BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Felis Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Rosłaniec Henryk (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania)
Tytuł
Wykorzystanie podatku od nieruchomości w lokalnej polityce podatkowej miast Unii Metropolii Polskich
Using property tax to shape local tax policy: the case of the union of polish metropolises
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2017, nr 2, s. 45-67, bibliogr. 25 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Podatki lokalne, Administracja lokalna, Polityka podatkowa, Podatek od nieruchomości, Stawki podatkowe
Local taxes, Local administration, Tax policy, Property tax, Tax rates
Uwagi
klasyfikacja JEL: E62, H71, H72, R51
streszcz., summ.
Abstrakt
podatkami samorządowymi związane jest lokalne władztwo podatkowe, obejmujące m.in. prawo organów gmin do kształtowania wymiaru niektórych podatków, poprzez możliwość ustalania stawek podatkowych oraz wprowadzania ulg i zwolnień. Dlatego tak ważne jest rozpoznanie, a także zrozumienie motywów i zachowań władz samorządowych w odniesieniu do podatków lokalnych. W artykule uwaga skoncentrowana została na podatku od nieruchomości - najbardziej wydajnym ze wszystkich podatków lokalnych. Celem artykułu było ukazanie, w jaki sposób samorządy miejskie wykorzystują możliwości stwarzane przez obowiązujące obecnie w Polsce ramy prawne. Stąd w artykule starano się - dzięki metodom badania współzależności - ustalić związek między obniżeniem stawek oraz wielkością dochodów budżetowych, a także wyjaśnić statystyczne zróżnicowanie stawek w podatku od nieruchomości. Badanie oparte jest na dwóch źródłach: danych urzędowych pochodzących z oficjalnych sprawozdań budżetowych (Sprawozdanie Rb-27s) oraz protokołach z posiedzeń rad miejskich, na których były przyjmowane uchwały podatkowe. Zakres przestrzenny analiz to 12 miast w Polsce - członków Unii Metropolii Polskich. Wyniki badania empirycznego wskazują, że duże miasta miały zróżnicowaną politykę podatkową, a czynnikami po części tłumaczącymi te różnice są: wielkość i zamożność miasta. Ponadto uzyskane wyniki potwierdzają, że polityka podatkowa jest skorelowana z wysokością ich dochodów, ale ten związek nie jest stały w czasie. (abstrakt oryginalny)

Municipal taxes are connected with local tax governance, which includes the right of municipal authorities to shape the amounts of some taxes through establishing tax rates and introducing tax reliefs and exemptions. Therefore, it is important to identify and understand the reasons behind the policies of local authorities toward local taxes. The article concentrates on property tax, which is the most efficient local tax. The paper aims to show how municipal governments use opportunities provided by the law in force. For this reason, correlation methods were applied to establish the association between lowering tax rates and budget incomes and to explain the statistical diversification of property tax rates. The study is based on two sources: official data provided by budget status reports (Rb-27 s reports) and minutes from municipal council meetings that passed tax resolutions. The analysis covers 12 Polish cities that are members of the Union of Polish Metropolises. The results of the empirical study demonstrate diversity in the tax policies of large cities. The differences can to an extent be explained by the size and wealth of a city. What's more, the results confirm that tax policy is correlated with city income, but this changes significantly over time. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blöchlinger H. [2013], Fiscal Federalism 2014, Making Decentralization Work, OECD, Paris.
 2. Blöchlinger H., Pinero-Campos J. [2011], Tax Competition Between Sub-Central Governments, OECD Working Papers on Fiscal Federalism, no. 13, OECD Publishing.
 3. Downs A. [1957], An Economic Theory of Democracy, Harpern&Row, New York.
 4. Etel L. [2016], Opodatkowanie nieruchomości - kierunki pożądanych zmian, w: Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, red. H. Dzwonkowski, J. Kulicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 5. European Charter of Local Self-Government [1985], ETS, no. 122.
 6. Felis P. [2014], The Impact of Local Governments on Their Own Revenue Source Efficiency, "Review of Communes in Poland, Business and Economic Horizons", vol. 10, Issues 3-4.
 7. Felis P. [2015], Podatki od nieruchomości a polityka podatkowa gmin w Polsce, SGH, Warszawa.
 8. Felis P. [2015], Funkcja fiskalna i społeczna w powierzchniowym systemie opodatkowania nieruchomości na przykładzie gmin w Polsce, "Gospodarka Narodowa, nr 3.
 9. Filipiak B. [2015], Polityka podatkowa gmin czy realizacja władztwa podatkowego? Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 864, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 76, t. 1.
 10. Goodspeed T. [1998], Tax Competition, Benefit Taxes and Fiscal Federalism, "National Tax Journal", vol. 51, no. 3.
 11. Guziejewska B. [2007], Wybrane aspekty decentralizacji władztwa podatkowego, w: O nowy ład podatkowy w Polsce, red. J. Ostaszewski, SGH, Warszawa.
 12. Herber B. P. [1979], Modern Public Finance, Richard D. Irwin INC, Illinois.
 13. Klimska U. [2003], Polityka podatkowa gmin województwa lubelskiego w latach 1992-2001, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 1.
 14. Kogut-Jaworska M. [2011], Wpływ spowolnienia gospodarczego na potencjał wydatkowy gmin (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego), Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, nr 10.
 15. Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M. [2006], Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, część 2: Statystyka matematyczna, PWN, Warszawa.
 16. Łukomska J., Swianiewicz P. [2015], Polityka podatkowa władz lokalnych w Polsce, MUNICIPIUM SA, Warszawa.
 17. Miszczuk A., Miszczuk M. [1995], Próba typologii podatkowej gmin (na przykładzie województwa lubelskiego), "Wiadomości Statystyczne", nr 5.
 18. Mouritzen P. E. [1989], The Local Political Studies, "Scandinavian Political Studies", Bind 12 (New Series).
 19. Nordhaus W.D. [1975], The Political Business Cycle, "Review of Economic Studies", vol.42, no.2.
 20. Oates W. [1969], The Effects of Property Taxes and Local Public Spending on Property Value: An Empirical Study of Tax Capitalization and Tiebaut Hypothesis, "Journal of Political Economy, vol. 77, no. 6, http://dx.doi.org/10.1086/259584.
 21. Polityka podatkowa Gminy Miejskiej Kraków na lata 2012-2014, Załącznik do uchwały nr XXI/233/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r., www.bip.krakow.pl Poniatowicz M. [2013], Kryzys a zmiany dochodów i polityki podatkowej jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie miast Unii Metropolii Polskich), w: Konsekwencje zmiany obciążeń podatkowych w Polsce, red. J. Głuchowski, K. Piotrowska-Marczak, J. Fila, Difin, Warszawa.
 22. Stigler G. [1957], The Tenable Range of Functions of Local Government, Federal Expenditures Policy for Economic Growth and Stability, no. 5, Joint Economic Committee, Washington.
 23. Swianiewicz P. [1996], Zróżnicowanie polityk finansowych władz lokalnych, Transformacja Gospodarki, nr 73, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 24. Tiebout C. [1956], A pure theory of local expenditures, "Journal of Political Economy", vol. 64, no. 5.
 25. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [1991], (DzU 2010, nr 95, poz. 613 ze zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu