BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozak Marek W. (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Regiony turystyczne: aspekty użyteczności pojęcia
Tourist Regions: Aspects of the Term Usefulness
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2009, nr 21, s. 185-202, rys., bibliogr. 44 poz.
Tytuł własny numeru
Regiony turystyczne
Słowa kluczowe
Turystyka, Region turystyczny, Rozwój turystyki
Tourism, Tourist region, Tourism development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pojęcie "region turystyczny" do dziś nie doczekało się w literaturze polskiej jednoznacznego zdefiniowania. Tradycyjnie, w zgodzie z dorobkiem geografii, nacisk kładziono na cechy fizjograficzne. W związku ze zmianami zachodzącymi w turystyce krytycy tego podejścia zaproponowali podejście funkcjonalne, zbliżone do przeważającego w literaturze światowej. Wzrost znaczenia interwencji publicznej przemawia jednak za tym, by pierwszeństwo dać definicji regionu jako jednostki administracyjnej będącej uprawnionym podmiotem polityki rozwoju turystyki. (abstrakt oryginalny)

The term tourist region up to now has not been clearly defined in Polish literature. Traditionally, in line with fundamental findings of geography, the stress was put on physiographic features. Due to changes taking place in tourism, the critics of the traditional notion proposed new functional approach, similar to the one noted in the world literature. Increasing significance of public intervention calls for priority being given to definition based on administrative territorial unit as they are in charge of tourism development policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bachvarov M. (2003) Region turystyczny - nowa treść w starej formie, w: Turyzm 13/1.
 2. Barca F., An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. Independent Report, April 2009. Angielska wersja językowa dostępna [online] http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/future/barca_en.htm [dostęp 15.06.2009].
 3. Bąk S.A. (2007) Działania Unii Europejskiej na rzecz kultury i turystyki kulturowej, Difin, Warszawa.
 4. Christaller W. (1964) Some considerations of tourism location in Europe: the peripheral regions - underdeveleoped countries - recreation areas, Papers, Regional Science Association, 12,2.
 5. Dąbrowska B.J. (2008) Rynek turystyczny Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, WSTiH w Gdańsku, Gdańsk.
 6. Domański R. (2002) Gospodarka Przestrzenna, PWN, Warszawa.
 7. Durydiwka M., Kowalczyk A. (2003) Region turystyczny a procesy globalizacji, w: Turyzm 13/1.
 8. Dziewoński K. (1967) Teoria regionu ekonomicznego, Przegląd Geograficzny, t. 39 z. 1.
 9. ESPON 1.4.5 (2006) Final report, project 1.4.5, Preparatory study of spatially relevant aspects of tourism, EuroFutures, Luxembourg [wersja z dnia 22 stycznia 2006].
 10. Goeldner C.R., Ritchie B. J.R. (2006) Tourism. Principles, Practices, Philosophies, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ.
 11. Gołembski G., red. 2006, Kompendium wiedzy o turystyce, PWN, Warszawa.
 12. Gorzelak G. (2007) Rozwój - region - polityka [w:] G. Gorzelak, A. Tucholska (red.), Rozwój, region, przestrzeń, MRR i EUROREG UW, Warszawa.
 13. Harrison L.E., Huntington S.P., red. (2003) Kultura ma znaczenie, Zysk i S-ka, Poznań.
 14. Jafari J. (2000) Encyclopedia of Tourism, Routledge, London and New York.
 15. KE (Komisja Europejska) (2007) Rozwijające się regiony - rozwijająca się Europa. Czwarty raport na temat spójności gospodarczej i społecznej, Luksemburg.
 16. Keating M., Loughlin J., Deschouwer K. (2003) Culture, Institutions and Economic Development, A Study of Eight European Regions, Edward Elgar, Cheltenham UK, Northampton, United States.
 17. Kowalczyk A., red. (2008) Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.
 18. Kowalczyk A. (2000) Geografia turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Kowalczyk A.. (2008) Turystyka kulturowa jako czynnik kształtujący konkurencyjność regionów [w:] G. Gołembski, red., Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Wyd. AE, Poznań.
 20. Kozak M.W., 2009, Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
 21. Kruczek Z., red. (2005b), Kompendium pilota wycieczek, Proksenia, Kraków.
 22. Kruczek Z. (2005a) Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, Kraków.
 23. Kruczek Z., Sacha S. (1999) Geografia atrakcji turystycznych Polski, Proksenia, Kraków.
 24. Kurek W., Mika M. (2007) Turystyka jako przedmiot badań naukowych [w:] Kurek W., red., Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 25. Landes D.S. (2005) Bogactwo i nędza narodów, MUZA SA, Warszawa.
 26. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J. (2002) Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa.
 27. Liszewski S. (2003) Region turystyczny, Turyzm 13/1.
 28. Liszewski S. (2006) Zintegrowane zarządzanie jakością w turystyce [w:] Gołembski G., red., Kompendium wiedzy o turystyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 29. Liszewski S. (2008) Ewolucja poglądów na temat regionu turystycznego: od regionu krajoznawczego po funkcjonalny [w:] G. Gołembski, red., Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Wyd. AE, Poznań.
 30. Markowski T. red. (2006) Marketing terytorialny, KPZK, Warszawa.
 31. Mileska M.I. (1963), Regiony turystyczne Polski. Stan obecny i potencjalne warunki rozwoju [w:] Prace Geograficzne 43.
 32. MRR (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) (2009) Rozwój regionalny w Polsce. Raport 2009, Warszawa.
 33. MSiT (Ministerstwo Sportu i Turystyki) (2008) Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, Warszawa.
 34. Putnam R.D. (1995) Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, przeł. J. Szacki, Wyd. Znak, Kraków.
 35. Rudnicki M. (2000) Polityka regionalna Unii Europejskiej, WWSB, Poznań.
 36. Sagan I. (2004) Współczesne studia regionalne - teoria i metodologia, a także praktyka [w:] Studia Regionalne i Lokalne, nr 2.
 37. Secomski K. (1987) Teoria regionalnego rozwoju i planowania, PWE, Warszawa.
 38. Seweryn R. (2003) Zróżnicowanie atrakcyjności turystycznej Polski w układzie przestrzennym. Próba pomiaru [w:] Problemy Turystyki 1 - 4.
 39. Smith S.L.J. (1989) Tourism Analysis. A handbook, Longman Scientific & Technical, Harlow.
 40. UNWTO, 2008, Tourism Highlights 2008 edition, Madrid.
 41. Wall G., Mathieson A. (2006) Tourism. Change, impacts and opportunities, Pearson Education Limited.
 42. Warszyńska J. Jackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.
 43. Weber M. (1994) Etyka protestancka i duch kapitalizmu, tł. Jan Miziński, Wyd. Test, Lublin
 44. Zmyślony P. (2003) Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu