzenie nowych strumieni finansowania dla badań naukowych ukierunkowanych na zastosowania gospodarcze, modelowanie umów obejmujących własność intelektualną, powoływanie nowych formalnych i nieformalnych sieci współpracy przedstawicieli biznesu i świata naukowego. (abstrakt oryginalny)

Purpose of the article is study of good traineeship in promoting generated technological innovations of colleges. Described marketing activities are applying both the innovations which already exist as well as the ones which potentially can come into existence as a result of the cooperation of people and all sorts of organizations. Quoted practices are implemented by college organizations of the most eminent universities in world as well as alone innovators. In "Of development strategy of the higher education: 2010 - 2020", Foresight Program, Regional Strategies of the Innovation, in strategies of the action of college/departments a problem of marketing is being omitted in the commercialization of the technology. In the article it emphasized that promoting the innovation is equally important as creating new streams of financing for the research directed for economic applications, including structuring agreements intellectual property, appointing new formal and unofficial networks of the cooperation of representatives of the business and the world of science. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Woźnicki J.: Regulacje prawne, dobre wzorce i praktyki dotyczące korzystania przez podmioty gospodarcze z wyników prac badawczych i innych osiągnięć intelektualnych instytucji akademickich i naukowych. Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2006.
 2. Domański R., Marciniak A.: Sieciowe koncepcie gospodarki miast i regionów. PAN KPZK, Studia Tom CXIII, Warszawa 2003.
 3. Jasiński A.: Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku. Książka i Wiedza, Warszawa 2002.
 4. Keeble D., Wilkinson F.: High-Technology Clusters, Networking and Collective Learning in Europe. Ashgate 2000.
 5. Lay P., Hewlin T., Moore G.: Prowokacja: sposób na sprzedaż w czasach kryzysu. Harvard Business Review Polska, lipiec-sierpień 2009.
 6. Pomykalski A.: Zarządzanie innowacjami. PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 7. Zasiadły K., Trzmielak D., Doświadczenia amerykańskie, [w:] Guliński J., Zasiadły K. (red.): Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Edit Sp. z o.o., 2005.
 8. Zimnak M.: Nowe narzędzia w promocji polskich uniwersytetów za granicą. P.r.o.m. stowarzyszenie Pr i promocji uczelni polskich. Warszawa, listopad 2007.
 9. Ku budowaniu światowej klasy klastrów unijnych KE, http://ec.europa.eu/enterprise/innovation/index_en.htm.
 10. Przedsiębiorczość akademicka - transfer technologii i warunki sukcesu. Regionalne Studia Innowacyjności i Konkurencyjności Gospodarki, Zeszyt 5, Pomorski Przegląd Gospodarczy, Gdańsk 2008.
 11. Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013, http:www.slaskie.pl/ris/ris_strt.pdf.
 12. Strategiczna platforma europejska wspierająca międzynarodową współpracę naukowo-technologiczną; http://ec.europa.eu/research/press/2008/pdf/com_2008_588_en.pdf.
 13. Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Śląskiej Nr III/22/08/09.
 14. www.technologie.polsl.pl.
 15. http://multiklaster.pl/?article=447.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu