BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur-Kajta Katarzyna (Politechnika Opolska), Janosik Elżbieta (Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu)
Tytuł
Wpływ uwarunkowań zdrowotnych osób starszych na funkcjonowanie w środowisku pracy
Źródło
Przegląd Nauk Stosowanych, 2015, nr 9, s. 104-121, rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Środowisko pracy, Starzenie się społeczeństw, Zdrowie, Zdrowie publiczne
Working environment, Ageing of the population, Health, Public health
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obecnie zachodzące zmiany na polskim rynku pracy wynikłe między innymi z procesu starzenia się społeczeństwa/braku zastępowalności pokoleń skłaniają do zintensyfi - kowania działań podtrzymujących zachowanie zdrowia osób starszych i kreowania warunków sprzyjających ich aktywizacji zawodowej. Celem artykułu jest przedstawienie kategorii starze - nia się i starości, demograficznych i społecznych skutków starzenia się społeczeństwa, a także zmian zachodzących w organizmie osób starszych i chorób wieku starszego, mających wpływ na sprawność psychofizyczną i zdolność do pracy osób starszych oraz działań mogących sprzyjać zachowaniu zdrowia, energii witalnej osób starszych i ich aktywizacji zawodowej(abstrakt oryginalny)

Currently, the changes on the Polish labor market are the result of demographic aging / lack of replacement of generations, tendency to intensify activities supporting preser vation of the health of elder people and creating favorable conditions for their professional activation. The aim of the article is to present categories: aging and old age, the changes in the body of the elderly and the diseases associated with them. The recognition of demographic and social aging has an impact on psychophysical efficiency and the ability to work of the elderly and activities that promote to retain good health and vital energy of the elderly for their professional activation(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bugajska, J.: Zmiany demograficzne a aktywność zawodowa w Polsce i innych krajach Europy. W: Aktywność zawodowa pracowników starszych w aspekcie starzejącego się społeczeństwa, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Zielona Góra, 24-25.10.2008. Warszawa: CIOP PIB, 2008.
 2. Coni, N., Davison, W., Webster, S.: Starzenie się. Warszawa: PWN 1994.
 3. Co radzi lekarz. Zdrowie w wieku dojrzałym. E. Creagan (red.), Warszawa: Świat Książki 2008.
 4. Geriatria. K. Wiśniewska-Roszkowskia (red.). Warszawa: PZWL 1971.
 5. Hayflick, L.: Jak i dlaczego się starzejemy. Warszawa: Książka i Wiedza, 1998.
 6. Jarosz, M.: Żywienie osób w wieku starszym Warszawa: PZWL 2008.
 7. Kaźmierczak, U., Radzimińska, A., Dzierżanowski, M., Bułatowicz, I., Strojek, K., Srokowski, G., Zukow, W.: Korzyści z podejmowania regularnej aktywności fizycznej przez osoby starsze. "Journal of Education, Health and Sport" 2015; no 5(1).
 8. Klimuk, K., Wojszel, Z.B., Bień, B.: Problemy diagnostyczne i terapeutyczne wybranych chorób układu oddechowego u osób w podeszłym wieku. "Gerontologia Polska" 2011, nr 19.
 9. Mały słownik statystyczny Polski. Warszawa: GUS 2008.
 10. Rocznik Demograficzny. Warszawa: GUS 2008.
 11. Rutkowska, L.: Trwanie życia w 2007 r. Informacje i opracowanie statystyczne. Warszawa: GUS 2008.
 12. Sidorowicz, W.: Starość a sprawność. Warszawa: Wydawnictwo Sport i Turystyka 1974.
 13. Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r. Warszawa: GUS 2011.
 14. Stańczyk, J., Zajewska, A.: Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30.06.2008 r. Informacje i opracowanie statystyczne Warszawa: GUS 2008.
 15. Włodarczyk, A.: Starzenie się ludności wyzwaniem dla zdrowia publicznego w Polsce i Europie. "Zdrowie Publiczne" 2005, nr 115 (4).
 16. Worach-Kardas, H., Starzenie się populacji jako wyznacznik potrzeb zdrowotnych i wyzwanie dla zdrowia publicznego. "Zdrowie Publiczne" 2006, nr 116 (1).
 17. EUROSTAT, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do, [dostęp 07.05.2016], http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/demo_pop_esms.htm, [dostęp 07.05.2016]
 18. Grupy ludności, zdrowie publiczne, Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/health/population_groups/indicators/index_pl.htm, [dostęp 07.05.2016].
 19. Ludność w 2014 roku (stan w dniu 31 XII), Cała Polska (wg Grupa wieku - 5 lat), Baza demograficzna, Główny Urząd Statystyczny, http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/CustomSelectData.aspx?s=lud&y=2014&t=00, [dostęp 07.05.2016].
 20. Prognoza ludności Polski na lata 2008-2035, Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_prognoza_ludnosci_Pl_2008-2035.pdf, [dostęp 21.06.2016]
 21. Przeciętne trwanie życia w zdrowiu, Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy, Główny Urząd Statystyczny, data wydruku: 16.03.2016 r., http://wskaznikizrp.stat.gov.pl/komponenty/export/005001002001K_przecietne_trwanie_zycia_w_zdrowiu_pl.pdf;jsessionid=AWgR8QHuZ8Obw8151B7y0f4hD-DWkDWJ5c6fFdI4.veadmz40, [dostęp 07.05.2016].
 22. Starzenie się, Zdrowie publiczne, Komisja Europejska
 23. http://ec.europa.eu/health/ageing/policy/index_pl.htm, [dostęp 07.05.2016].
 24. System emerytalny, http://emerytura.gov.pl/system-emerytalny/wiek-emerytalny, [dostęp 07.05.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8899
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu