BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gómez Rosario (University of Cordova, Spain), Sanchis Amelia (University of Cordova, Spain), Palma Luis A. (University of Seville, Spain)
Tytuł
Assesing European Reasearch & Development and Innovation Policies in Spain From a Gender Perspective
Ocena europejskiej polityki w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji w Hiszpanii z perspektywy płci
Źródło
International Journal of Contemporary Management, 2016, vol. 15, nr 4, s. 111-134, tab., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Płeć, Innowacje, Polityka innowacyjna, Badania i rozwój (B+R)
Gender, Innovations, Innovation policy, Research & Development (R+D)
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Hiszpania
Spain
Abstrakt
Tło badań. Raporty dotyczące Oszacowania Wpływu Płci (GIE) są idealnym narzędziem do oceny europejskiej polityki dotyczącej badań i rozwoju oraz innowacyjności w Hiszpanii z perspektywy płci.
Cel badań. Podstawowym celem tego badania jest dalsze korzystanie z raportów GIE jako narzędzia do diagnozowania, czy dany środek lub polityka wpłynie na kobiety i mężczyzn w równym stopniu. Nasze cele drugorzędne są następujące: a) przedstawienie diagnostyki płci; b) zaproponowanie środków i strategii, które pomogą zamknąć istniejące rozbieżności między płciami, i promowanie równych szans dla kobiet i mężczyzn.
Metodologia. Metodologicznie narzędzie to zostanie wykorzystane do analizy działań podjętych w ramach Siódmego Programu Ramowego oraz Pierwszego Programu Horyzont 2020. Zaczynamy, analizując rozwój prawodawstwa w dziedzinie równości płci w Hiszpanii. Druga część naszej pracy dostosowuje raporty GIE jako narzędzie do oceny i diagnozowania europejskich projektów badawczych i innowacyjnych.
Kluczowe wnioski. To dostosowanie to najważniejszy wkład naszej pracy, ponieważ pozwala na analizę polityki dotyczącej publicznych badań i rozwoju oraz innowacji z perspektywy płci. System ten może przyczynić się do tworzenia bogactwa i wzrostu gospodarczego, ponieważ pozwala na to, aby wkład mężczyzn i kobiet był odpowiednio ceniony z perspektywy równości szans. (abstrakt oryginalny)

Background. Gender Impact Estimation (GIE) reports are an ideal tool to assess European R&D and innovation policies in Spain from a gender perspective.
Research aims. The primary objective of this study is to further the use of GIE reports as a tool for diagnosing whether a given measure or policy will affect women and men equally. Our secondary objectives are: a) present a gender diagnostic; b) propose measures and policies that will help close the existing gender gap and promote equal opportunities for men and women.
Methodology. Methodologically, this tool will be used to analyse the actions taken by the Seventh Framework Programme and the first Horizon 2020 Programme. We start by analysing the development of gender equality legislation in Spain. The second part of our study adapts GIE reports as a tool for evaluating and diagnosing European research and innovation projects.
Key findings. This adaptation is the most important contribution of our study, as it allows for the analysis of public R&D and innovation policies from a gender perspective. This system may help to create wealth and economic growth, as it allows men and women's contribution to be properly valued from an equal opportunity perspective. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Calvo, A. (2008). La igualdad real en el trabajo aún no existe en nuestro país. Mujerhoy.com. [Online] Retrieved from: http://www.mujerhoy.com/trabajo/conciliacion/igualdad,real,trabajo,existe,64551,10,2008.html, access date: October 31st, 2016.
 2. Collantes, B., & Sanchis, A. (2009). La evaluación del impacto de género en la normativa estatal y andaluza. Jaén: Instituto de Estudios Giennenses.
 3. Directorate-General for Research and Innovation (2013). Seventh 7FP Monitoring Report. Monitoring Report 2013. [Online] Retrieved from: http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp7_monitoring_reports/7th_fp7_monitorin_report.pdf, access date: October 31st, 2016.
 4. Directorate-General of Research, European Commission (2015). She Figures 2015. Gender in Research and Innovation. [Online] Retrieved from: https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/she_figures_2015-final.pdf, access date: October 31st, 2016.
 5. Economy and Competitiveness Ministry. Women and Science Unit (2014). Statistics and Indicators on Gender (in)Equality in Education and Scientific Profession. [Online] Retrieved from: http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/UMYC/Cientificas_cifras_2013.pdf, access date: October 31st, 2016.
 6. European Commission (2008). The Gender Challenge in Research Funding - Assessing the European National Scenes. [Online] Retrieved from: https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/gender-challenge-in-research-funding_en.pdf, access date: October 31st, 2016.
 7. European Commission (2013). Factsheet: Horizon 2020 Budget. [Online] Retrieved from: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/press/fact_sheet_on_horizon2020_budget.pdf, access date: October 31st, 2016.
 8. European Commission (2014). Gender Equality in Horizon 2020. [Online] Retrieved from: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/gender/h2020-hi-guide-gender_en.pdf, access date: October 31st, 2016.
 9. European Commission (2015). Strategic Engagement for Gender Equality 2016-2019. [Online] Retrieved from: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/160111_strategic_engagement_en.pdf, access date: October 31st, 2016.
 10. European Commission. European Research Area. Gender Equality and Gender Mainstreaming in Research [Online] Retrieved from: http://ec.europa.eu/research/era/gender-equality-and-gender-mainstreaming_en.htm (access: October 31st, 2016).
 11. European Commission. Research & Innovation. Science With and For Society. [Online] Retrieved from: http://ec.europa.eu/research/swafs/index.cfm (access: October 31st, 2016).
 12. European Union. Treaty of the European Union. Official Journal of the European Union, 26th of October 2012, no. 326.
 13. De Villota, P., Jubeto Y. & Ferrari, I. (2009). Estrategias para la integración de la perspectiva de género en los presupuestos públicos. Instituto de la Mujer, 19-60. [Online] Retrieved from: http://www.inmujer.gob.es/observatorios/observIgualdad/estudiosInformes/docs/017-estrategia.pdf, access date: October 31st, 2016.
 14. Gabarró, D. (2011). Transformar a los hombres: un reto social. Lleida: Boira, 95-114.
 15. Ley 30/2003, de 13 de octubre de 2003, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno. Boletín Oficial del Estado. Madrid, 14 de octubre de 2003, núm. 246.
 16. Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo de 2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Boletín Oficial del Estado. Madrid, 23 de marzo de 2007, núm. 71.
 17. Ministry of Education, Culture and Sport (2014a). Education Indicators of the 2020 European Strategy. [Online] Retrieved from: http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925481089&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout¶m3=1259924822888, access date: October 31st, 2016.
 18. Ministry of Education, Culture and Sport (2014b). Level of Education of the Population. [Online] Retrieved from: https://www.educacion.gob.es/educabase/tabla.do?sel_1=2&busc_1=&cri1=01&cri1=02&sel_2=1&busc_2=&cri2=09&sel_3=3&busc_3=&cri3=00&cri3=01&cri3=02&sel_4=1&busc_4=&cri4=10&rows=sexo&rows=pa%EDs&columns=nivel+de+-formaci%F3n&columns=a%F1o&numCri=4&NumCeldas=6&type=pcaxis&path=%2FFormacionyml%2FEPA2014%2FNivFor%2Fl0%2F&file=Niv-For03.px&divi=&per=&idtab=&accion=html, access date: October 31st, 2016.
 19. Ministry of Finance and Public Administration (2009). Methodological Guide for the Development of the Memory of Regulatory Impact Analysis. [Online] Retrieved from: http://www.seap.minhap.es/dms/es/web/areas/modernizacion-procedimientos/impacto_normativo/guia-metodologica-ain-1264084813.pdf, access date: October 31st, 2016.
 20. Ministry of Science and Innovation. European Commission Research & Innovation (2011). Manual Gender in Research. [Online] Retrieved from: http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/El_genero_en_la_investigacio.pdf, access date: October 31st, 2016.
 21. ONU Women (2015). The Progress of Women in the World 2015-2016: Summary. Transforming Economies for Rights. [Online] Retrieved from: http://progress.unwomen.org/en/2015/pdf/SUMMARY_ES.pdf, access date: October 31st, 2016.
 22. Pazos, M. (2009). El papel de la igualdad de género en la solución de la crisis económica y en el cambio a una economía sostenible. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales.
 23. Pazos, M. (2015). Contra la discriminación por maternidad: ¡Paternidad!, Agenda Pública. [Online] Retrieved from: http://agendapublica.es/contra-la-discriminacion-por-maternidad-paternidad/, access date: October 31st, 2016.
 24. Real Decreto 1083/2009, de 3 de Julio de 2009, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo. Boletín Oficial del Estado. Madrid, 18 de julio de 2009, núm. 173.
 25. Regulation (EU) no. 1290/2013 of the European Parliament and of the Council, of 11 December 2013, laying down the rules for participation and dissemination in "Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)" and repealing Regulation (EC) no. 1906/2006. Diario Oficial de la Unión Europea, de 20 de Diciembre de 2013, núm. 347.
 26. Salazar, O. (2013). Masculinidades y ciudadanía. Los hombres también tenemos género. Madrid: Dykinson, S.L.
 27. Sanchis, A. (2012). Epistemología, Feminismo y Género: Investigando sin Complejos. [Online] Retrieved from: https://www.google.es/search?q=Epistemolog%C3%ADa%2C+feminismo+y+g%C3%A9nero%3A+Investigando+sin+complejos&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox ab&gfe_rd=cr&ei=4tqAV_yjJrOp-8wfNl7uoDQ, access date: October 31st, 2016.
 28. Sanchis, A. (2015). Interpretación jurídica, igualdad y género en los estudios de derecho. Aportaciones epistémicas y feministas. Revista General de Derecho Constitucional, IUSTEL, núm. 21, pp. 1-75.
 29. Statistics National Institute (2010). Active Population Survey. Reconciling Work and Family Life. [Online] Retrieved from: http://www.ine.es/prensa/np663.pdf, access date: October 31st, 2016.
 30. Statistics National Institute (2012). Education and Training Statistics. Eurostat. [Online] Retrieved from: http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES-&c=INESeccion_C&cid=1259925481157&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout¶m3=1259924822888, access date: October 31st, 2016.
 31. Statistics National Institute (2013a). Average Annual Salary by Sector of Economic Activity and Period. [Online] Retrieved from: http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=10911, access date: October 31st, 2016.
 32. Statistics National Institute (2013b). Annual Salary Structure Survey. [Online] Retrieved from: http://www.ine.es/prensa/np916.pdf, access date: October 31st, 2016.
 33. Statistics National Institute (2015). Unemployment Rates by Different Age Groups, Sex and Autonomous Community. [Online] Retrieved from: http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=4247, access date: October 31st, 2016.
 34. Torres, J. & Gálvez, L. (2009). La crisis económica y sus alternativas: una perspectiva de género. In: J. Torres (ed.), Feminismo ante la crisis, Madrid, España: Forum de Políticas Feministas, p. 11.
 35. United Nations, A/CONF.177/20/Rev.1., Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, from the 4th to the 15th of September 1995, New York, 1996. [Online] Retrieved from: http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf, access date: October 31st, 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-8920
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/24498939IJCM.16.027.6708
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu