BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobrzański Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Efektywność wydatków państwa na zabezpieczenie społeczne w krajach grupy G7
Effectiveness of Expenditure of State for Social Security
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 310, s. 101-115, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność, Wydatki budżetowe, Zabezpieczenie społeczne
Effectiveness, Budget expenditures, Social security system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obecnie rola państwa w kształtowaniu konkurencyjności kraju nie jest ograniczona jedynie do wspierania rozwoju innowacyjności i kapitału ludzkiego. Coraz większe znaczenie ma prowadzona polityka socjalna, która realizowana jest w celu stworzenia państwa nie tylko konkurencyjnego na arenie międzynarodowej, ale także gwarantującego wysoki poziom życia mieszkańców. Jednocześnie głównym problemem współczesnego państwa opiekuńczego jest stawianie czoła coraz większym kosztom polityki społecznej. Celem artykułu jest ocena, czy koszty państwa ponoszone na działalność redystrybucyjną, odnoszące się do sfery socjalnej, są wydatkowane efektywnie. Badanie efektywności wydatków państwa zostało przeprowadzone przy wykorzystaniu metody Data Envelopment Analysis.(abstrakt oryginalny)

Nowadays, the role of government in shaping the country's competitiveness is not limited only to supporting the development of innovation and human capital. It is increasingly important to run social policy, which is implemented in order to create the state not only competitive on the international stage, but also ensuring a high level of life. At the same time the main problem of the modern welfare state is to confront growing costs of social policy. The aim of this article is to assess whether the costs incurred for the state redistributive activities relating to social area, are spent effectively. Examination of the effectiveness of the state expenditures was conducted using the method of Data Envelopment Analysis.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz L. (1993), Systemy gospodarcze. Elementy analizy porównawczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 2. Bossak J.W. (2013), Konkurencja i współpraca międzynarodowa, Difin, Warszawa.
 3. Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E. (1978), Measuring the Efficiency of Decision Making Units, "European Journal of Operational Research", No. 2.
 4. Ćwiąkała-Małys A., Nowak W. (2009), Sposoby klasyfikacji modeli DEA, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 3.
 5. Dobrzański P. (2014), Pojęcie efektywności i konkurencyjności gospodarek rynkowych [w:] M. Winiarski (red.), Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Wyd. UWr., Wrocław, s. 73-83.
 6. Farrell M.J. (1957), The Measurement of Productive Efficiency, "Journal of the Royal Statistical Society", Seria A, No. 120(III).
 7. Heyne P. (1987), The Economic Way of Thinking. Ed. 5, Macmillan Publishing Company, Collier Macmillan Publishers, New York.
 8. Maksimczuk A. (1998), Ustrojowe uwarunkowania efektywności gospodarowania, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 9. Małachowski W. (2013), Kapitalizm współczesnych Niemiec, CeDeWu.pl, Warszawa.
 10. Melich A. (1980), Efektywność gospodarowania. Istota - metody - warunki, PTE, Warszawa.
 11. Ponikowski B. (2002), Problem państwa socjalnego w perspektywie globalizacji [w:] B. Ponikowski, J. Zarzeczny (red.), Uwarunkowania współczesnej polityki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 15-44.
 12. Rudolf S. (1974), Ogólna charakterystyka koncepcji "państwa dobrobytu", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Nauki Ekonomiczne, Seria III, z. 42, s. 15-17.
 13. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (1999), Ekonomia, Tom 2, PWN, Warszawa.
 14. Stankiewicz P. (1987), Teoria efektywności systemów, Polskie Towarzystwo Cybernetyczne, PAN, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
 15. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. (1997), Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
 16. Thanassoulis E (2003), Introduction to the Theory and Application of Data Envelopment Analysis: A Foundation Text with Integrated Software, Kluwer Academic Publishers, Norwell.
 17. Wilkin J. (1997), Efektywność a sprawiedliwość, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 18. Zadora H. (2002), O efektywności w warunkach restrukturyzacji przedsiębiorstwa [w:] T. Jajuga, W. Pluta (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 77.
 19. Swadźba S. (red.) (2008), Sprawność systemów gospodarczych krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 20. Zieleniewski J. (1969), Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.
 21. [www 1] http://ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-stan dards/social-security/lang--en/index.htm (dostęp: 11.01.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu