BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konieczna Izabela (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Model realizacji celów strategicznych a model biznesowy organizacji
The Model of Strategic Objectives Implementation and the Business Model of the Organization
Źródło
Przegląd Organizacji, 2017, nr 4, s. 13-18, rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Cele strategiczne, Modele biznesowe, Spółdzielczość mleczarska, Wyniki badań
Strategic goals, Business models, Cooperative creameries, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest stworzenie metody oceny stopnia realizacji celów strategicznych organizacji przez poszczególne elementy składowe modelu biznesowego. W pierwszej części artykułu przedstawiony został autorski sposób oceny realizacji celów strategicznych przez każdy z elementów modelu biznesowego, a w drugiej części ukazana została empiryczna weryfikacja założeń teoretycznych. Do elementów, które rozpatrywane są w ramach tej metody, należą: czynniki wpływające na przychody ze sprzedaży, wartość dla klienta, łańcuch wartości, zasoby/kompetencje oraz działania na rzecz właścicieli. Zdaniem autorki, przedstawiona metoda pozwala ocenić, w jakim stopniu każdy z elementów modelu biznesowego przyczynia się do realizacji przez organizację celów strategicznych, a w efekcie do osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej. Zaproponowana metoda może stanowić nowe podejście do badania modelu biznesowego jako zbioru elementów wzajemnie powiązanych, które są ukierunkowane na realizację w możliwie optymalny sposób określonych celów strategicznych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to create a method of assessing the degree of implementing the strategic objectives of the organization by individual components of the business model. In the first part of the article the Author has presented an original method to assess the implementation of strategic objectives for each of the business model elements , and the second part depicts an empirical verification of theoretical assumptions. The elements, which are considered in the framework of this method include: factors affecting sales revenues, customer value, value chain, resources/competencies, and actions for the owners. According to the author the method allows to evaluate the extent to which each component of the business model contributes to the implementation of the organizations strategic objectives, and ultimately to achieve a sustainable competitive advantage. The proposed method can provide a new approach to the research of the business model as a set of interrelated elements, which are aimed at achieving in the possible optimal way the specific strategic objectives. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gregorczyk S. (2016), Modele biznesowe przedsiębiorstw odpornych na kryzys, [w:] M. Romanowska, W. Mierzejewska (red.), Przedsiębiorstwo odporne na kryzys, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 89-110.
  2. Konieczna I. (2015), Model biznesowy spółdzielni a model biznesowy przedsiębiorstw o innej formie organizacyjno-prawnej. Różnice, odrębność czynników sukcesu, Difin, Warszawa.
  3. Magretta J. (2002), Why Business Model Matter, "Harvard Business Review", Vol. 80, No. 5, pp. 86-92.
  4. Teece D.J. (2010), Business Models, Business Strategy and Innovation, "Long Range Planning", Vol. 43, pp. 172-194.
  5. Zott С., Amitt R. (2010), Business Model Design: An Activity System Perspective, "Long Range Planning", Vol. 43, pp. 216-226.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.33141/po.2017.04.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu