BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tucki Andrzej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Propozycja regionalizacji turystycznej województwa lubelskiego
The Proposal of the Tourist Regionalization of Lubelskie Voivodeship
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2009, nr 21, s. 145-164, tab., rys., bibliogr. 41 poz.
Tytuł własny numeru
Regiony turystyczne
Słowa kluczowe
Turystyka, Region turystyczny, Polityka turystyczna, Regionalizacja
Tourism, Tourist region, Tourism policy, Regionalization
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie propozycji regionów turystycznych w województwie lubelskim. Podstawą wydzielenia obszarów atrakcyjnych turystycznie była ocena potencjału turystycznego gmin regionu lubelskiego. W ocenie uwzględniono przyrodnicze i kulturowe walory turystyczne, poziom zagospodarowania turystycznego oraz dostępność komunikacyjną. Z uwagi na rosnącą rolę samorządów lokalnych w rozwoju i zarządzaniu regionami/obszarami destynacji turystycznych, w pracy uwzględniono również elementy polityki turystycznej władz lokalnych. Wydzielone regiony turystyczne zostały ujęte w dwie klasy atrakcyjności w zależności od wielkości potencjału - regiony o znaczeniu krajowym i ponadregionalnym oraz regiony turystyczne o znaczeniu regionalnym i lokalnym. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is the proposal of tourist region of the Lublin Voivodeship. The estimation of tourist potential of the Lublin region municipalities was the basis of the tourist attractive area delimitation. In the assessment, there were tourist natural and cultural values, tourist facilities taken into account. Given the growing role of local authorities in the development and management of tourist regions /areas of tourist destinations, the work also includes elements of the tourism policy of local government. Dedicated tourist regions were included in two classes, the attractiveness depending on the size of the potential - the regions of national - and tourism regions of regional and local levels. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alejziak W. (2000) Metodologia programowania rozwoju turystyki na szczeblu lokalnym i regionalnym [w:] M. Boruszczak, red., Polityka samorządu terytorialnego w dziedzinie turystyki. Zbiór mat. pokonferencyjnych. Gdańsk.
 2. Bachvarov M. (2003) Region turystyczny - nowa treść w starej formie?, "Turyzm", 13/1.
 3. Bartkowski T. (1972) Pojęcie "sezonu" a ocena atrakcyjności środowiska geograficznego dla wypoczynku i turystyki, Monografie WSWF nr 40. III Krajowy Sympozjon Biometeorologii Sportu, cz. I, Poznań.
 4. Bezkowska G. (2003) Problemy oceny walorów przyrodniczych dla turystyki i rekreacji na obszarze Nizin Środkowopolskich, "Turystyka i Hotelarstwo", 4.
 5. Derek M. (2008) Walory turystyczne jako czynnik turystycznej konkurencyjności regionów w Polsce [w:] G. Gołembski, red., Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Wyd. AE, Poznań, s. 67-78.
 6. Durydiwka M., Kowalczyk A. (2003) Region turystyczny a procesy globalizacji "Turyzm", nr 3/1.
 7. Dziemianowicz W. (2006) Konkurencyjność regionów peryferyjnych [w:] W. Dziemianowicz, J. Juchniewicz, W. Samulowski, K. Szmigiel, red., Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki Warmii i Mazur. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 8. Dziemianowicz W. (2008) Konkurencyjność gmin w relacji władze lokalne - inwestorzy zagraniczni, Wyd UW, Warszawa.
 9. Gołembski G., red. (1999) Regionalne aspekty rozwoju turystyki, PWN, Warszawa.
 10. Gołembski G. (2002) Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym, Akademii Ekonomiczna, Poznań.
 11. Gołembski G. red. (2008) Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionu w dobie globalizacji, Akademia Ekonomiczna, Poznań.
 12. Guzik H., Ostrowska B. (1993) Syntetyczna ocena atrakcyjności turystycznej gmin południowo-wschodniej Polski, Folia Turistica, nr 4.
 13. Kruczek Z. (1982) Próba parelelizacji regionalizacji turystycznych Polski. Problemy regionalizacji turystycznej. Regionalizacja turystyczna Polski. Monografie, nr 201, AWF, Poznań.
 14. Kruczek Z. (2003) Regiony turystyczne Polski. Problemy ich delimitacji i funkcjonowania, "Problemy Turystyki i Hotelarstwa", nr 1.
 15. Kruczek Z. (2005) Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, Kraków.
 16. Kruczek Z., Sacha S. (1997) Geografia turystyczna Polski, PTE, Kraków.
 17. Kukliński A. (2003) O nowym modelu polityki regionalnej - artykuł dyskusyjny, "Studia Regionalne i Lokalne", 4.
 18. Kukuła K. (1993) Próba waloryzacji województw ze względu na zagospodarowanie turystyczne i środowisko naturalne, "Folia Turistica", nr 4.
 19. Kurek W. (2003) Wybrane problemy badawcze geografii turyzmu, [w:] G. Gołembski (red.), Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, PWN, Warszawa s. 123-129.
 20. Leszczycki S. (1938) Studia do planu regionalnego w okręgach uzdrowiskowo-turystycznych, "Biuletyn Uzdrowiskowy", nr 34.
 21. Liszewski S. (2002) Przestrzeń turystyczna i osadnictwo turystyczne, [w:] G. Gołembski, red., Kompendium wiedzy o turystyce. PWN, Warszawa s. 77-109.
 22. Liszewski S. (2003) Region turystyczny, "Turyzm", nr 13, 1.
 23. Liszewski S., red. (2003) Możliwości i kierunki rozwoju turystyki w Dolinie Odry. Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, ŁTN, Łódź.
 24. Liszewski S. (2008) Ewolucja poglądów na temat regionu turystycznego. Od regionu krajoznawczego po funkcjonalny, [w:] G. Gołembski, red., Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Wyd. AE, Poznań s. 77-109.
 25. Mazurski K. (2000) Regionalizm we współczesnym świecie. V Kongres Krajoznawstwa Polskiego, PTTK, Warszawa.
 26. Rapacz A. red. (1997) Strategia kształtowania produktu turystycznego regionu sudeckiego. AE, Wrocław.
 27. Rapacz A. (2000) Możliwości i sposoby oceny atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej regionów turystycznych [w:] M. Boruszczak, red., Polityka samorządu terytorialnego w dziedzinie turystyki. Zbiór mat. pokonferencyjnych, Gdańsk, s. 155-165.
 28. Shaw G., Williams A.M. (1998) Entrepreneurship, Small Business Culture and Tourism development [in:] D. Ioannides, K.G., Debbage, ed., The Economic geography of the Tourism Industry, Routledge, London-New York, s. 235-255.
 29. Sołowiej D. (1992) Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka, Wyd. UAM, Poznań.
 30. Subregiony Turystyczne Dolnego Śląska [w:] www.ttg.com.pl/index.php?mode=2&art=5377.
 31. Śniadek J., Zajadacz A. (2008) Strategia rozwoju turystyki w regionie leszczyńskim, PWSZ, Leszno.
 32. Świeca A., Brzezińska-Wójcik T. (2008) Region w ujęciu geograficznym [w:] J. Styk, M. Dziekanowska, red., Region w koncepcjach teoretycznych i diagnozach empirycznych, Wyd. Perfekta info, Lublin, s. 15-40.
 33. Świeca A., Krukowska R., Tucki A. (2007) Possibilities for the Development of Tourism in the Lublin Region [in:] G. Godlewski, M. Bochenek, ed., Tourism Theory - Conditions - Experiences, Biała Podlaska, s. 69-98.
 34. Świeca A., Tucki A. (2009) Pojęcie atrakcyjności jako odzwierciedlenie wartości w geografii turyzmu [w:] G. Janicki, M. Łanczont, red., Geografia i wartości. Wyd. UMCS, Lublin s. 212-224.
 35. Tomczyk A. (2005) Atrakcyjność turystyczna regionu - jedna z metod jej oceny, "Problemy Turystyki", vol. XXVIII (3-4).
 36. Tucki A. (2004) Próba oceny atrakcyjności turystycznej obszaru na przykładzie gminy Ludwin [w:] Z. Michalczyk, red., Badania geograficzne w poznawaniu środowiska, Wyd. UMCS, Lublin, s. 714-719.
 37. Tucki A. (2006) Walory turystyczne Lubelszczyzny w świetle regionalizacji turystycznych Polski, Zeszyty Naukowe WSS-P, nr 1.
 38. Tucki A., Świeca A. (2008) The role of local government in the development of tourism as exemplified by the Lublin region [w:] J. Wyrzykowski, red., Conditions of the foreign tourism development in central and eastern Europe. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 493-509.
 39. Tucki A. (2008) Potencjał turystyczny regionu lubelskiego i możliwości jego wykorzystania, UMCS, Zakład Geografii Regionalnej i Turyzmu, maszynopis pracy doktorskiej, Lublin.
 40. Warszyńska J., Jackowski A. (1978) Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.
 41. Zajadacz A. (2004) Potencjał turystyczny miast na przykładzie wybranych miast Sudetów Zachodnich, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu