BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rękas Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Dodatkowe instrumenty rynku pracy kierowane do ludzi młodych w Polsce i ich wykorzystanie po 2014 r.
Additional Instruments Labour Market Addressed to Young People In Poland and Their Use of The Year 2014
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 310, s. 215-224, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Młodzież
Labour market, Youth
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sytuacja ludzi młodych w Polsce i innych krajach UE znacząco się pogorszyła po 2008 r. Trudne wejście na rynek pracy ludzi młodych wymusiło korektę polityki państw na rynku pracy. W Polsce, w maju 2014 r. wprowadzono dodatkowe instrumenty rynku pracy dedykowane osobom młodym. Mimo wdrożenia dodatkowego wsparcia poziom bezrobocia w tej grupie spadł tylko o 3 p.p. w ciągu 2 lat. Celem artykułu jest prezentacja i ocena skuteczności dodatkowych instrumentów rynku pracy kierowanych do ludzi młodych w Polsce po 2014 r. Zaprezentowane zostaną także słabości systemu bonów wspierających ludzi młodych na rynku pracy, co pozwoli na wskazanie pożądanych kierunków zmian.(abstrakt oryginalny)

The situation of young people in Poland and other EU countries deteriorated significantly after 2008. Unemployment among young people (15-24 years) exceeded several times the rate of total unemployment. Difficult entry into the labor market of young people forced revision of state policy in the labor market. In Poland, in May 2014. Introduced additional labor market instruments dedicated to young people. Despite the implementation of the additional support of young people in the labor market unemployment rate in this group fell by only 3% over two years. The aim of the article is to present and assess the effectiveness of additional labor market instruments addressed to young people in Poland after 2014. Will be presented as weakness voucher scheme to support young people into the labor market, which will indicate the desired direction of change.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza rozwiązań wprowadzonych Ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (2016), MRPiPS, Dz.U. poz. 598, Warszawa.
  2. Kryńska E. (red.) (2009), Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje, MPiPS, Warszawa.
  3. Padoa-Schipa F. (red.) (1991), Mis-match and Labour Mobility, Cambridge University Press, Cambrige.
  4. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. nr 99 z 2004, poz. 1001, tekst ujednolicony po zmianach Dz.U 2016 r. poz. 645.
  5. Wiśniewski Z. (1994), Polityka zatrudnienia i rynek pracy w RFN, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
  6. Wiśniewski Z., Zawadzki K. (2011), Efektywność polityki rynku pracy w Polsce, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
  7. [www 1] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/labour_market/introduction (dostęp: 8.09.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu