BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czaplak Joanna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Kooperacja międzysektorowa jako forma świadczenia usług komunalnych w Polsce
Intersectoral Cooperation as A Form of Municipal Services Provision in Poland
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 310, s. 246-259, rys., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Współpraca międzysektorowa, Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Organizacje pozarządowe
Cross-sector cooperation, Local government units, Non-governmental organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poruszono problematykę związaną z kooperacją (współpracą) międzysektorową w polskiej gospodarce komunalnej, w szczególności kwestie związane z partnerstwem publiczno-prywatnym (jako formą współpracy samorządów z sektorem prywatnym), a także finansowymi i pozafinansowymi formami współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi (NGO). Analiza kooperacji JST z sektorem prywatnym w ramach PPP wykazała, że jest ona rzadko wykorzystywana do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej. Współpraca miała głównie charakter finansowy, co może wskazywać, że NGO są jedynie realizatorami usług komunalnych, a nie aktywnymi uczestnikami procesów decyzyjnych.(abstrakt oryginalny)

The article raises the issues of intersectoral cooperation in the Polish municipal economy, in particular issues of public-private partnership PPP (as a form of cooperation between local governments and private sector), as well as financial and non-financial forms of cooperation between local governments and non-governmental organizations (NGOs). The analysis of local governments cooperation with private sectors under the PPP shows that it is rarely used for the implementation of municipal economy tasks. In turn, the local government cooperation with NGOs is more common. The cooperation have mainly financial nature, which may indicate that the NGOs are only implementers of municipal services, and they are not an active participants of decision-making processes.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abrahamson P. (1997), Conceptualizing Welfare Pluralism and Welfare Mix [w:] W. Frieske, P. Poławski (red.), Welfare state. Historia, kryzys i przyszłość nowoczesnego państwa opiekuńczego, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 108-114.
 2. Adamiak P. i in. (2016), Kondycja organizacji pozarządowych w Polsce 2015, Klon/Jawor, Warszawa.
 3. Bogacz-Wojtanowska E. (2011), Współdziałanie organizacji pozarządowych i publicznych, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytet Jagieloński, Kraków.
 4. Bovaird T. (2004), Public-private Partnerships: From Contested Concepts to Prevalent Practice, "International Review of Administrative Sciences", nr 70(2), s. 199-215.
 5. GUS (2015), Wyniki wstępne: Współpraca organizacji sektora non-profit w 2013 r., GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spolecznawolontariat/ (dostęp: 15.10.2016).
 6. GUS (2016), Działalność organizacji non-profit w 2013 r.: Zarządzanie, współpraca i świadczenie usług społecznych, Warszawa.
 7. Itrich-Drabarek J. (2011), Partnerstwo trójsektorowe na poziomie lokalnym, "Studia Politologiczne", nr 20, s. 69-89.
 8. Korbus B. i in. (2015), Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w Polsce w 2014 r. na tle stanu obowiązującego w latach 2009-2013, Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Warszawa.
 9. Moroń D. (2013), Trzeci sektor w teorii wielosektorowej polityki społecznej, "Wrocławskie Studia Polityczne", nr 15, s. 7-17.
 10. Moszoro M. (2005), Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej, SGH, Warszawa.
 11. Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław.
 12. Sześciło D. (2015), Samooobsługowe państwo dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 13. Tomski P. (2008), Stratyfikacja współdziałania gospodarczego przedsiębiorstw w ujęciu praktycznym [w:] W. Kopycińska (red.), Konkurencyjność podmiotów rynkowych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 35-43.
 14. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. z 1990 r., Nr 16, poz. 95 z późn. zm., http://www.msz.gov.pl (dostęp: 15.10.2016).
 15. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Dz.U. z 1990 r., Nr 9, poz. 43 z późn. zm., http://www.msz.gov.pl (dostęp: 15.10.2016).
 16. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Dz.U. z 1998 r., Nr 91, poz. 578 z późn. zm., http://www.msz.gov.pl (dostęp: 15.10.2016).
 17. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Dz.U. z 1998 r., Nr 91, poz. 576 z późn. zm., http://www.msz.gov.pl (dostęp: 15.10.2016).
 18. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Dz.U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100 z późn. zm., http://www.msz.gov.pl (dostęp: 15.10.2016).
 19. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Dz.U. z 2009 r., Nr 19, poz. 101, z późn. zm., http://www.msz.gov.pl (dostęp: 15.10.2016).
 20. Zagożdżon B. (2004), Partnerstwo publiczno-prywatne jako zalecany przez UE system finansowania inwestycji, "Samorząd Terytorialny", nr 9, s. 39-48.
 21. [www 1] http://www.ppp.gov.pl (dostęp: 15.10.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu