BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietruszka-Ortyl Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Zaufanie w budowaniu kapitału społecznego profesjonalistów
Trust in Creating Social Capital of Professionals
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 359-368, rys., tab., bibl.15 poz.
Słowa kluczowe
Dzielenie się wiedzą, Kapitał społeczny, Profesjonalizm, Zaufanie
Knowledge sharing, Social capital, Professionalism, Trust
Uwagi
summ., streszcz
Abstrakt
Opracowanie podejmuje problematykę roli zaufania w budowaniu kapitału społecznego profesjonalistów jako nowej generacji pracowników wiedzy. Punkt wyjścia stanowią rozważania dedykowane istocie kapitału społecznego i teorii zaufania w kontekście specjalistów. Meritum tworzą prezentacje poziomów zaufania specjalistów i sposobów budowania zaufania w gronie pracowników wiedzy.(abstrakt autora)

The paper takes the issues of the role of trust in building social capital of professionals as the next generation of knowledge workers. The starting point is consideration being dedicated to the theory of social capital and trust in the context of the specialists. Merits create presentations of trust's levels of professionals and techniques to build trust among knowledge workers. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bendkowski J. (2011), Przesłanki rozwoju zaufania w środowisku wirtualnym, [w:] Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. W kierunku respektowania interesów pracobiorców, red. M. Gableta, A. Pietroń-Piszczek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 223, s. 83-92, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 2. Bugdol M. (2010), Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 3. Fukuyama F. (1997), Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa - Wrocław: PWN.
 4. Gajowiak M. (2012), Kapitał społeczny. Przypadek Polski, Warszawa: PWE.
 5. Grudzewski W.M. i in. (2008), Zaufanie w zarządzaniu pracownikami wiedzy, "E-mentor", nr 5 (27), s. 52-56.
 6. Holste J.S., Fields D. (2010), Trust and tacit knowledge sharing use, "Journal of Knowledge Management", vol. 14, no. 1, s. 127-135.
 7. Łopaciuk-Gonczaryk B. (2009), Więzi społeczne, zaufanie i kapitał społeczny, [w:] Więzi społeczne i przemiany gospodarcze. Polska i inne kraje europejskie, red. S. Golinowska, J. Wilkin, s. 32-49, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 8. Marcinkowska M. (2012), Kapitał społeczny przedsiębiorstwa - próba syntezy litera-tury przedmiotu, "Przegląd Organizacji", nr 10, s. 20-22.
 9. Paliszkiewicz J. (2010), Zarys koncepcji zarządzania zaufaniem, [w:] Zarządzanie rela-cjami międzyorganizacyjnymi. Doświadczenia i wyzwania, red. A. Adamik, s. 40-54, Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 10. Paliszkiewicz J. (2013), Zaufanie w zarządzaniu, Warszawa: PWN.
 11. Pietruszka-Ortyl A. (2015), Attitudes and values of professionals, [w:] Contemporary Issues and Challenges in Human Resource Management, red. K. Stankiewicz, s. 96-112, Gdańsk: Gdańsk University of Technology Faculty of Man-agement and Economics.
 12. Sankowska A. (2011), Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspekty-wa wewnątrzorganizacyjna, Warszawa: Difin.
 13. Skrzypek E. (2015), Wpływ zaufania i relacji na rozwój kapitału społecznego organizacji, [w:] Funkcjonowanie i doskonalenie zarządzania - aspekty społeczne, red. U. Balon, T. Sikora, s. 155-167, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ.
 14. Walukiewicz S. (2012), Kapitał społeczny. Skrypt akademicki, Warszawa: Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.
 15. Zając A. (2013), Stan i znaczenie kapitału ludzkiego oraz społecznego w cywilizacji wiedzy, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.122-34
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu