BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barczyk Ryszard (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Brezinski Horst (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Polityka stabilizacji makroekonomicznej w Polsce i Niemczech w okresie transformacji oraz zjednoczenia
Macroeconomic Stabilization Policy in Poland and Germany During Transformation and Reunification
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 311, s. 20-36, rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Stabilizacja gospodarcza, Polityka makroekonomiczna, Polityka stabilizacyjna, Polityka pieniężna państwa, Polityka fiskalna, Przekształcenia systemowe w gospodarce
Economic stabilization, Macroeconomic policy, Stabilisation policy, State monetary policy, Fiscal policy, Systemic transformations in the economy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Niemcy
Poland, Germany
Abstrakt
Polityka stabilizacji makroekonomicznej jest realizowana z różnym natężeniem w każdym systemie gospodarczym. Działania stabilizacyjne były i są również prowadzone w gospodarce polskiej i niemieckiej, a w warunkach współczesnych występuje stopniowy wzrost stopnia ich zbieżności. Celem pracy jest porównanie celów, stosowanych narzędzi pieniężnych i fiskalnych oraz powstałych efektów stabilizacyjnych w gospodarce polskiej i niemieckiej. Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej z nich jest zawarta analiza porównawcza polityki stabilizacji w każdym z badanych krajów. W części drugiej zostaną omówione najważniejsze instytucjonalne czynniki, wynikające z transformacji w Polsce oraz ze zjednoczenia gospodarki zachodnio i wschodnioniemieckiej. W ostatniej części zostaną przedstawione realne i nominalne efekty, ukazujące stopień realizacji celów stabilizacyjnych w obu krajach.(abstrakt oryginalny)

The policy of macroeconomic stabilization plays a significant role in each economic system. Such activities have also been conducted in the Polish and German economies and in the contemporary conditions they are gradually becoming more and more convergent. The aim of this article is to compare the objectives, instruments and effects of macroeconomic stabilization policies in the Polish economy where transformation occurred and in the German economy in the period of reunification. The article consists of three parts. The first one contains a the aims, instruments applied and the mechanism of their operation in each of the analyzed countries. The second part discusses internal and external factors influencing the effects of stabilization measures implemented in Poland and in Germany. It concerns political-institutional factors determining the functioning of those economies and conditions resulting from transformation and reunification. The last part presents the most important real and nominal effects (dynamics of economic growth, situation on the labour market, inflation) which show to what extent the stabilization aims were achieved in both countries.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bałtowski M., Miszewski M. (2006), Transformacja gospodarcza w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Barczyk R. (2004), Teoria i praktyka polityki antycyklicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 3. Cassel D., Thieme H.J. (1997), Einkommenspolitik. Kritische Analyse eines umstrittenen stabilitätspolitischen Konzepts, Kiepenheuer & Witsch, Köln.
 4. Despres E., Friedman M., Hart A.G., Samuelson P.A., Wallace D.H. (1975), Problem niestabilności gospodarczej [w:] A. Szeworski (oprac.), Teoria i praktyka stabilizacji koniunktury. Wybór tekstów, PWE, Warszawa.
 5. Dobias P. (1980), Wirtschaftspolitik. Einführung in ihre Grundlagen und Hauptprobleme, Ferdinand Schöningh, Paderborn.
 6. Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft (1967), Bonn.
 7. Kołodko G.W. (1993), Kwadratura pięciokąta. Od załamania gospodarczego do trwałego wzrostu, Poltext, Warszawa.
 8. Mussel G., Pätzold J. (2012), Grundfragen der Wirtschaftspolitik, 8th ed., Vahlen, München.
 9. Owsiak S. (2005), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Pätzold J. (1991), Stabilisierungspolitik. Grundlagen der nachfrage- und angebotsorientierten Wirtschaftspolitik, Vahlen Verlag, Bonn-Stuttgart.
 11. Teichmann U. (1988), Grundriß der Konjunkturpolitik, Vahlen Verlag, München.
 12. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, Dz.U. 2004, Nr 29, poz. 257.
 13. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o NBP, Dz.U. 2005, Nr 140, poz. 938.
 14. Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 o podatku VAT i podatku akcyzowym, Dz.U. 1993, Nr 18, poz. 82.
 15. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie ustaw regulujących zasady opodatkowania, Dz.U. 1992, Nr 21, poz. 86.
 16. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 1991, Nr 80, poz. 350.
 17. Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o NBP, Dz.U. 1989, Nr 4, poz. 22.
 18. Wagner H. (2014), Stabilitätspolitik: Theoretische Grundlagen und institutionelle Alternativen, 10 ed., Oldenbourg, München.
 19. Zawilska-Florczuk M., Ciechanowicz A. (2011), Jeden kraj, dwa społeczeństwa. Niemcy 20 lat po zjednoczeniu, "Prace OSW" luty, nr 35.
 20. [www 1] http://ec.europa.eu/eurostat (dostęp: 15.05.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu