BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuczera Karol (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wykorzystanie metody AHP w identyfikacji preferencji decydentów firm odnośnie modeli biznesu - wnioski z badań
Identification of Company Decision-Makers' Preferences for the Dimensions of Busi-Ness Models with AHP Method - Empirical Findings
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 299-308, rys., bibl.20 poz.
Słowa kluczowe
Organizacja, Wirtualizacja gospodarki
Organisation, Virtualization of the economy
Uwagi
summ., streszcz
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wstępne wyniki badań empirycznych dotyczących preferencji decydentów firm odnośnie wymiarów modeli biznesu postrzeganych przez pryzmat koncepcji organizacji wirtualnej. W badaniach wykorzystano metodę AHP. (abstrakt autora)

The paper shows preliminary results of the survey on company decision-makers' preferences for the dimensions of business models seen from the perspective of (the concept of) virtual organization. The AHP method was used in the work. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budziewicz-Guźlecka A. (2013), Informacja i wiedza czynnikiem rozwoju przedsię-biorstw, Zeszyty Naukowe US nr 762.
 2. Chorób R., Chorób E. (2015). Informacja, wiedza i zaufanie w kreowaniu ekspansji innowacyjnych struktur integracyjnych w dobie społeczeństwa cyfrowego, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej, red. M.G. Woźniak, Zeszyt nr 44 (4/2015), Część 1. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Czaplewski M. (2010), Możliwości i korzyści z wykorzystania Internetu w kontaktach firm ubezpieczeniowych z klientami, Zeszyty Naukowe US nr 595, s. 491-499.
 4. Davenport T., Leibold M., Voelpel S. (2012), Strategic Management in the Innovation Economy, cyt. za: Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. M. Duczkowska-Piasecka, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 5. Dziembek D. (2009), Atrybuty organizacji wirtualnej, [w:] Multimedia w biznesie i zarządzaniu, red. L. Kiełtyka, Warszawa: Difin.
 6. Fabisiak L., Ziemba P. (2011), Wybrane metody analizy wielokryterialnej w ocenie użyteczności serwisów internetowych, "Studia Informatica", nr 28, s. 21-33.
 7. Gospodarowicz A. (red.) (1997), Metody analizy i oceny pakietów programowych, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 8. Kotylak S. (2013), Przemysł kreatywny jako element gospodarki elektronicznej, Zeszy-ty Naukowe US nr 763, s. 715-728.
 9. Koźmiński A. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, Warszawa: PWN.
 10. Kuczera K. (2015a), Koncepcja zastosowania organizacji wirtualnej w identyfikacji modelu biznesu, Zeszyty Naukowe US nr 852, Szczecin, s. 193-201.
 11. Kuczera K. (2015b), Metoda AHP w identyfikacji preferencji decydentów, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" nr 3, s. 34-45.
 12. Mastalerz M.W. (2015), Procedura wyboru alternatywy informatyzacji przedsiębiorstwa oparta na metodzie AHP, [w:] Wybrane zastosowania technologii informacyjnych wspomagających zarządzanie organizacją, nr 296, red. L. Kiełtyka, R. Niedbał, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 51-66.
 13. Miller G. (1956), The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information, "The Psychological Review", vol. 63, s. 81-97.
 14. Mowshowitz A. (1986), Social Dimensions of Office Automation, "Advances in Com-puters", Vol. 25.
 15. Nogalski B. (2009), Rozważania o modelach biznesowych przedsiębiorstw jako ciekawym poznawczo kierunku badań problematyki zarządzania strategicznego, [w:] Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań, red. R. Krupski, Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, s. 34-44.
 16. Saaty T., Ozdemir M. (2003), Why the magic number seven plus or minus two, Mathe-matical and Computer Modelling, "An International Journal", vol. 38, Issue 3-4, s. 233-244.
 17. Shiffrin R., Nosofsky R. (1994), Seven plus or minus two: A commentary on capacity limitations, "Psychological Review", vol. 101, no. 2, s. 357-361.
 18. Swacha J., Muszyńska K. (2011), Python and C#: a comparative analysis from stu-dents' perspective, Annales UMCS, Informatica, vol. 11, no. 1, s. 89-101.
 19. Wawrzyniak A. (2013), Ocena i wybór oprogramowania do symulacji wieloagentowej z zastosowaniem metody AHP, Zeszyty Naukowe US nr 781, s. 167-186.
 20. Williamson O. (1975), Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications: A Study in the Economics of Internal Organization, University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship, http://ssrn.com/abstract=1496220 [dostęp 11.01.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.122-28
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu