BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wronowska Gabriela (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Polityka edukacyjna a potrzeby rynku pracy
Educational Policy Considering The Labor Market Needs
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 310, s. 191-200, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja, Rynek pracy
Education, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sygnały płynące z rynku pracy ze strony pracodawców dotyczące absolwentów szkół wyższych są alarmujące. Pracodawcy zgłaszają braki w wykształceniu i posiadanych umiejętnościach rekrutowanych absolwentów. Są to informacje, które określają obszary wymagające wsparcia przez uczelnie wyższe. Biorąc pod uwagę fakty dotyczące wysokiej stopy bezrobocia młodych osób z wyższym wykształceniem, wydłużania się procesu tranzycji na rynku pracy, trudności pracodawców ze znalezieniem pracowników, nasuwa się wniosek, że procesy rynkowe dotyczące wspomnianych obszarów bywają zawodne. Regulacje na poziomie unijnym wskazują pożądane kierunki rozwoju w obszarze edukacji. Celem pracy jest wskazanie i scharakteryzowanie zjawisk, będących na pograniczu polityki edukacyjnej oraz rynku pracy.(abstrakt oryginalny)

The information coming from the labor market regarding graduates are alarming. The employers report about gaps in education and in skills of recruiters or just employed graduates. These information clearly identify areas for improvement for universities in the educational process of future employees. Considering the last years facts as: unemployment of young people with higher education or the extension the transition time into the labor market, or the problems for employers to find the proper employees, it has to be concluded that the process of market regulation in discussed areas are not sufficient. The solving of the problem requires the universities' engagement, the proper education policy and cooperation between all players of the labor market. Regulations at EU level, including the Europe 2020 strategy, suggest the eligible directions of development in the field of education which could be common for all countries.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonowicz D. (2005), Uniwersytet przyszłości. Wyzwania i modele polityki, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 2. Becker G. (1964), The Human Capital. A Theoretical and Empircal Analysis with Special Reference to Education, The University of Chicago Press, Chicago.
 3. Białecki I. (2010), Wprowadzenie. Dwa nurty polityki edukacyjnej? "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 1-2, s. 117-124.
 4. Biały K. (2011), Przemiany współczesnego uniwersytetu. Od idei Humboldta do modelu uczelni przedsiębiorczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 5. Brzeziński J. (1998), Doświadczenia uniwersytetu europejskiego a przyszła organizacja szkolnictwa wyższego w Polsce: Idea uniwersytetu u schyłku tysiąclecia, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 6. Domański S.R. (1993), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
 7. Dziedziczak-Foltyn A. (2014), Recepcja przemian instytucji szkoły wyższej - szkic o dwóch formacjach w dyskursie naukowym, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 1-2(43-44), s. 30-45.
 8. Education at a Glance 2015 (2015), https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten /2015/11/24/education-at-a-glance-2015.
 9. Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i równoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2011), http://www.noveo.iq.pl/www/rpk/?europa-2020- strategia-na-rzecz-inteligentnego-i-zrownowazonego-rozwoju-sprzyjajacego-wla czeniu-spolecznemu,78 (dostęp: 10.06.2016).
 10. Grossman M. (2000), The Human Capital Model, "Handbook of Health Economics", Vol. 1, s. 347-408.
 11. Jarecki W. (2011), Szacowanie kosztów i efektów kształcenia ekonomicznego na poziomie wyższym, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 12. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego oraz Komitetu Regionów (2011), Przeciwdziałanie zjawisku przedwczesnego kończenia nauki: kluczowy wkład w realizację strategii Europa 2020, Komisja Europejska, Bruksela, http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/ 2009_2014/documents/com/com_com(2011)0018_/com_com(2011)0018_pl.pdf (dostęp: 21.06.2016).
 13. Kwiek M. (2015), Uniwersytet w dobie przemian. Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Możdżeń J. (2006), Edukacja jako produkt. O przyszłości uniwersytetów [w:] J. Sempruch (red.), Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości. Strategie rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 137-146.
 15. Raport Polska 2011 Gospodarka-Społeczeństwo-Regiony (2011), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, http://www.betteropportunities.dwup.pl/upload/file/pliki/ outcomes/Przedwczesne opuszczanie edukacji.pdf (dostęp: 21.06.2016).
 16. Schultz T.W. (1961), Education and Economic Growth [w:] H.B. Nelson (ed.), Social Forces Influencing American Education, University of Chicago Press, Chicago.
 17. Strawiński P. (2004), Zwrot z inwestycji w wykształcenie wyższe w Polsce, http://coin. wne.uw.edu.pl/pstrawinski/publ/zarobki3hec.pdf (dostęp: 29.06.2016).
 18. Szkoły wyższe i ich finansowanie w latach 1990-2011 (2013), GUS, Warszawa.
 19. Teichler U. (2005), Research on Highter Education in Europe, "European Journal of Education", Vol. 40, No. 4, s. 447-469.
 20. Turek D. (2015), Kompetencje osób młodych na rynku pracy - oczekiwania pracodawców, "E-mentor", nr 3(60), s. 8-16.
 21. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.
 22. [www 1] http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_06/1083e5f22c98e92242923d2d6b 7abcf8.pdf (dostęp: 25.06.2016).
 23. [www 2] http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/ustawa-2-0-znamy-zwyciez cow.html (dostęp: 25.06.2016).
 24. [www 3] http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do (dostęp: 20.06.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu