BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiskulski Tomasz (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku)
Tytuł
Przystosowanie linii kolejowej E 65 do standardów Kolei Dużych Prędkości
Adaptation of the Railway Line E 65 to the Standards of High-Speed Rails
Źródło
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, nr 19(3), s. 27-33, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Transport Geography Papers of Polish Geographical Society
Słowa kluczowe
Koleje dużych prędkości, Centralna Magistrala Kolejowa, Transport kolejowy
High-speed rails, Central Rail Line, Railway transport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dwadzieścia lat zastoju w polskich kolejach pozostawiło po sobie opóźnienia, których nie sposób nadgonić poprzez kilka inwestycji. W przeciągu tego okresu łączna długość linii kolejowych w Polsce uległa skróceniu z 26 228 do 20 360 km przy spadku gęstości z 8,4 km/100 km2 w roku 1990 do 6,5 km/100 km2 w roku 2009. Dzięki pomocy UE transport kolejowy zaczyna przeżywać swój renesans. Poprzez wsparcie finansowe ze środków Funduszu Spójności czy logistyczne w ramach Projektu SoNorA możliwa staje się reanimacja upadającej od pewnego czasu gałęzi transportu. Roli, jaką odgrywać może kolej, nie sposób przecenić. Dotyczy to szczególnie VI korytarza transportowego UE, poprzez który porty południowego Bałtyku rozwijają swoje zaplecze. Do podstawowych argumentów, które przemawiają za wykorzystaniem infrastruktury kolejowej dla przewozów pasażerskich w relacji Gdynia Główna - Zebrzydowice wzdłuż drogi E 65, należy zaliczyć zwiększone bezpieczeństwo podróżnych, masowość przewozów, zmniejszenie kongestii na drogach, uniezależnienie od warunków atmosferycznych oraz, przede wszystkim, postulat czasu podróży. Modernizacja na niespotykaną dotąd skalę w Polsce linii kolejowej o przebiegu południkowym to przede wszystkim korzyści dla pasażerów. Przy pełnej realizacji zakładanego planu za kilka lat stanie się możliwe pokonanie dystansu dzielącego kraj w niecałe pięć godzin. Daje to podstawy dla wybudowania w Polsce KDP, które już posiadają kraje wysokorozwinięte. Modernizacja linii E 65 to pierwszy poważny krok w kierunku dogonienia Europy.(abstrakt oryginalny)

Twenty years of stagnation in the Polish railways left delays that cannot be the way to get rid of through a few investments. Within this period the total length of railway lines in Poland was reduced from 26 228 to 20 360 km with a decrease in density from 8.4 km/100 km2 in 1990 to 6.5 km/100 km2 in 2009. With the help of EU rail begins to experience a renaissance. Through financial support from the Cohesion Fund and Logistics Project SoNorA reanimation failing modes of transport becomes possible. Role of the railways cannot be overestimated. Even more so in the case of VI EU transport corridor where the ports of the southern Baltic develop their facilities. The basic arguments for the use of railway infrastructure for passenger services in relation Gdynia - Zebrzydowice along the road E 65 include increased safety of travellers, mass-transport, reducing congestion on the roads, the independence of weather conditions and, primarily, time of travel. Modernization railway line in Poland on an unprecedented scale about the meridian course is primarily a benefit for passengers. With the full implementation of the assumed plan in a few years will be possible to overcome the distance of Poland in less than five hours. This gives the basis for be built the High-speed Rail in Poland which already possess highly developed countries. Modernisation of the E 65 is the first major step towards catching up with Europe(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Grzywacz W., Burnewicz J., 1989, Ekonomika transportu, WKiŁ, Warszawa.
  2. Koziarski S., 1999, Stan infrastruktury transportowej Polski, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, V, 157-183.
  3. Koziarski S., 2004, Szybkie Koleje na świecie, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, X, 33-106.
  4. Lijewski T., 2006, Świetność i upadek Polskich Kolei Państwowych, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, XII, 109-113.
  5. Rosik P., Kowalczyk K., 2015, Rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej a przesunięcie modalne w Polsce w latach 2000- 2010, IGiPZ PAN, Warszawa.
  6. Słownik pojęć SRT, 2013, Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa.
  7. Tarkhov S., 2009, Recent growth of chinese railway network, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, XVI, 7-30.
  8. Taylor Z., 2002, Zmiany w polskiej polityce transportowej ostatnich lat [w:] J. Wendt (red.), Wybrane zagadnienia geografii transportu, Carta Blanca, Szczecin, 72-83.
  9. Więckowski M., 2005, Wybrane aspekty funkcjonowania szybkich kolei we współczesnej Europie, na przykładzie francuskiego TGV, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, XI, 41-54.
  10. Wiskulski T., 2011, Wpływ modernizacji linii kolejowej E65 na dystanse czasowe do miast wzdłuż wschodniego korytarza Projektu SoNorA, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, XVIII, 191-200.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-5915
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/2543859XPKG.16.015.6313
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu