BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalczyk Monika (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, absolwentka)
Tytuł
Ekofilozofia a świadomość ekologiczna w turystyce
Ecophilosophy and Ecological Awarness in Tourism
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2011, nr 24, s. 239-263, bibliogr. 53 poz.
Tytuł własny numeru
Filozofia podróży i turystyki
Słowa kluczowe
Turystyka zrównoważona, Filozofia, Ekologia, Świadomość ekologiczna
Sustainable tourism, Philosophy, Ecology, Ecological awareness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych odłamów współczesnej filozofii ekologii, która zwraca szczególną uwagę na relacje pomiędzy człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym. Omówione zostały następujące jej nurty: ekologia głęboka Arne Naessa, eko-filozofia Henryka Skolimowskiego, hipoteza Gai Jamesa Lovelocka, ekologia społeczna Murraya Bookchina oraz ekofeminizm. Przedstawiona została także geneza powstania ekofilozofii, jak i kontekst kulturowy sprzyjający jej powstaniu. Zwrócono ponadto uwagę na kształtowanie się świadomości ekologicznej i rolę edukacji ekologicznej w tym procesie. Poruszony został również temat ekoturystyki jako wyrazu kształtowania się nowych, proekologicznych motywów podróżowania. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of this paper is an outline of the main streams of today's ecophilosophy, which emphasizes the importance of relationship between humanity and environment. The following streams have been discussed: ecology by Arne Naess, eco-philosophy by Heryk Skolimowski, Gaia Hypotesis by James Lovelock, Social Ecology by Murray Bookchin and eco-feminism. This paper also describes the origins of ecophilosophy as well as the cultural context in which the ecophilosophy was developed. Attention has been drawn to the importance of the environmental awareness and the significant role of the ecological education. The topic of ecotourism as the consequence of new travel choices, that positively impact the environment has been also discussed here. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berglie C., Geffen A.M. (1993) Ecotours and Nature Gateways, Clarkson Potter Publishers, New York.
 2. Birkeland J. (1991) An ecofeminist critique of manstream planning, "The Trumpeter",vol. 8, no 2, s.74 [online]. http://trumpeter.athabascau.ca/index.php/trumpet/article/view/785/1152 [dostęp:14.06.2011].
 3. Birkeland J. (1991) An Ecofeminist Critique on Manstream Planning "The Trumpeter", vol. 8, no 2, s. 74-75 [online]. http://trumpeter.athabascau.ca/index.php/trumpet/article/view/785/1152 [dostęp: 15.06.2011].
 4. Bohdanowicz J. (1998) Ku cywilizacji ekorozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 25-30 .
 5. Bonenberg M. (1999) Człowiek i Ziemia, PAN, Kraków, s. 3-72.
 6. Capra F. (1987) Punkt zwrotny, PIW , Warszawa, s. 37-59.
 7. Clark J.(1988) What is Social Ecology?, "The Trumpeter", vol. 5, no 2, s. 73-74 [online] http://trumpeter.athabascau.ca/index.php/trumpet/article/view/667/1026 [dostęp: 15.06.2011].
 8. Dębowski J. (1996) Filozoficzne źródła refleksji ekologicznych, Wydawnictwo WSP w Olsztynie, Olsztyn, s. 50-96.
 9. Devall B., Sessions G. (1995) Ekologia głęboka. Żyć w przekonaniu, iż Natura coś znaczy, Wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa, s. 93-99.
 10. Dobrzański G. i inni (2010) Problemy interpretacji turystyki zrównoważonej, "Folia Turistica", nr 22, s. 147-166.
 11. Domka L. (1998) Kryzys środowiska a edukacja dla ekorozwoju, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 87
 12. Drengson A., Devall S. (2010) The Deep Ecology Movement: Origins, Development & Future Prospects, "The Trumpeter", vol. 26, no 2, s. 54 [online] http://trumpeter.athabascau.ca/index.php/trumpet/article/view/1191/1530 [dostęp: 13.06.2011].
 13. Fiut S.I. (1999) Ecoetyki. Kierunki rozwoju aksjologii współczesnej przyjaznej środowisku, Oficyna Wydawnicza ABRYS, Kraków, s. 56-96
 14. Fox W. (1990) On the Interpretation of Naess's Central Term "Self-Realization", " The Trumpeter", vol.7, no 2, s. 98-101 [online] http://trumpeter.athabascau.ca/index.php/trumpet/article/view/886/1252 [dostęp: 14.06.2011].
 15. Herliczek J. (1996) Where is Ecotourism Going?, "The Amicus Journal", Spring 1996.
 16. Hull Z. (1996) Filozofia ekologii jako nowa dziedzina filozofowania [w:] W. Tyburski, red., Ekofilozofia i Bioetyka - Materiały VI Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Toruniu, 5-9 września 1995r., Top Kurier, s. 9-11.
 17. Hull Z. (1999) Problemy filozofii ekologii [w:] A. Papuziński, red., Wprowadzenie do filozoficznych problemów ekologii, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 55-68.
 18. Jędrzejczyk I. (1995) Ekologiczne funkcje i uwarunkowania turystyki, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice, s. 83.
 19. Kalinowska A. (1991) Ekologia, wybór przyszłości, Editions Spotkania, Warszawa, s. 76- 85.
 20. Kheel M. (1991), Ecofeminism and Deep Ecology: Reflections on Identity and Difference "The Trumpeter", vol. 8, no 2, s. 64 [online] http://trumpeter.athabascau.ca/index.php/trumpet/article/view/784/1153 [dostęp:15.06.2011].
 21. Kramer M.B. (1991) Ecofeminism, Patriarchal Conceptual Framework, and Old Memories "The Trumpeter", vol. 8, no. 2, s. 88 [online] http://trumpeter.athabascau.ca/index.php/trumpet/article/view/787/1150 [dostęp 15.06.2011].
 22. Krzymowska-Kostrowicka A. (1997) Geoekologia turystyki i wypoczynku, Wydawnictwo PWN, Warszawa, s. 117-119.
 23. Kuhn T. (1968) Struktura rewolucji naukowych, tł. S. Amsterdamski, PWN, Warszawa, s. 26-27.
 24. Kulasiewiecz J. (1993) Głęboka ekologia Arne Naessa, Zeszyty Edukacji Ekologicznej "Pracowni na rzecz wszystkich istot" z. 6, s. 8-77.
 25. Lovelock J. (2003) Gaja. Nowe spojrzenie na życie na Ziemi, Prószyński i S-ka, Warszawa, s. 8-154.
 26. Mierzwiński A. (1991) 1000 słów o ekologii, Wydawnictwo Bellona, Warszawa, s. 61-118.
 27. Naess A (1987) Self-realization: An Ecological Approach to Being in the World, "The Trumpeter", vol.4, no. 3, s. 35-42 [online] http://trumpeter.athabascau.ca/index.php/trumpet/article/view/623/992 [dostęp: 14.06.2011].
 28. Naess. A (2006) Self-Realization in Mixed Communities of Humans, Bears, Sheep, and Wolves, "The Trumpeter" vol. 22, no. , s. 90 [online] http://trumpeter.athabascau.ca/index.php/trumpet/article/view/902/1327 [dostęp: 14.06.2011].
 29. Papuziński A. (2006) Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyki (Zarys politologicznego modelu świadomości ekologicznej), "Problemy ekorozwoju", vol.1, nr 1, s. 34-37.
 30. Papuziński A., Hull Z., red. (2001) Wokół Eko-filozofii. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Henrykowi Skolimowskiemu dla uczczenia siedemdziesięciolecia urodzin, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz, s. 12-13.
 31. Papuziński A., red. (1999) Wprowadzenie do filozoficznych problemów ekologii, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 5
 32. Piątek Z. (2008) Etyka szacunku dla życia Alberta Schweitzera a ekofilozofia, "Problemy ekorozwoju", vol. 3, nr 2, s. 52
 33. Reich W. Th. (1995) Encyclopedia of Bioethics, rev. ed., Simon and Schuster Macmillan, New York, s. 687-688
 34. Reichel J. (1995) [w:] K. Bonenberg, red., Wkraczamy w erę ekologii!?, Biblioteka Ery Ekologicznej, s. 74
 35. Reichel J. (2001) Katedra Filozofii Ekologicznej [w:] A. Papuziński, Z. Hull, red., Wokół Eko-filozofii. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Henrykowi Skolimowskiemu dla uczczenia siedemdziesięciolecia urodzin, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz, s. 41.
 36. Skolimowski H. (1991) Medytacje o prawdziwych wartościach człowieka, który poszukuje sensu życia, Wrocławska Oficyna Wydawnicza, Wrocław, s. 91-92.
 37. Skolimowski H. (1993) Filozofia żyjąca. Eko-filozofia jako drzewo życia, Wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa, s. 24-193.
 38. Skolimowski H. (1995) Technika a przeznaczenie człowieka, Wydawnictwo Ethos, Warszawa, s. 74-115.
 39. Skolimowski H. (1999) Wizje Nowego Millenium, Wydawnictwo EJB, s. 12-135.
 40. Skolimowski H. (2001) Humanizm ekologiczny, odpowiedź na pytanie: "Dokąd zmierzamy?" [w:] A. Papuziński, Z. Hull, red., Wokół Eko-filozofii. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Henrykowi Skolimowskiemu dla uczczenia siedemdziesięciolecia urodzin, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz, s. 223-224.
 41. Skolimowski H. (1989) Nadzieja matką mądrych. Eseje o ekologii, ZBZ Sangha, s. 74-75.
 42. Skolimowski H. (2001) Powstanie i rozwój filozofii ekologicznej widziane z perspektywy osobistej [w:] A. Papuziński, Z. Hull, red., Wokół Eko-filozofii. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Henrykowi Skolimowskiemu dla uczczenia siedemdziesięciolecia urodzin, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz, s. 55.
 43. Spretnak C. (1987) Ecofeminism: Our Roots and Flowering, "EcoSpirit" vol. 3, no 2, s. 2-9 [online] http://home.moravian.edu/public/relig/ecoSpirit/issues/Vol3No2.pdf [dostęp: 14.06.2011].
 44. Stankiewicz P. (2003) Drogi ekofilozofii. "Filo-Sofija", nr 3, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz, s. 209.
 45. Sustainable Development of Ecotourism: A Compilation of Good Practices In SMEs, World Tourism Organization, 2003.
 46. Toffler A. (1997) Trzecia Fala, PIW, Warszawa, s. 31-45.
 47. Tourism and Environment. Ouestions and Answers No 3, Council of Europe, Strasbourg 1997.
 48. Tourism Trends for Europe, Commission Europeenne du Tourisme, Brussels, 2004.
 49. Waloszczyk K. (1996) Kryzys ekologiczny w świetle ekofilozofii Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 219-250.
 50. Waloszczyk K. (1997) Planeta nie tylko ludzi, PIW, Warszawa, s. 14-265.
 51. Whelan T. (1991) Ecotourism and Its Role in Sustainable Development [w:] T. Whelan, red., Nature Tourism, Island Press, Washington.
 52. Yeich S. (1991) Ecological Feminism: Drawing Connections Between the Oppression of Women, Animals, and Nature "The Trumpeter", vol. 8, no 2, s. 84 [online] http://trumpeter.athabascau.ca/index.php/trumpet/article/view/786/1151 [dostęp: 15.06.2011].
 53. Zaręba D. (2006) Ekoturytyka, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, s. 31-51.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu