BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pyźlak Grzegorz (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Tytuł
Miejsce i rola osób starszych w rodzinie
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Osoba starsza w perspektywie społeczno-pastoralnej, 2017, s. 41-52, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Starzenie się społeczeństw, Kościół w społeczeństwie, Kościół katolicki, Rodzina, Konferencja naukowa, Ruchliwość społeczna
Ageing of the population, Church in society, Roman Catholic Church, Family, Scientific conference, Social mobility
Abstrakt
Dla osób w starszym wieku rodzina powinna być najważniejszą płaszczyzną odniesienia oraz gwarantem bezpieczeństwa, opieki i akceptacji. Jednak współczesne czasy nie są zbyt przychylne ludziom starszym, ponieważ główny nacisk kładzie się na produkcję. Powoduje to, że często przydatność człowieka oceniana jest według tego, na ile osoba starsza w niej uczestniczy. Inną przyczyną braku przychylności wobec osób starszych jest pogląd, że osoby te wymagają pomocy i stają się "problemem" dla członków rodziny. W wyniku takiego podejścia osoby starsze postrzegane są jako nieużyteczne, zaś ich doświadczenia życiowe i poglądy uważa się za przestarzałe i nieprzydatne. Dlatego to ludzie starsi po wycofaniu się z życia zawodowego mogą napotkać na utratę autorytetu w rodzinie i środowisku, a nadmiar czasu wolnego może okazać się dla nich trudny do zagospodarowania, co w konsekwencji przyczynia się do ograniczenia ich aktywności, jak również do izolacji społecznej. Postawę szacunku wobec osób starszych upowszechnia i utrwala religia chrześcijańska. Osoby te ukazywane są jako cenny skarb dla rodziny. Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin zwraca uwagę małżonkom, aby obejmowali szczególną troską rodziców, ponieważ ma to ważne znaczenie wychowawcze. Biskupi polscy przestrzegają małżonków, że "w identyczny sposób potraktują ich kiedyś, jak pokazuje doświadczenie, ich własne dzieci". Dlatego chrześcijaństwo zobowiązuje wszystkich ludzi do szacunku dla osób starszych i udzielania im pomocy w duchu solidarności. Ważne jest również tworzenie dojrzałych relacji międzypokoleniowych, rozwijanie szacunku względem osób starszych w społeczeństwie, rodzinie i innych instytucjach społecznych, kształtowanie właściwych postaw i systemu wartości. Ludzie starzy stanowią również zróżnicowaną grupę pod względem swoich potrzeb i problemów. Dlatego papież Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio przypominał, że to "Działalność duszpasterska Kościoła winna pobudzić wszystkich do odkrycia i docenienia zadania osób starszych we wspólnocie świeckiej i kościelnej, a zwłaszcza w rodzinie". Dokonujące się przeobrażenia rodziny były nieuchronne, co odbiło się na obecnej pozycji osób starszych w rodzinie i społeczeństwie. To m.in. industrializacja, urbanizacja, wzmożona ruchliwość społeczna, nowe warunki społeczno-ustrojowe, postęp naukowo-techniczny i medyczny oraz liberalizacja poglądów nie mogły pozostać bez wpływu na funkcjonowanie rodziny i pozostałych jej członków. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Baracco L., " Czcij ojca i matkę" a spotkanie między pokoleniami, "Communio" 1996, vol. 16, nr 1.
 2. Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników XVIII Zgromadzenia Plenarnego Rady do spraw Rodziny. Dziadkowie cennym skarbem każdej rodziny, OsRomPol 2008:29, nr 5.
 3. Bołoz W., Starość. Ogólna charakterystyka [w:] E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Fundacja Pomoc Rodzinie, Warszawa-Łomianki 1999.
 4. Brzeziński M., O czci i szacunku wobec ludzi starszych na kanwie "Listu do osób w podeszłym wieku Jana Pawła 11", "Roczniki Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej" 2012, t. 4(59).
 5. Dyczewski L., Rodzice jako dziadkowie [w:] F. Adamski (red.), Miłość, małżeństwo, rodzina, WAM, Kraków 1978.
 6. Franciszek, Adhortacja apostolska Amoris laetitia, Wydawnictwo M, Kraków 2016.
 7. Franciszek, Między kanapą a odwagą. Wszystko, co powiedział papież podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016.
 8. Gogacz M., Wokół problemu osoby, Warszawa 1974.
 9. Jan Paweł II, List Ojca Świętego. Do moich Braci i Sióstr - ludzi w podeszłym wieku, Watykan 1.10.1999.
 10. Jan Paweł II, Ku małżeństwu i rodzinie, oprać. A. Sujka, Wydawnictwo M, Kraków-Ząbki 1997.
 11. Kamiński J., Troska o wspólnotowy wymiar rodziny [w:] R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń (red.), Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna, Bonus Liber, Lublin 2013.
 12. Kaszak G., Rola dziadków w budowaniu Kościoła domowego [w:] A. Tomkiewicz, W. Wieczorek (red.), Rodzina jako Kościół domowy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.
 13. Kądziołka W., Dialog źródłem wychowania w rodzinie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012.
 14. Młyński J.M., Makro- i mikrostrukturalne problemy współczesnej rodziny - ich przyczyny i skutki [w:] R. Kantor, M. Kluza (red.), Małżeństwo i rodzina wciąż fundamentem nowej ewangelizacji. Refleksja na kanwie dokumentu Konferencji Episkopatu Polski pt. Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie, Biblos, Tarnów 2011.
 15. Nowicka A., Starość jako faza życia człowieka [w:] taż (red.), Wybrane problemy osób starszych, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2008.
 16. Pontificio Consiglio per la Famiglia, I diritti e la cura degli anziani. Dichiarazione finale dełllncontro Internazionale sui diritti degli anziani e delta famiglia, Toronto 3-5 dicembre 1993 [w:] Enchiridion della Famiglia, Bologna 2004.
 17. Półtawska W., By rodzina była Bogiem silna..., Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.
 18. Segiet K., Miejsce człowieka starego w codzienności rodzinnej [w:] A. Tokaj (red.), Starość w perspektywie studiów pedagogicznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie, Leszno 2008.
 19. Sendyk M., Osoby starsze w roli dziadków [w:] A. Nowicka (red.), Wybrane problemy osób starszych, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.
 20. Stafford J.F., Ryłko S. (red.), Godność człowieka starszego oraz jego misja w Kościele i świecie, Watykan 1999.
 21. Szatur-Jaworska B., Sytuacja rodzinna i potrzeby opiekuńcze ludzi starych w Polsce [w:] P. Błędowski, B. Szatur-Jaworska, Z. Szweda-Lewandowska, P. Kubicki (oprac.), Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Instytut Pracy i Praw Socjalnych, Warszawa 2012.
 22. Szczeszek K., Spokojny wieczór życia? - rozważania nad czasem wolnym w okresie starości [w:] A. Tokaj (red.), Starość w perspektywie studiów pedagogicznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie, Leszno 2008.
 23. Tokaj A., U progu starości, Eruditus, Poznań 2000.
 24. Trafiałek E., Rodzina jako obszar aktywności i źródło wsparcia w aktywnym starzeniu się [w:] P. Szukalski, B. Szatur-Jaworska (red.), Aktywne starzenie się -przeciwdziałanie barierom, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
 25. Tronina A., Biblia o ludziach starszych, "Vox Patrum" 2011, nr 31, t. 56.
 26. Turek J., Miejsce [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 12, Lublin 2008, kol. 808.
 27. Wilk J., Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska, Lublin 2002.
 28. Zarembski Z., Dziadkowie w rodzinie [w:] R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń (red.), Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna, Bonus Liber, Lublin 2013.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu