BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikos von Rohrscheidt Armin (Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium)
Tytuł
Region jako cel współczesnej turystyki kulturowej
The Region as a Destination of Contemporary Cultural Tourism
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2009, nr 21, s. 71-94, bibliogr. 33 poz.
Tytuł własny numeru
Regiony turystyczne
Słowa kluczowe
Turystyka, Region turystyczny, Turystyka kulturowa
Tourism, Tourist region, Cultural tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono turystykę regionalną, realizowaną jako jedna z form współczesnej turystyki kulturowej. Po prezentacji pojęcia turystyki kulturowej oraz rozważeniu kwestii definiowania na jej potrzeby treści i zakresu pojęcia regionu i mikroregionu scharakteryzowano podróże ukierunkowane na region jako destynację, traktując je jako odrębne zjawisko, a także omówiono ich znaczenie w ramach całości ruchu turystycznego. Ostatnie dwie części opracowania stanowią: opis czterech podstawowych form zwiedzania regionów, ukierunkowanego na ich dziedzictwo kulturowe oraz postulaty odnoszące się do sposobów konstruowania odpowiedniej oferty, jak również ożywiania i rozwijania turystyki w regionach i mikroregionach. (abstrakt oryginalny)

The article shows regional tourism as one of the forms of contemporary cultural tourism. The presentation of the term "cultural tourism" and consideration of the definition of the terms "region" and "microregion" with respect to their essence and range in the usage of cultural tourism is followed by a characteristic of trips oriented to a region as their destination as a separate phenomenon and presentation of their importance within the entire tourism. The last two parts of the study present a description of four basic forms of regional sightseeing concentrated on their cultural heritage as well as demands for constructing a proper offer and activation and development of tourism in regions and microregions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaszkiewicz M. (2009) Turystyka etniczna [w:] K. Buczkowska, A. Mikos v. Rohrscheidt, red., Współczesne formy turystyki kulturowej, AWF Poznań, s. 175-200.
 2. Buczkowska K. (2008) Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, AWF Poznań.
 3. Buczkowska K., Mikos v. Rohrscheidt A. red., (2009) Współczesne formy turystyki kulturowej, AWF Poznań.
 4. Chojnicki Z. (1996) Region w ujęciu geograficzno-systemowym [w:] T. Czyż, red., Podstawy regionalizacji geograficznej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 7-44.
 5. Droga szlaku lokalnego do produktu turystycznego, 2006 [w:] Kruczek Z., (red.) Materiały z seminarium Zawoja 7-8 września 2006 r., Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków-Zawoja.
 6. Einhorn I., Einhorn J. (2008) Wielokulturowe dziedzictwo Ziemi Kłodzkiej [w:] M.K. Leniartek, red., Komercjalizm turystyki kulturowej, WSZ Wrocław, s. 329-339.
 7. Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej (2009) "Turystyka Kulturowa" nr 7, s. 39-50.
 8. Gołembski G., red. (2002) Kompendium wiedzy o turystyce, Poznań.
 9. ICOMOS (2003) Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków, Raport z dorocznego spotkania 2003, Załącznik 2.
 10. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. (2005) Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa.
 11. Kazimierczak M., red., (2008) W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, AWF, Poznań.
 12. Kowalczyk A. (2008) Współczesna turystyka kulturowa - między tradycją a nowoczesnością [w:] A. Kowalczyk, red., Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 9-57.
 13. Kowalczyk A. (2009) Głos w dyskusji na Gnieźnieńskim Forum Turystyki Kulturowej, "Turystyka Kulturowa" nr 7, s. 45-47.
 14. Kowalski R. (1996) Przegląd metod waloryzacji środowiska przyrodniczego, "Folia Turistica" nr 6, s. 7-18.
 15. Kruczek Z. (2009) Enoturystyka [w:] K. Buczkowska, A. Mikos v. Rohrscheidt, red., Współczesne formy turystyki kulturowej, AWF Poznań, s. 333-345.
 16. Lindstädt, B. (1994) Kulturtourismus als Vermarktungschance für ländliche Fremdenverkehrsregionen. Materialien zur Fremdenverkehrsgeographie, Bd. 29, Trier, Seria: Geographische Gesellschaft, Trier.
 17. Matusiak A. (2009) Turystyka Kulinarna [w:] K. Buczkowska, A. Mikos v. Rohrscheidt, red., Współczesne formy turystyki kulturowej, Wyd. AWF Poznań, s. 313-332.
 18. Mikos von Rohrscheidt A. (2008a) Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Milenium, Gniezno.
 19. Mikos von Rohrscheidt (2008b) Kulturowe szlaki turystyczne. Próba klasyfikacji oraz postulaty w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania, "Turystyka Kulturowa", nr 2, s. 17-31.
 20. Mikos von Rohrscheidt A. (2008c) Turystyka Kulturowa - wokół definicji [w:] M. Kazimierczak, red., W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, AWF Poznań, s. 28-49.
 21. Mikos von Rohrscheidt A. (2009a) Podróże studyjne jako klasyczna forma turystyki kulturowej [w:] K. Buczkowska, A. Mikos v. Rohrscheidt, red., Współczesne formy turystyki kulturowej, AWF, Poznań, s. 119-156.
 22. Mikos von Rohrscheidt A. (2009b) Tematyczne podróże po szlakach jako forma turystyki kulturowej [w:] K. Buczkowska, A. Mikos v. Rohrscheidt, red., Współczesne formy turystyki kulturowej, AWF, Poznań, s. 384-402.
 23. Mikos von Rohrscheidt A. (2009c) Podróż jako wyraz dynamizmu życia oraz czynnik osobistego rozwoju [w:] Z. Krawczyk, E.Lewandowska-Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz, red., Człowiek w podróży, Almamer WSE, Warszawa, s. 315-335.
 24. Mokras-Grabowska J. (2009) Możliwości rozwoju turystyki kulturowej obszarów wiejskich w Polsce, "Turystyka Kulturowa", nr 1, s. 13-30.
 25. Stasiak A. (2006) Produkt turystyczny - szlak, "Turystyka i Hotelarstwo" nr 10, s. 9-40.
 26. Stasiak A. (2009) Głos w dyskusji na Gnieźnieńskim Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, "Turystyka Kulturowa", nr 7, s. 48-50.
 27. Steinecke A. (2007) Kulturtourismus. Marktstrukturen, Fallstudien, Perspektiven, Oldenburg, München/Wien.
 28. Wyszowska I. (2008) Szanse rozwoju turystyki biograficznej w Polsce [w:] M. Kazimierczak, red., W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, AWF Poznań, s. 381-391.
 29. Małopolski Szlak Owocowy(2009) [online] http://owoce.hybrid.pl/?page=start [dostęp: 29.06.2009].
 30. Szlak Kurpiowski (wielki)(2009) [online] http://poplawy.sh.org.pl/content/view/94/89 [dostęp: 1.07.2009].
 31. Szlak Podtatrza (2009) Szlak Dziedzictwa Kulturowego Podtatrza [online] www.powiat.tatry.pl/s,menu,pol,powiat,1757,szlak_dziedzictwa_kulturowego_podtatrza.html [dostęp: 29.06.2009].
 32. Turystyka Kulturowa 2008 (internetowe czasopismo naukowe), [online] www.turystykakulturowa.org [dostęp: 24.06.-2.07.2009].
 33. Turystyka Kulturowa 2009 (internetowe czasopismo naukowe), [online] www.turystykakulturowa.org [dostęp: 24.06.-2.07.2009].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu