BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk-Grabowska Dominika (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Forma zatrudnienia jako czynnik różnicujący podejście do doskonalenia zawodowego pracowników
The Form of Employment as a Differentiator in Approach to Personnel Development
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 3, cz. 2, s. 39-50, tab., bibliogr. 16 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej : aplikacyjne walory teorii i instrumentów zarządzania
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Formy zatrudnienia, Doskonalenie zawodowe
Human Resources Management (HRM), Employment forms, Further education
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono rozważania na temat znaczenia formy zatrudnienia - rozumianej tu jako oparty na określonych podstawach prawnych stosunek pomiędzy przedsiębiorstwem użytkującym a osobą świadczącą pracę - dla podejścia do doskonalenia zawodowego pracowników. Problematyka różnorodności form zatrudnienia stanowi aktualny obszar zainteresowań na gruncie dociekań naukowych, jak i praktyki zarządzania zasobami ludzkimi. Poprzez wykorzystanie metody studium przypadków dokonano próby odpowiedzi na pytanie: jakie znaczenie w praktyce objętych badaniami 14 przedsiębiorstw miało zastosowanie niestandardowych form zatrudnienia dla kształtowania doskonalenia zawodowego pracowników. W próbie badawczej znajduje się 7 przedsiębiorstw dużych i 7 z tzw. sektora MSP. W zastosowanej metodzie studium przypadków oparto się na podejściu komparatywnym, w ramach którego badane w rzeczywistym kontekście przypadki analizowano głownie metodami jakościowymi. (fragment tekstu)

The article discusses problems of personnel development in the conditions of non-standard employment forms. On initiating the research it was assumed that the changing scope and methods for implementing non-standard employment forms in enterprises imply the need to analyse the process of personnel development covering workers employed based on non-standard employment forms.
The empirical studies conducted using the case study method and covering a group of large as well small and medium enterprises were focused on solving explorative and explanatory problems. The conducted objective and comparative analysis allowed presenting conclusions of which the most important one provides that in analysed personnel area no significant differences were identified in approaching the realization of personnel development process covering non-standard and standard employees. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk-Grabowska D. (2016), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach stosowania niestandardowych form zatrudnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 2. Bednarski M. (2012), Przyczyny zatrudniania na czas określony. Perspektywa pracodawców [w:] Kotlarz D. (red.) Mikro- i makroekonomiczne aspekty rynku pracy w Polsce, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 111.
 3. Cappelli P., Neumark D. (2004), External churning and internal flexibility: Evidence on the functional flexibility and core-periphery hypotheses, "Industrial Relations", nr 43 (1).
 4. Chełpa S. (2006), Metody badań problematyki kadrowej [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 5. Clardy A. (2008), The strategic role of human resource development in managing core competencies, "Human Resource Development International", vol. 11, nr 2.
 6. Drucker P.F. (1994), Praktyka zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
 7. Hakansson K., Isidorsson T. (2012), Work organizational outcomes of the use of temporary agency workers,"Organization Studies", vol. 33, nr 4.
 8. Kurda W. (2006), Nie ma rozwoju firmy bez rozwoju kadr, "Personel", nr 2.
 9. Lepak D.P., Snell S.A. (1999), The human resource architecture: Toward a theory of human capital allocation and development, "Academy of Management Review", Vol. 24.
 10. Lewicka D. (2010), Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach, PWN, Warszawa.
 11. Piasecki P. (2013), Segmentacja zatrudnienia w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach - zarys problematyki [w:] Z. Wiśniewski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 12. Potnuru R.K.G., Sahoo Ch.K. (2016), HRD interventions, employee competencies and organizational effectiveness: an empirical study, "European Journal of Training and Development", Vol. 40, Iss 5.
 13. Rozporządzenie Komisji Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), "Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej" 9.08.2008, http://eurlex.europa. eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:pl:PDF [18.05.2015].
 14. Sekuła Z. (2001), Planowanie zatrudnienia, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 15. Sułkowski Ł. (2011), Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi z perspektywy krytycznych studiów zarządzania [w:] Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 16. Yin R.K. (2009), Case study research. Design and methods, SAGE Publications, Thousand Oaks, London-New Delhi.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu