BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bul Radosław (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ infrastruktury transportowej na zmiany dostępności czasowej Poznania z obszaru województwa wielkopolskiego w latach 2010-2016
The Influence of Transport Infrastructure on the Changes in Time Accessibility of Poznań from the Area of Wielkopolskie Voivodeship in 2010-2016
Źródło
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, nr 19(2), s. 16-30, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Transport Geography Papers of Polish Geographical Society
Słowa kluczowe
Transport pasażerski, Przewozy pasażerskie, Infrastruktura transportu, Infrastruktura komunikacyjna
Passenger transport, Passenger traffic, Transport infrastructure, Communication infrastructure
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Aglomeracja poznańska, Poznań, Wielkopolska
Poznań agglomeration, Poznan, Wielkopolska
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza zmian dostępności czasowej miasta Poznania z obszaru województwa wielkopolskiego w latach 2010-2016. Dodatkowym celem badawczym jest próba określenia wpływu inwestycji w infrastrukturę drogową i kolejową na dostępność głównego miasta regionu z poziomu województwa. W niniejszej pracy przyjęto następujące hipotezy badawcze: • dostępność transportowa Poznania w 2016 r. w porównaniu z rokiem 2010 poprawiła się, • znaczący wpływ na poprawę dostępności czasowej głównego miasta regionu miały inwestycje w infrastrukturę drogową i kolejową w regionie, • na skutek prowadzonych inwestycji nastąpiła zmiana w podziale zadań przewozowych w transporcie zbiorowym na części relacji łączących ośrodki powiatowe z Poznaniem. Zakres czasowy badań obejmuje lata 2010 i 2016. Wybrane dane dotyczące potencjału społecznego i gospodarczego miasta Poznania i regionu pochodzą z roku 2014. Zakres przestrzenny badań obejmuje obszar województwa wielkopolskiego.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to analyze the changes in the transport accessibility of Poznan from the area of Wielkopolska region in the years 2010-2016. Another research goal is to determine the impact of investment in road and railway infrastructure on the accessibility from the region. Main hypotheses: • transport accessibility of Poznań from the area of Wielkopolska region in year 2016 compared with 2010 has improved, • a significant impact on improving level of accessibility had the investments in road and railway infrastructure, • the result of the investments was a change of means of public transport on some connections between powiats and city of Poznań. Time scope of research are years 2010 and 2016. Some data on social and economic potential of the city of Poznan and the region are dated on 2014. The spatial range of research determines the area of Wielkopolska region.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bul R., 2011, Dostępność transportowa [w:] T. Kaczmarek (red.), Pozycja konkurencyjna Poznania i aglomeracji poznańskiej w sieci metropolii europejskich i krajowych, Centrum Badań Metropolitalnych, Poznań.
 2. Bul R., Kaczmarek T., 2016, Potencjał metropolii Poznań i jej relacje przestrzenne z otoczeniem regionalnym, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 36, Poznań.
 3. Chojnicki Z., 1966, Zastosowanie modeli grawitacji i potencjału w badaniach przestrzenno-ekonomicznych, Studia KPZK PAN, t.14, Warszawa.
 4. Dalvi M., Martin K., 1976, The measurement of accessibility; some preliminary results, Transportation, 5, 1742.
 5. Gadziński J., 2013, Funkcjonowanie lokalnego systemu transportowego na tle współczesnych procesów urbanizacyjnych. Przykład aglomeracji Poznańskiej, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań.
 6. Hansen W. G., 1959, How Accessibility Shapes Land-use, Journal of the American Institute of Planners, 25, 73-76.
 7. Ingram D. R., 1971, The concept of accessibility; a search for an operational form, Regional Studies 5, 101-107
 8. Kaczmarek T., Kaczmarek U., Bul R., 2011, Analiza relacji funkcjonalnych aglomeracji poznańskiej z otoczeniem regionalnym (w kontekście dyfuzyjno-absorpcyjnego modelu rozwoju), Ekspertyza na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Poznań.
 9. Komornicki T., Śleszyński P., Siłka P., Stępniak M., 2008, Wariantowa analiza dostępności w transporcie lądowym [w:] Saganowski K., Zagrzejewska-Fiedorowicz M., Zuber P. (red.), Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, T.II, MRR, Warszawa, 133-334.
 10. Komornicki T., Śleszyński P., Rosik P., Pomianowski W., 2010, Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej, Biuletyn KPZK 241, KPZK PAN, Warszawa.
 11. Perdał R., 2010, Spójność terytorialna województwa wielkopolskiego w aspekcie dostępności transportowej. Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna - Varia, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.
 12. Ratajczak W., 1999, Modelowanie sieci transportowych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 13. Ratajczak W., 2011, Potencjał a dostępność przestrzenna [w:] Model potencjału. Podstawy teoretyczne i zastosowania w badaniach przestrzenno - ekonomicznych oraz regionalnych, Chojnicki Z., Czyż T., Ratajczak W., Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań.
 14. Rosik P., 2012, Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim, Prace Geograficzne nr 233, IGiPZ PAN, Warszawa.
 15. Wendt J., 2000, Dostępność komunikacyjna ośrodków władzy wojewódzkiej [w:] Lijewski T., Kitowski J. (red.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG Tom VI, Warszawa - Rzeszów, 183-204.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-5915
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/2543859XPKG.16.008.6306
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu