BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karmowska Grażyna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Marciniak Mirosława (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Poziom i jakość życia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Konwergencja czy dywergencja?
The Level and Quality of Life in The Countries of Central and Eastern Europe. Convergence or Divergence?
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 2 (40), s. 289-303, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Poziom życia, Jakość życia, Zagrożenia społeczne, Ubóstwo, Polityka społeczna, Konwergencja
Living standard, Quality of life, Social risks, Poverty, Social policy, Convergence
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania była analiza wybranych aspektów zagrożenia ubóstwem oraz działań systemowych zabezpieczających przed wykluczeniem społecznym i ograniczających ubóstwo. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy w zakresie polityki społecznej między nowymi krajami członkowskimi a krajami "starej Unii" (UE15) występuje zjawisko konwergencji czy dywergencji? Materiał badawczy stanowiły dane Eurostatu oraz raporty Komisji Europejskiej. Wyniki analizy porównawczej wskaźników makroekonomicznych krajów należących do Unii Europejskiej nie dały jednoznacznej odpowiedzi na postawione pytanie. Z kolei analiza wskaźnika zagrożenia ubóstwem wykazała, że najbardziej zagrożona jest ludność zamieszkująca słabo zaludnione tereny wiejskie. Poruszono także problem rozwią- zań systemowych stosowanych w celu ograniczenia ubóstwa, a w szczególności poziomu i dynamiki zmian w zakresie płac minimalnych. Poza tym analizie poddano wielkość i strukturę nakładów finansowych przeznaczonych na realizację działań w ramach polityki społecznej. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że w nowych krajach członkowskich pomoc finansowa udzielana w ramach opieki socjalnej jest o połowę niższa niż w krajach UE15. Nadal istnieje duże zróżnicowanie między krajami UE w zakresie rozwoju gospodarczego i poziomu opieki społecznej, co bezpośrednio przekłada się na warunki życia mieszkańców. (abstrakt oryginalny)

The objective was to analyse certain aspects of poverty and the operation of the safety system before the limiting social exclusion and poverty. In the paper an attempt to answer the question: Is social policy between the new Member States and the countries of the "old Union" (EU15) the phenomenon of convergence or divergence? Research material were data from Eurostat and European Commission reports. The results of the comparative analysis of macroeconomic indicators of countries belonging to the European Union have not given a clear reply to the question. In turn, poverty rate analysis has shown that the most vulnerable population is living in sparsely populated rural areas. Also the problem of system solutions used in order to reduce poverty and, in particular, the level and dynamics of changes in the minimum wages was discussed. Besides, size and fi nancial structure were analysed for the implementation of operations in the framework of social policy. On the basis of the obtained research results, it was found that in the new Member States, the fi nancial assistance granted in the framework of social protection is about half lower than in the EU15 countries. There is still a large variation between EU countries in terms of economic development and the level of social services that directly impact the living conditions of the inhabitants. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. MPiPS (2014). Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji. Pobrano 12 sierpnia 2015 z: http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2014/787/M2014000078701.pdf.
 2. EUROPA 2020 (2010). Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020 (s. 22). Bruksela. Pobrano 12 marca 2016 z: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf.
 3. EUROSTAT (b.d.). Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query =BOOKMARK_DS-053608_QID_-426B227C_UID_ -3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SPDEPS,L,Z,0;UNIT,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-053608SPDEPS,TOTALNOREROUTE;DS-053608 UNIT,PC_GDP;DS-053608INDICATORS, OBS_FL-AG;&rankName1=SPDEPS_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=GE-O_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp= &rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes= false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=true&lang=EN&cfo= . http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&ini-t=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00107http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Expenditure_on_social_protection,_2002-12_( _of_GDP)_YB15.png
 4. Jabłoński, Ł. (2005). Teorie rozwoju gospodarczego a konwergencja ekonomiczna. Pobrano 25 marca 2015 z: http://www.univ.rzeszow.pl/pliki/Zeszyt13/13.pdf.
 5. Eurofound (2014). Jakość życia na obszarach miejskich i wiejskich Europy. Luksemburg: Eurofound Urząd Publikacji Unii Europejskiej.
 6. Kukuła, K. (2010). Statystyczne studium struktury agrarnej w Polsce (s. 27). Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 7. Malaga, K., Kliber, P. (2007). Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu (s. 22-25). Poznań: Wyd AE w Poznaniu.
 8. KE (b.d.). Polityka regionalna. Europejski Fundusz Społeczny, portal Komisji Europejskiej. Pobrano dnia 12 marca 2016 z: http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/funding/social-fund/.
 9. Skrzypek, E. (2001). Czynniki kształtujące jakość życia. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Ergonomia Niepełnosprawnym, Jakość Życia", Łódź 16-17.11.2001.
 10. Społeczny wymiar strategii "Europa 2020". Sprawozdanie Komitetu Ochrony Socjalnej (2011). Streszczenie. Urząd Publikacji Unii Europejskiej.
 11. Szarfenberg, R. (2011). Polityka społeczna i usługi społeczne. W: M. Grewiński, B. Więckowska (red.), Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce (s. 63-67). Warszawa: WSP TWP.
 12. Tondl, G. (2001). Convergence after divergence? Regional Growth in Europe (s. 118). Wien - New York: Springer.
 13. Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej (b.d.). Sedlak&Sedlak. Pobrano 20 czerwca 2015 z: http://wynagrodzenia.pl/files/raporty-pdf/Wynagrodzenie_minimalne_w_PL_i_UE.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.33
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu