BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zwiech Patrycja (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Eliminacja nierówności społeczno-ekonomicznych jako cel polityki spójności
Elimination of Social and Economic Inequalities as An Objective of The Cohesion Policy
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 310, s. 128-136, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Nierówności społeczno-gospodarcze, Polityka spójności
Social-economics inequality, Cohesion policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obserwowane procesy pogłębiania się nierówności społeczno-ekonomicznych w większości krajów, będące jednym z najważniejszych źródeł napięć na drodze do zrównoważonego rozwoju stają się wyzwaniem zarówno dla jedności społeczeństw, jak i Unii Europejskiej. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie powiązań między spójnością społeczną a nierównościami społeczno-ekonomicznymi. Artykuł jest opracowaniem przeglądowym o charakterze teoretycznym. Oceniając spójność społeczną poprzez pryzmat jej celów, a więc posiadanej przez społeczeństwo zdolności zapewnienia dobrobytu wszystkim jego członkom, minimalizowania rozbieżności między nimi i unikania polaryzacji, szczególnego znaczenia nabiera właśnie eliminacja nierówności społeczno- ekonomicznych, bowiem w dwóch z trzech aspektów odnosi się właśnie do ich ograniczania.(abstrakt oryginalny)

The observed processes of the deepening of social and economic inequalities, in most countries one of the most important sources of tensions on the path to sustainable development, are becoming a challenge both for the cohesion of societies and the European Union. The aim of this study is to show the relationship between social cohesion and social and economic inequalities. The paper is a review elaboration of theoretical nature. When assessing social cohesion through the prism of its objectives, and thus the society's ability to ensure the well-being of all its members, to minimize disparities between them and to avoid polarization, it is the elimination of social and economic inequalities that gains particular importance, as it precisely addresses limiting them in two out of the three aspects.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amin A., Tomaney J. (red.) (1995), Behind the Myth of European Union. Prospects for Cohesion, Routledge, London, New York.
 2. Bernard B. (1999), Social Cohesion: A Critique, Discussion Paper nr F-093, Canadian Policy Research Network Inc., Ottawa.
 3. Durkheim E. (1999), O podziale pracy społecznej, PWN, Warszawa.
 4. Europejski Komitet Spójności Społecznej (2004), Zrewidowana Strategia Spójności Społecznej, Strasburg.
 5. Gawlikowska-Hueckel K. (2002), Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej.
 6. Konwergencja czy polaryzacja? Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 7. Gawlikowska-Hueckel K., Zielińska-Głębocka A. (2004), Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 8. Giddens A. (1999), Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji, KiW, Warszawa.
 9. Głąbicka K. (2004), Spójność społeczno-ekonomiczna w integrującej się Europie [w:] K. Głąbicka (red.), Spójność społeczno-ekonomiczna - implikacje regionalne, Wyższa Szkoła Biznesu w Radomiu, Radom, s. 27-45.
 10. Golinowska S. (2011), O spójności i kapitale społecznym oraz europejskiej i polskiej polityce spójności, "Polityka Społeczna", nr 5-6, s. 13-21.
 11. Jenson J. (1998), Mapping Social Cohesion: The State of Canadian Research, Canadian Policy Research Networks Inc., Ottawa.
 12. Kiełczewski D. (2011), Związki idei społecznej odpowiedzialności biznesu z ideą zrównoważonego rozwoju, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 6(54), s. 21-31.
 13. Kot S.M. (2008), Polaryzacja ekonomiczna. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Kuttner B. (1983), The Declining Middle, "Atlantic Monthly", No. 252, s. 60-71.
 15. Mazur-Wierzbicka E. (2013), Zrównoważony rozwój w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, Volumina, Szczecin.
 16. Molle W. (2000), Ekonomika integracji europejskiej, Fundacja Gospodarcza, Gdańsk.
 17. Pfaller A. (2000), Social Democracy in the Globalized Post-industrial Society, "International Politics and Society", No. 2, s. 160-175.
 18. Randers J. (2012), 2052: A Global Forecast for the Next Forty Year, Chelsea Green Publishing, White River Junction, Vermont.
 19. Rutkowski W. (2014), Ekonomiczne znaczenie nierówności podziału, "Polityka Społeczna", nr 9(486), s. 1-6.
 20. Szopa B. (2005), Zmiany dochodów ludności w Polsce na tle uwarunkowań systemowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 21. Thurow L. (1984), Disapperance of Middle Class, "The New York Times" February 5, section 3, s. 2.
 22. UNDP (2013), Human Development Report 2013.
 23. The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World, New York.
 24. Zabielska J.M. (2007), Ubóstwo a procesy marginalizacji społecznej [w:] J. Klebaniuk (red.), Fenomen nierówności społecznych, Eneteia, Warszawa.
 25. Zwiech P. (2013), Nierówności dochodowe w państwach europejskich - analiza przy wykorzystaniu współczynnika Giniego, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 145, s. 89-102.
 26. Zwiech P. (2016), Nierówności ekonomiczne w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu