BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Liszewski Stanisław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Przestrzeń turystyczna Polski : koncepcja regionalizacji turystycznej
The Tourist Space of Poland : Tourist Regionalization Concept
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2009, nr 21, s. 17-30, tab., rys., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Regiony turystyczne
Słowa kluczowe
Turystyka, Region turystyczny, Regionalizacja, Przestrzeń geograficzna
Tourism, Tourist region, Regionalization, Geographic space
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono nową koncepcję regionalizacji turystycznej Polski, opartą na funkcji przestrzeni. Autor dokonał przeglądu opracowań dotyczących przestrzeni turystycznej oraz regionalizacji turystycznych Polski, a następnie podjął próbę zdefiniowania regionu turystycznego. Przyjął założenia, że przestrzeń turystyczna jest rezultatem rozwoju funkcji turystycznej, określanej m.in. przez ruch turystyczny, wydzielił trzy główne typy regionów turystycznych, które nazwał: turystyczny region metropolitalny oraz region wypoczynkowo-rekreacyjny i region turystyki poznawczej, edukacyjnej i religijnej. (abstrakt oryginalny)

The article presents a new concept of the tourist regionalization of Poland. The author reviewed the existing publications regarding the tourist space and tourist regionalization of Poland, and then attempted to define the tourist region. On the assumption that tourist space results from the development of tourist function, defined by tourist traffic, the author distinguished three main types of tourist regions, which he called: a metropolitan tourist region, a recreational tourist region and the tourist region of cognitive, educational and religious tourism. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bachvarov M. ( 2003) Region turystyczny - nowa treść w starej formie?, "Turyzm", t. 13, z. 1, s. 5-19.
 2. Bajcar A. (1969) Regiony turystyczne Polski, "Geografia w Szkole", nr 3 i 4.
 3. Durydiwka M., Kowalczyk A. (2003) Region turystyczny a procesy globalizacji, "Turyzm", t. 13, z. 1, s. 21-42.
 4. Faracik R. (2006) Turystyka w strefie podmiejskiej Krakowa, Wyd. IGiGP UJ, Kraków.
 5. Kowalczyk A. (2008) Turystyka kulturowa jako czynnik kształtujący konkurencyjność regionów [w:] G. Gołembski, red., Turystyka jako czynnik konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań, s. 39-51.
 6. Kruczek Z. (2002) Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, Kraków.
 7. Kruczek Z., Sacha S. (1994) Geografia atrakcji turystycznych Polski, Ostoja - Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 8. Leszczycki S. (1937) Podhale jako region uzdrowiskowy (Rozważania z geografii turyzmu), Prace Studium Turyzmu UJ, t. 1, Kraków.
 9. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J. (2008) Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa.
 10. Liszewski S. (1995) Przestrzeń turystyczna, "Turyzm", t. 5, z. 2, s. 87-103.
 11. Liszewski S. (2002) Region turystyczny [w:] G. Gołembski, red., Kompendium wiedzy o turystyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa - Poznań, s. 91-94.
 12. Liszewski S. (2003) Region turystyczny, "Turyzm", t. 13, z. 1, s. 43-54.
 13. Liszewski S. (2005) Metropolitalny region turystyczno-wypoczynkowy. Przykład miasta Łodzi, "Turyzm", t. 15, z. 1-2, s. 121-138.
 14. Liszewski S. (2008) Ewolucja poglądów na temat regionu turystycznego. Od regionu krajoznawczego po funkcjonalny [w:] G. Gołembski, red., Turystyka jako czynnik konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań, s. 127-135.
 15. Mileska M.I. (1963) Regiony turystyczne Polski. Stan obecny i potencjalne warunki rozwoju, "Prace Geograficzne", nr 43, IGiPZ, Warszawa.
 16. Olaczek R. (2008) Skarby przyrody i krajobrazu Polski, Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 17. Stasiak A., Włodarczyk B. (2003) Produkt turystyczny miejsca, "Turyzm", t. 13, z. 1, s. 55-80.
 18. Walczak W. (1963) Zarys geografii turystycznej Polski, PWE, Wrocław.
 19. Warszyńska J., Jackowski A. (1978) Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.
 20. Włodarczyk B. (2009) Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 21. Wyrzykowski J. (1975) Walory wypoczynkowe środowiska przyrodniczego Polski w świetle stanu badań, "Zeszyty Naukowe Instytutu Turystyki", nr 2/3.
 22. Wyrzykowski J. (1986) Geograficzne uwarunkowania rozwoju urlopowej turystyki wypoczynkowej w Polsce, "Acta Universitatis Wrotislaviencis", no 935, "Studia Geograficzne XLIV", Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 23. Zmyślony P. (2003) Region turystyczny w ujęciu ekonomicznym, "Turyzm", t. 13, z. 1, s. 105-115.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu