BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Arent Anna (Politechnika Lubelska), Walczyna Anna (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Środowisko uczelni a postawy przedsiębiorcze studentów - wyniki badań pilotażowych
Environment of Higher Education Institutions Vs Students' Enterprising Attitudes - Results of the Pilot Study
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2014, nr 3 (27), s. 5-21, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Przedsiębiorczość akademicka, Studenci, Wyniki badań
Entrepreneurship, Academic entrepreneurship, Students, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wybraną część wyników badań pilotażowych, dotyczących postaw przedsiębiorczych studentów, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia uczelni w ich kształtowaniu. W badaniach wykorzystany został model uogólnionego procesu przedsiębiorczości, w którym powstanie intencji przedsiębiorczej jest wynikiem oddziaływania zróżnicowanych czynników poprzedzających, w tym środowiska uczelni. Wyniki przeprowadzonego pilotażu pozwoliły na określenie postaw badanej grupy studentów wobec podejmowania działalności gospodarczej, a także wstępną weryfikację założeń o istnieniu związków pomiędzy wybranymi cechami a prezentowanymi intencjami oraz ich determinantami. (abstrakt oryginalny)

The article contains selected part of the results of the pilot study on students' enterprising attitudes, focused primarily on the importance of higher education institutions in shaping these attitudes. The model of a generalized entrepreneurship process was used in the study. In this model, the emergence of enterprising intent is a result of the impact of varied preceding factors, including the environment of higher education institutions. The results of the pilotage allowed to determine the attitudes of an analyzed group of students towards undertaking business activities. They also enabled preliminary verification of assumptions on the existence of ties between the selected features and presented intents and their determinants. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Duraj J., Papiernik-Wojdera M.: Przedsiębiorczość i innowacyjność. Difin, Warszawa 2010.
 2. Gasse Y., Tremblay M.: Entrepreneurial Beliefs and Intentions: A Cross-Cultural Study of University Students in Seven Countries. "International Journal of Business", No. 16(4), 2011.
 3. Guzma´n-Alfonso C., Guzma´n-Cuevas J.: Entrepreneurial intention models as applied to Latin America. "Journal of Organizational Change Management", Vol. 25, No. 5, 2012.
 4. Krueger N.F., Reilly M.D., Carsrud A.L.: Competing models of entrepreneurial intentions, "Journal of Business Venturing", No. 15, 2000.
 5. Kurczewska A.: Przedsiębiorczość jako proces współoddziaływania sposobności i intencji przedsiębiorczych. PWE, Warszawa 2013.
 6. Mueller S.: Increasing entrepreneurial intention: effective entrepreneurship course characteristics. "International Journal Entrepreneurship and Small Business", Vol. 13, No. 1, 2011.
 7. Mwakujonga J., Bwana K.M.: Specializing in Entrepreneurship Field of Study on Entrepreneurial Intentions of University Students. "Journal of Education and Practice", Vol. 4, No. 9, 2013.
 8. Sadeghi M., Mohammadi M., Nosrati M., Malekian K.: The Role of Entrepreneurial Environments in University Students Entrepreneurial Intention. "World Applied Programming", Vol. 3, Iss. 8, August 2013.
 9. Schwarz E.J., Wdowiak M.A., Almer-Jarz D.A., Breitenecker R.J.: The effects of attitudes and perceived environment conditions on students' entrepreneurial intent. An Austrian perspective. "Education + Training" Vol. 51, No. 4, 2009.
 10. Sieger P., Fueglistaller U., Zellweger T.: Entrepreneurial Intentions and Activities of Students across the World. University of St.Gallen, Swiss 2011.
 11. Solesvik M.Z.: Entrepreneurial motivations and intentions: investigating the role of education major. "Education + Training" Vol. 55, No. 3, 2013.
 12. Bezrobocie rejestrowane I - II kwartał 2013 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PW_bezrobocie_rejestrowane_2kw_2013.pdf [14.12.2013].
 13. Czarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości 2013. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 2013, http://konfederacjalewiatan.pl/wydawnictwa/_files/publikacje/clb_2013_zmiany_.pdf [07.11. 2013].
 14. Doing Business 2014 Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises. The World Bank, Washington 2013, www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB14-Full-Report.pdf [28.12.2013].
 15. Hirschi A.: Career decision making, stability and actualization of career intentions: The case of entrepreneurial intentions. "Journal of Career Assessment", Vol. 21, No. 4, November 2013, http://jca.sagepub.com/content/21/4/555.full.pdf+html [03.01.2014].
 16. Kurczewska A.: Problemy pomiaru intencji przedsiębiorczych. "E-mentor", nr 4 (36), 2010, www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/36/id/768 [05.06.2013].
 17. Lorz M.: The Impact of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Intention - Dissertation of Doctor's Degree. Bamberg 2011, http://edudoc.ch/record/107284/files/zu13059.pdf [17.04.2013].
 18. Poprawa wizerunku przedsiębiorców - Projekt PKPP Lewiatan, http://konfederacjalewia-tan.pl/wydawnictwa/_files/publikacje/poprawa_wizerunku_przedsiebiorcow_folder.pdf [03.06.214].
 19. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013, http://badania.parp.gov.pl/files/74/81/626/18670.pdf [03.03.2014]
 20. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, www.parp.gov.pl/files/74/81/469/12554.pdf [27.09.2012].
 21. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/RS_rocznik_statystyczny_rp_2013.pdf [16.12.2013].
 22. Szkoły wyższe i ich finanse w 2012 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/E_szkoly_wyzsze_2012.pdf [14.04.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu