BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Alejziak Wiesław (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Tytuł
TelSKART© - nowa metoda badań oraz pomiaru wielkości ruchu turystycznego
TelSKART© - Innovative Research Method of Measuring Tourist Movement Volume
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2009, nr 21, s. 95-144, wykr., rys., fot., bibliogr. 50 poz.
Tytuł własny numeru
Regiony turystyczne
Słowa kluczowe
Ruch turystyczny, Metody pomiarowe, Nowe technologie, Telefonia komórkowa
Tourist movement, Measuring methods, High-tech, Mobile phone
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono podstawowe założenia Telefonicznego Systemu Komórkowej Analizy Ruchu Turystycznego. Jest to nowa metoda badania ruchu turystycznego, która opiera się na wykorzystaniu technologii telefonii komórkowej drugiej i trzeciej generacji1. Niniejszy artykuł stanowi pierwszą drukowaną formę publikacji, w której przedstawiono jej podstawowe założenia. Scharakteryzowano w nim najważniejsze trudności w badaniach ruchu turystycznego oraz stosowane dotychczas metody badania tego zjawiska. Wskazano również na nowe metody badania ruchu turystycznego, zwłaszcza te, które wykorzystują nowoczesne technologie, takie jak: telefonia komórkowa, GPS (Global Positioning System), mapy i wizualizacje wykorzystujące GIS (ang. Geographic Information System). Podstawową treść opracowania stanowi jednak szczegółowa i wszechstronna prezentacja metody TelSKART©. Oprócz zaprezentowania samej idei oraz teoretycznych podstaw metody artykuł zawiera analizy dotyczące jej najważniejszych zalet oraz wad, a także opis jej ewentualnych zastosowań. W tej części pracy wykorzystano opinie o samym pomyśle badań ruchu turystycznego za pomocą telefonów komórkowych oraz o metodzie TelSKART©, które uzyskano od wybitnych ekspertów, dzięki specjalnej kwerendzie przeprowadzonej drogą mailową wśród kilkudziesięciu polskich i zagranicznych badaczy turystyki. Badania empiryczne, mające na celu przetestowanie zaprezentowanej w tej pracy metody, są dopiero planowane. Ich ogólna koncepcja oraz przestrzenne ulokowanie zostały opisane w końcowej części artykułu. Tam też przedstawiono wybrane przykłady oraz wskazano na znaczenie innowacyjnych metod badania ruchu turystycznego dla rozwoju turystyki oraz "nauk o turystyce". (abstrakt oryginalny)

The paper presents basic assumptions of Telephone System for Cellular Analysis of Tourist Movement (TelSKART©), which is an innovative method of measuring the volume of tourist movement. Apart from sheer measurement purposes, the method seems to offer additional possible applications in other aspects of tourism research (especially in tourist consumption analyses). TelSKART© method, using second and third generation of cellular phone technology (i.e. GSM - Global System for Mobile Communications, and UMTS - Universal Mobile Telecommunications System), was first publically presented during the conference "Regional research on consumers of tourist services", organized by Polish Tourist Organization and Polish Ministry of Sports and Tourism in Warsaw on November 24-25, 2009. The present paper is, therefore, the first scientific publication on the assumptions of the TelSKART© method. First part of the paper discusses the most important difficulties and limitations of the methods applied hitherto in analyzing tourist movement. The discussion focuses on measuring a total volume of this phenomenon in the areas of tourist reception (i.e. mainly cities/towns and regions), which evidently seems to be a perennially-unsolved problem of contemporary tourism research, considerably affecting also analyses related to dimensional structure and seasonality of tourist movement. Apart from a detailed description and thorough analysis of Tel- SKART© method, which constitutes the primary aim of this paper, other innovative methods of tourist flow research will be briefly discussed here, especially the ones based on the use of modern technologies. The presentation of the rationale, idea and theoretical principles behind TelSKART© will be further extended with an in-depth analysis of possible advantages and drawbacks of the method, as well as a range of its potential practical applications. Also opinions of Polish and international eminent experts on the proposal of using mobile phones and TelSKART© method in tourist movement research will be taken under consideration. In the survey carried out for the purposes of this paper and further studies on TelSKART©, the experts were asked about other similar methods known to them and hitherto applied in this kind of research, or they were invited to point to particular researchers or institutions potentially interested in realizing such research projects in the future. The opinions presented in this paper were gathered via e-mail exchange as a response to the English version of TelSKART© method description adapted from its original Polish version, published earlier in "Konfraternia Turystyczna" bulletin (attached to this paper), which is a basic instrument of communication amongst tourism experts in Poland. Several dozens opinions from internationally recognized scholars will be included in the method characteristics and further research. In their responses, the cited experts mostly point to such method-related issues as: genuineness and innovative nature of the method, basic assumptions, comments and reservations, ways of eliminating drawbacks, variety of possible applications of TelSKART©, other methods taking advantage of mobile phone technology etc. In the case of Polish researchers, the paper presents their opinions and suggestions collected by means of e-mail correspondence, as well as during the above-mentioned Warsaw conference and two special-focus scientific meetings organized afterwards. Finally, the preliminary concept of planned empirical research (in Zakopane) aimed at method testing and verification is presented. The importance of other innovative methods of tourist movement research, especially the ones using modern technologies (GSM, UMTS and further generations of mobile phone telecommunication systems, GPS - Global Positioning System, maps and visualizations generated with GIS - Geographic Information System), is also stressed here in the context of tourism and tourist research development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahas R., Aasa A., Roose A., Nark U., Silm S.(2008) Evaluating passive mobile positioning data for tourism surveys: An Estonian case study, [w:] "Tourism Management", vol. 29, s. 469-496.
 2. Ahas R., Aasa A., Slim S., Tiru M. (2007) Mobile positioning data in tourism studies and monitoring in Tartu, Estonia [w] Springer Computer Science: Information and Communication Technologies in Tourism (red. M. Sigala and L. Murphy), Vienna, s. 119-128.
 3. Alejziak W. (1998) Geneza i rozwój teorii turystyki (refleksje na kanwie książki B. Vukonica "Turizam ususret buducnosti", [w:] "Folia Turistica", nr 8, AWF, Kraków, s. 99-125.
 4. Alejziak W., Regionalne badania ruchu turystycznego i konsumpcji usług turystycznych w Polsce (stan obecny i perspektywy rozwoju). Ekspertyza wykonana na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej. Opublikowana na stronie: http://wtir.awf.krakow.pl/index.php/katedra-polityki-turystycznej/zaklad-ekonomiki-turystyki/148 [dostęp: 1.12. 2009].
 5. Bartosik A. (2009) Najnowsze sprawozdanie Komisji Europejskiej dot. rynku usług telekomunikacyjnych w UE [online] http://europedirect.um.warszawa.pl/content/najnowsze-sprawozdanie-komisji-europejskiej-dot-rynku-us%C5%82ug-telekomunikacyjnych-w-ue [dostęp:9.12.2009].
 6. Bolechowski P. (2009) Zakopane: policzą turystów, "Gazeta Krakowska", 11.09.[online:] http://www.polskatimes.pl/gazetakrakowska/podhale/nowytarg/161246,zakopane-policza-turystow,id,t.html [dostęp:9.11.2009].
 7. Bosiacki S. (1990) Panel gospodarstw domowych w badaniu i analizie rynku turystycznego [w:] Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. Rocznik Centralnego Programu Badań Podstawowych. Wyniki prac z roku 1988, Instytut Turystyki, Warszawa.
 8. Buhalis D., O'Connor P. (2005) Information Communication Technology Revolutionizing Tourism, [w:] "Tourism Recreation Research", vol. 30 (3), s. 7-16 [także online:] http://epubs.surrey.ac.uk/cgi/viewcontent.cgi?article=1004&context=tourism [dostęp: 3.12.2009].
 9. Calabrese F., Colonna M., Lovisolo P., Parata D., Ratti C. (2009) Real-Time Urban Monitoring Using Cellular Phones. A Case-Study in Rome [online:] http://senseable.mit.edu/papers/pdf/CalabreseRatti2007SCLWorkingPaper.pdf [dostęp: 29.12.2009].
 10. Directive on privacy and electronic communications of the European parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector [dyrektywa opublikowana online]: http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_services/l24120_en.htm Tłumaczenie polskie online: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:29:32002L0058:PL:PDF [dostęp: 9.12.2009].
 11. Europejczycy a telefony komórkowe [online:] http://forsal.pl/grafika/336145,23232,seks_w_komorkach_ratuje_japonska_gospodarke.html [dostęp: 9.12.2009].
 12. Finn M., Elliot-White M., Walton M. (2000) Tourism & Leisure Research Methods. Data collection, analysis and interpretation, Person/Longman, Edinburgh.
 13. Francuz P., Mackiewicz R. (2007) Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 14. Go with the flow (2007), [w:] "The Economist: Technology Quarterly", March 10th, s. 12 [online:] http://www.economist.com/research/articlesbysubject/displaystory.cfm?subjectid=894408&story_id=E1_RSGGDVP [dostęp: 29.12.2009].
 15. Jackowski S. (2005) Telekomunikacja. Część II, Politechnika Radomska, Radom.
 16. Kamiński L. (1976) Metody badania wielkości ruchu turystycznego, [w:] Problemy Ekonomiczne, nr 2, s. 116-127.
 17. Kołakowski J. Cichocki J. (2003) UMTS system telefonii komórkowej trzeciej generacji WKŁ, Warszawa.
 18. Kozłowska A. Systemy komunikacyjne, s. 1. [online:] (http://www.stud.pwr.wroc.pl/Stare/Systemy_tel/wyklad_2_1.pdf) [dostęp: 9.12.2009].
 19. Lew A., McKercher B. (2006) Modeling Tourism movements. A local destination analysis, [w:]"Annals of Tourism Research", vol. 33(2), s. 403-423.
 20. Matczak A. (1992) Model badań ruchu turystycznego. Studium metodologiczne, Acta Universitatis Lodziensis, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 21. Matczak A. (1990) Stan badań ruchu turystycznego w Polsce, [w:] Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. Rocznik Centralnego Programu Badań Podstawowych, 08.06, Instytut Turystyki, Warszawa.
 22. Mateos, P., Fisher, PF. (2007) Spatiotemporal accuracy in mobile phone location: assessing the new cellular geography, [w:] J. Drummond, R. Billen, D. Forrest, D. Joao, red., Dynamic & Mobile GIS: Investigating Changes in Space and Time, Taylor and Francis, London, 189-212.
 23. Mateos P. (2004) Mobile Phones: The New (Cellular) Geography [także online:] http://www.casa.ucl.ac.uk/pablo/papers/Mateos%20(2004)%20MSc%20Dissertation_Mobile%20Phones_%20The%20new%20cellular%20geography.pdf [dostęp: 9.12.2009].
 24. Menges G. (1960) Möglichkeiten der Quantifizierung and Messung des Fremdenverkehrs, "Revue de Tourism" nr 2.
 25. Nawrocki P. (b.r.wyd.) Systemy mobilne. Telefonia komórkowa [online:] http://home.icslab.agh.edu.pl/~grex/wyklady/mobilne/SM04-Technologie_sieci_komorkowych_NoRestriction.pdf [dostęp: 9.11.2009].
 26. Orłowski A. (2007) Charakterystyka metod służących do określania lokalizacji abonentów w sieciach GSM i UMTS, Warszawa [online:] http://www.mi.gov.pl/files/0/1786946/SP_II_3__etap_1.pdf [dostęp: 3.11.2009].
 27. Ostrowski S. (1975) Ruch turystyczny jako przedmiot badań statystycznych, Instytut Turystyki, Warszawa.
 28. Paczuski T. (2009) Jak działają sieci komórkowe? [w;] "Komputer Świat", 30 września [online:] http://www.komputerswiat.pl/jak-to-dziala/2008/02/sieci-komorkowe.aspx [dostęp: 7.11.2009].
 29. Palowski A.M. (2009) Wspólna pozycja rynkowa operatorów infrastrukturalnych telefonii komórkowej w 2008 roku [w:] "Telekomunikacja i Techniki Informacyjne", nr 1-2, s. 20-37 [online:] http://www.itl.waw.pl/czasopisma/TiTI/2009/1-2/20.pdf [dostęp: 9.12.2009].
 30. Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2008 roku (kwiecień 2009) Urząd Komunikacji Elektronicznej, Warszawa [online:] http://www.operatorzy.pl/files/297241360/file/Raport_o_stanie_rynku_telekomunikacyjnego_za_2008_rok.pdf [dostęp: 9.12.2009].
 31. Ratti C., Pulselli R.M., Williams S., Frenchman D. (2006), Mobile Landscapes: Using Location Data from Cell Phones for Urban Analysis, SENSEable City Laboratory, Massachusetts Institute of Technology [online]: http://senseable.mit.edu/papers/pdf/2006_Ratti_Pulselli_Williams_Frenchman_EPB.pdf [dostęp: 9.12.2009].
 32. Ratti C., Sevtsuk A., Huang S., Pailer R., Mobile Landscapes (b.r. wyd.) Graz in Real, s. 4 [online:] http://senseable.mit.edu/papers/pdf/RattiSevtsukHuangPailer2005LBSVienna.pdf [dostęp: 9.12.2009].
 33. Reades J., Calabrese F., Shevtsuk A., Ratti C. (July 2007) Cellular Census: Explorations in Urban Data Collection, [w:] Pervasive Computing [online:] http://www.currentcity.org/pdf/IEEEPaper.pdf [dostęp: 9.12.2009].
 34. Shoval N., Isaacson M. (2009) Tourist Mobility and Advanced Tracking Technologies, Routledge, Taylor & Francis Group, New York - London.
 35. Szkudlarek P. (b. r. wyd.) Stan telefonii komórkowej w Polsce. Rozdział 30, [online:] http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/72/29.pdf [dostęp: 1.09.2009].
 36. Veal A.J. red., (1997) Research Methods for Leisure and Tourism. A Practical Guide. Second edition, Pitman Publishing, London.
 37. Warszyńska J., Geografia turyzmu - zarys problematyki, [w:] Nauki o turystyce (red. R. Winiarski). Wydanie drugie, poprawione i uzupełnione, Studia i Monografie AWF Kraków, nr 7, Kraków 2003, s. 9-32.
 38. Winiarski R., Alejziak W., red. (2005) Turystyka w badaniach naukowych, AWF Kraków - WSIZ Rzeszów. Angielskie wydanie książki: Alejziak W. & Winiarski R. (2005) Tourism in Scientific Research, AWF Kraków - WSIZ Rzeszów.
 39. Wizyta w Centrum Eksploatacji Sieci Plus GSM (b. r. wyd.) [online:] http://www.gsmonline.pl/portal/articles/articles.jsp?e8scrollFromnews_big=1&e8scrollHowManynews_big=1&s0n_id=13138 [dostęp:9.12.2009].
 40. Wrona J. (1983) Ruch turystyczny w Bieszczadach, [w:] "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 163, AE, Kraków, s. 169-205.v Zieliński A. (2009) O niektórych problemach rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2008 roku [w:] Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, nr 1-2, s. 6 [online:] http://www.il.gda.pl/czasopisma/TiTI/2009/1-2/3.pdf [dostęp: 5.09.2009].
 41. http://www.dami.pl/~tonny/Stary%20.doc. [dostęp: 29.12.2009].
 42. http://form.stat.gov.pl/formularze/2004/kt1.pdf [dostęp: 9.12.2009].
 43. http://gsmonline.pl/portal/show/showImage.jsp?name=../images/6_inne_artykuly/20_ces_plus_gsm/all_straight.jpg [dostęp: 7.11.2009].
 44. http://senseable.mit.edu/realtimerome/ [dostęp: 9.12.2009].
 45. http://form.stat.gov.pl/formularze/2004/kt1.pdf [dostęp: 9.12.2009].
 46. http://senseable.mit.edu/graz/ [dostęp: 9.12.2009].
 47. http://senseable.mit.edu/copenhagenwheel/urbanData.html [dostęp: 9.12.2009].
 48. http://senseable.mit.edu/copenhagenwheel/pix_press/pressRelease/copenhagenWheel_pressRelease.pdf [dostęp: 9.12.2009].
 49. http://www.positium.ee/barometer/tourism/?page=firstpage&lang=EN[dostęp: 9.12.2009].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu