BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurski Krzysztof R. (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Region turystyczny jako pojęcie
Tourist Region as the Notion
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2009, nr 21, s. 7-15, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Regiony turystyczne
Słowa kluczowe
Turystyka, Region turystyczny, Badanie turystyki
Tourism, Tourist region, Tourism research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obie składowe części pojęcia są dyskusyjne i niejednoznaczne. Dla jasności wywodu potrzebne jest ich własne zdefiniowanie. Należy uznać, że region oznacza część przestrzeni o charakterystycznych cechach, które odróżniają ją od sąsiednich. Znacznie większe trudności występują przy definiowaniu turystyki. Autor - po wieloletnich analizach i przemyśleniach - przyjmuje, iż turystyka to podróżowanie w celach rekreacyjnych. Wyłania się stąd możliwość ustalenia, że region turystyczny to część przestrzeni fizycznej objęta lub która może być objęta ruchem turystycznym. Mimo tego zawężenia znaczenia nadal bardzo rozległy pozostaje zakres zainteresowań tą formą aktywności człowieka. Dla jasności wywodu zaproponowano kolejne, bardziej szczegółowe definicje:
- region turystycznego zagospodarowania (zainwestowania),
- region ruchu turystycznego (aktywności turystycznej),
- region atrakcyjności turystycznej.
Definicje te można zastosować odpowiednio do rekreacji pobytowej, np. region rekreacji pobytowej. (abstrakt oryginalny)

Both constituent parts of the notion are controversial and ambiguous. It is necessary their own defining for the sake of clarity in argumentation. It should be accepted that the region means a part of space with characteristic features which differentiate it from neighbouring areas. Considerably greater difficulties appear at defining of tourism. The author - after many years' analyses and considerations, accepts, that tourism means a travelling for recreational aims. It appears from here a possibility of assignation, that the tourist region is a part of physical space being embraced or able to be embraced with a tourist traffic. In spite of this restricting of the meaning it still stays a very extensive range of interests in this form of human activity. As a consequence following, more detailed definitions were proposed:
- a region of tourist management (of investings),
- a region of tourist traffic (of tourist activity),
- a region of tourist attractiveness.
Properly it is possible to apply these definitions to stationary recreation, e.g. a region of stationary recreation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bajcar A. (1969) Regiony turystyczne Polski, "Geografia w Szkole", R. 22, nr 3 i 4.
 2. Davidson R. (1996) Turystyka, PAPT, Warszawa.
 3. Handke K., red. (1993) Region, regionalizm - pojęcia i rzeczywistość, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 4. Kruczek Z. (2003) Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, Kraków.
 5. Mazurski K.R. (2000) Ekonomiczne aspekty regionalistyki, OW Sudety, Wrocław.
 6. Mazurski K.R. (1981) Elementy przyrodnicze w próbie bonitacyjnej regionalizacji krajoznawczej Dolnego Śląska, [w:] K.R. Mazurski, red., Problemy przyrodoznawstwa w krajoznawstwie, PTTK, Wrocław s. 58-65.
 7. Mazurski K.R. (2006) Geneza i przemiany turystyki, Wyd. WSZ Edukacja, Wrocław.
 8. Mazurski K.R. (2004) Z. Kruczek - Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, Kraków 2003; 287 s. (wyd. 2), "Przegląd Geograficzny", T. 76, z. 3, s. 361-364.
 9. Mileska M.I., Regiony turystyczne Polski. Stan aktualny i potencjalne możliwości rozwoju, "Prace Geograficzne IG PAN", nr 43, Warszawa.
 10. Rykiel Z. (2004) Region a chaos percepcyjny, [w:] T. Michalski, red., Region i edukacja regionalna, Bernardinum, Pelplin, s. 42-46.
 11. Wallis A. (1990) Socjologia przestrzeni, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 12. Wielojęzyczność nauki (2008) Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Wrocław-Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu