BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krukowska Renata (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie - funkcja turystyczna regionu
Łęczna-Włodawa Lakeland - Tourist Function of the Region
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2009, nr 21, s. 165-184, tab., rys., bibliogr. 34 poz.
Tytuł własny numeru
Regiony turystyczne
Słowa kluczowe
Turystyka, Region turystyczny, Atrakcyjność turystyczna
Tourism, Tourist region, Touristic attractiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano jeden z regionów turystycznych Lubelszczyzny - Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie. Na podstawie wyników badań terenowych poddano analizie ogólnodostępną bazę noclegową oraz prywatne domki letniskowe. Przy wykorzystaniu wskaźników Baretje'a i Deferta oraz Kowalczyka przedstawiono stopień rozwoju funkcji turystycznej i letniskowej w gminach Pojezierza. Na tej podstawie określono typy funkcjonalne gmin Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. (abstrakt oryginalny)

The article presents the Łęczna-Włodawa Lakeland - one of the touristic regions of Lublin area. On the basis of field research, accomodation and private summer houses were analysed. Development degree of tourist function and summer houses function was calculated using Baretje, Defert index and Kowalczyk index, which were base for analysis of functional types of communes located on Łęczna-Włodawa Lakeland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowski T. (1985) Warunki przyrodnicze rozwoju turystycznych form rekreacji. Podstawowe elementy teorii i przykłady rozwiązań metodologicznych, AWF w Poznaniu, Monografie, 209, s. 5 -66.
 2. Brzezińska-Wójcik T., Świeca A., Tucki A. (2009) Możliwości rozwoju turystyki w województwach wschodniej Polski. Possibilities for development of tourism in eastern Polish voivodeships, Polish Journal of Sport and Tourism, 17, s. 65-84.
 3. Chałubińska A., Wilgat T. (1954) Podział fizjograficzny województwa lubelskiego [w:] Przewodnik V Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, PTG, Lublin, s. 3-44.
 4. Dedio T. (1989) Atrakcyjność jezior obszaru młodoglacjalnego dla rekreacji (na przykładzie jezior Polski Północno-Zachodniej), Przegląd Geograficzny, LXI, 1-2, s. 77-95.
 5. Dobrowolski R. (2006) Glacjalna i peryglacjalna transformacja rzeźby krasowej północnego przedpola wyżyn lubelsko-wołyńskich (Polska SE, Ukraina NW), UMCS, Lublin.
 6. Faracik R. (2006) Turystyka w strefie podmiejskiej Krakowa, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
 7. Fijałkowski D. (1963) Szata roślinna Polesia Lubelskiego [w:] T. Wilgat, red., Polesie Lubelskie, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin, s. 65-88.
 8. Fischbach J. (1989) Funkcja turystyczna jednostek przestrzennych i program jej badania, Acta Univ. Lodz., Turyzm, 5, s. 7-26.
 9. Fularski M. (1935) Zagadnienia ruchu turystycznego, Główna Księgarnia Wojskowa, Warszawa.
 10. Jackowski A. (1981) Typologia funkcjonalna miejscowości turystycznych (na przykładzie woj. nowosądeckiego), Rozpr. hab., 53, UJ, Kraków.
 11. Kondracki J. (1978) Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa.
 12. Kornaus J. (1925) Jan Długosz, geograf polski XV wieku, Prace Geogr., V, Wyd. E . Romera, s. 81-126.
 13. Kowalczyk A. (1994) Geograficzno-społeczne aspekty zjawiska drugich domów, UW, Warszawa.
 14. Krukowska R. (2007) Użytkowanie turystyczne jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego [w:] W. Kurek, R. Faracik, red., Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne, IGiGP UJ, Kraków, s. 75-82.
 15. Leszczycki S. (1939) Podstawy gospodarki uzdrowiskowo-letniskowej w Karpatach, Rocznik Ziem Górskich, s. 60-118.
 16. Matczak A. (1982) Funkcja wypoczynkowa strefy podmiejskiej Łodzi, maszynopis w Zakładzie Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego.
 17. Michalczyk Z., Turczyński M. (1998) Przekształcenia i zagrożenia hydrosfery [w:] M. Harasimiuk, Z. Michalczyk, M. Turczyński, red., Jeziora łęczyńsko -włodawskie. Monografia przyrodnicza. UMCS, PIOŚ, Lublin, s. 157-164.
 18. Michalczyk Z., Wilgat T. (1998) Stosunki wodne Lubelszczyzny, UMCS, Lublin.
 19. Mileska M.I. (1963) Regiony turystyczne Polski. Stan obecny i potencjalne warunki rozwoju, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 43.
 20. Piasecki D. (2000) Ekosystemy leśne [w:] T.J. Chmielewski, red., Międzynarodowy Rezerwat Biosfery "Polesie Zachodnie". Projekt harmonizacji przyrody i kultury. PPN, Wojewoda Lubelski, Lublin-Urszulin, s. 46-68.
 21. Ratzel F. (1891) Anthropogeographie, vol. II, Engelhorn, Stuttgart.
 22. Siejkowska A. (2003) Przemiany funkcji turystycznej na przykładzie uzdrowiska Szczawnica, Turyzm, 13, 2, s. 25-35.
 23. Stalski M. (1973) Przestrzenne aspekty zagospodarowania turystycznego, Studia KPZK PAN, 41, PWN, Warszawa.
 24. Suliborski A. (1983) Niektóre problemy badań funkcji miasta w świetle podstawowych założeń koncepcji systemowej, Acta Univ. Lodz., Folia Geographica, 2, s. 3-16.
 25. Świeca A. (1998) Wpływ czynników antropogenicznych na rzeczny odpływ roztworów i zawiesin na międzyrzeczu Wisły i Bugu, Rozpr. hab., UMCS, Lublin.
 26. Świeca A., Krukowska R., Tucki A. (2007) Possibilities for the Development of Tourism in the Lublin Region [w:] G. Godlewski, M Bochenek, red., Tourism. Theory - Conditions - Experiences. Wyd. AWF Biała Podlaska, s. 69-98.
 27. Warszyńska J. (1985) Funkcja turystyczna Karpat Polskich, Folia Geographica, Seria Geogr.-Oecon., 13, s. 79-104.
 28. Warszyńska J., Jackowski A. (1978) Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.
 29. Wilgat T. (1994) Spory wokół jezior Łęczyńsko-Włodawskich [w:] T. Wilgat, red., Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Przewodnik wycieczkowy, Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, Lublin, s. 122-129.
 30. Wilgat T., Michalczyk Z., Turczyński M., Wojciechowski K.H. (1991) Jeziora łęczyńsko-włodawskie, Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej, XIX, PAN O/Kraków, s. 23-140.
 31. Wiluś R. (1997) Rozwój funkcji turystycznej w dolinie rzeki Warty na odcinku od Działoszyna do Uniejowa, Szlakami Nauki, 24, ŁTN, Łódź.
 32. Wyrzykowski J. (1986) Geograficzne uwarunkowania rozwoju urlopowej turystyki wypoczynkowej w Polsce, Acta Univ. Wratislav., 935, XLIV, Wrocław.
 33. Zwoliński A. (1985) Ocena walorów turystycznych jezior województwa bydgoskiego, Czasopismo Geograficzne, LVI, 3-4, s. 313-325.
 34. Zwoliński A. (1992) Ocena walorów turystyczno-rekreacyjnych sztucznych zbiorników (na przykładzie zbiorników nizinnych), Instytut Turystyki, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu