BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lechowski Łukasz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wykorzystanie danych z rejestru pozwoleń na budowę do oceny oddziaływania autostrad na ruch budowalny na przykładzie gminy Zgierz
Use of Building Permit to the Assessment of Impact of Motorways on Building Activity in Zgierz County
Źródło
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, nr 19(2), s. 56-71, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Transport Geography Papers of Polish Geographical Society
Słowa kluczowe
Autostrady, Zezwolenia budowlane, Informacja przestrzenna
Motorway, Planning permission, Spatial information
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Powiat zgierski, Zgierz
Zgierz county
Abstrakt
Pomimo że rejestr wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę może być cennym źródłem informacji przestrzennej, niezbyt często wykorzystywany jest w badaniach geograficznych. W niniejszym artykule autor odpowiada na pytania: jak sklasyfikować dane zawarte w decyzji o pozwoleniu na budowę, aby można było wykorzystać je do oceny oddziaływania autostrad na rozwój zabudowy (cel metodyczny), oraz w jakim stopniu budowa i eksploatacja autostrady wpływają na ruch budowlany w gminie Zgierz (cel poznawczy). Aby osiągnąć ww. cel metodyczny autor: (1) dokonał klasyfikacji danych zawartych w rejestrze ze względu na ich stopień przydatności w badaniach geograficznych oraz (2) ocenił jakość i kompletność zbieranych przez starostwo powiatowe informacji. W rezultacie, opracowana została warstwa umożliwiająca realizację celu badawczego związanego z celem poznawczym pracy. Analiza została wykonana na podstawie wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę w gminie Zgierz w latach 2000-2013. Niniejsze badania wykazały, że rejestry decyzji o pozwoleniu na budowę są przydatne do oceny oddziaływania autostrady na rozwój zabudowy, a klasyfikacja opracowana na potrzeby tej pracy wydaje się być optymalna. Analiza korelacji sugeruje, że autostrada może w niewielkim stopniu oddziaływać na rozwój zabudowy w gminie Zgierz. Podczas gdy w latach 2000-2006 istniała istotna statystycznie zależność pomiędzy odległością od osi i węzłów autostrady a liczbą wydawanych decyzji o pozwoleniu na budowę, po oddaniu autostrady do użytku zależność ta nieznacznie się wzmocniła. Zauważone zostało też niewielkie odsunięcie nowej zabudowy od osi pasa autostrady, co może mieć związek z uciążliwością akustyczną drogi tej klasy. Artykuł wpisuje się w problematykę badań z zakresu geografii regionalnej, geografii transportu i gospodarki przestrzennej.(abstrakt oryginalny)

Despite, the construction permit registry may be a very valuable source of geographical information, not very often it is used in geographical research. In this article author answers the question: how to classify permit registry data in order to use them in the assessment of motorway impact on building development. Author also examines how a construction and exploitation of motorway affects the building development in Zgierz county (cognitive objective). To achieve the first goal: (1) a classification of data included in a registry, appropriable for a geographical research was developed and (2) a quality and completeness of data collected by the District Starosty was assessed. As a result, with use of geocoding tool a vector layer was created, that let the author solve research problem raised in this article. This analysis was developed based on building permit issued between 2000 and 2013, acquired from District Starosty of Zgierz. This research shows that building permit registry is a very useful source of information for the assessment of motorway impact on building development and the classification developed in this article seems to be optimal for this purpose. A correlation analysis suggests that a motorway may influence the building development in Zgierz county. Whereas in years 2000-2006 there was observed a statistical dependence between the distance from the motorway path, junctions and the number of building permits, after the motorway was put into use this dependence even slightly strengthened. Also a slight offset of new buildings from the axis of the A-2 motorway was observed, which may be related to the harmless noise, such a road generates. The article corresponds with research in Regional Geography and spatial management.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerek K., Masztalski R., 2016, Ocena ruchu inwestycyjnego na obszarach oddziaływania dużego miasta - na przykładzie wydanych w gminie Długołęka pozwoleń na budowę i decyzji o warunkach zabudowy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 418, 11-21. (DOI: 10.15611/pn.2016.418.01)
 2. Brzeziński C., 2010, Procesy suburbanizacji obszarow podmiejskich na przykładzie gmin powiatu pabianickiego. Zmiany przestrzenne, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 245, 169-177.
 3. Brzeziński C., 2011, Proces suburbanizacji terenow podmiejskich Łodzi na przykładzie gmin powiatu zgierskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 152, 37-47.
 4. Bujakowski K., Czerwińska A., Filip R., Barański J. A., Nowicki A., 2008, Przekształcenia przestrzeni geograficznej a rozwoj miasta na przykładzie Krakowa, Roczniki Geomatyki VI(3), 33-44.
 5. Cervero R., 2003, Road expansion, urban growth, and induced travel: A path analysis, Journal of the American Planning Association, 69(2), 145-163.
 6. Choi J. Y., Kim T. G., 2012, A Study on the Construction of Housing Geospatial Information for the Integrated use of Housing Supply Model, Journal of Korea Spatial Information Society, 20(6), 1-11. (DOI:1012672/ksis.2012.20.6.001)
 7. Feltynowski M, 2010, Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich Łodzkiego Obszaru Metropolitalnego a problem rozprzestrzeniania się miast, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 13, 111-121.
 8. Feltynowski M., 2014, Wykorzystanie Systemow Informacji Przestrzennej w procesach decyzyjnych - analiza decyzji o warunkach zabudowy w gminie Zawidz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 332, 100-110. (DOI: 10.15611/pn.2014.332.10)
 9. Grzegorczyk A., 2009, Wykorzystanie zdjęć LANDSAT w badaniu struktury sieci osadniczej w wybranych krajach pozaeuropejskich, Teledetekcja Środowiska, 41, 37-50.
 10. Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W., 2006, GIS. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 11. Hejmanowska B., Hnat E., 2009, Wielokryterialna analiza lokalizacji zabudowy na przykładzie gminy Podegrodzie, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 20, 109-121.
 12. Jażdżewska I., 2013, Statystyka dla geografów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, Łodź.
 13. Komornicki T., Rosik P. (red.), 2013, Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 14. Masak B., 2014, Tendencje rozwoju gminy Lipnik w zakresie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w latach 2007-2014, Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 36(1), 347-358.
 15. Runge J., 2006, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej - elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 16. Rydz E., Jażewicz I., 2009, Development of seaside settlement in Baltic coastal zone on the example of Ustka Community, Baltic Coastal Zone, 13, 5-20.
 17. Suchecka J. (red.), 2014, Statystyka przestrzenna: metody analiz struktur przestrzennych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 18. Śleszyński P., 2004, Kształtowanie się zachodniej części centrum Warszawy, IGiPZ PAN, Warszawa.
 19. Śleszyński P., Komornicki T., Solon J., Więckowski M., 2012, Planowanie przestrzenne w gminach, Wyd. Sedno, IGiPZ PAN, Warszawa.
 20. Śleszyński P., 2015, Wpływ rozbudowy infrastruktury drogowej finansowanej ze środkow unijnych na procesy osadniczo- urbanizacyjne w Polsce (2004-2012) [w:] E. Bilska-Wodecka, I. Sołjan (red.), Geografia na przestrzeni wieków. Tradycja i współczesność. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 80. rocznicę urodzin, IGiGP UJ, Krakow, 253-265.
 21. Turczyn M., 2015, Struktura przestrzenna nowych inwestycji budowlanych w małych miastach województwa łódzkiego, Uniwersytet Łodzki (rozprawa doktorska).
 22. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z poźn. zm.)
 23. Wegener K., Furst F., 1999, Land-Use Transport Interaction: State of the Art, Berichte aus dem Institut fur Raumplanung, 46, Dortmund.
 24. Wesołowska M., 2006, Rozwój budownictwa mieszkaniowego a przemiany przestrzenne wsi województwa lubelskiego, Studia Obszarow Wiejskich, t. 10, IGiPZ PAN, Warszawa.
 25. Zioło Z., Pirog S., 2000, Kształtowanie się indywidualnej działalności gospodarczej wzdłuż drogi E-40 na odcinku Krakow- Przemyśl [w:] Z. Zioło (red.), Działalność człowieka i jego środowisko. Księga ku czci Profesor Marianny Kozaneckiej w 70. rocznicę urodzin, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Krakow, 355-373.
 26. Żelazowski K., 2013, Ocena atrakcyjności rynkow mieszkaniowych w Polsce, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 289, 115-127.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-5915
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/2543859XPKG.16.011.6309
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu