BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ambrożuk Dorota (Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego)
Tytuł
Dochodzenie roszczeń przysługujących podróżnym na podstawie rozporządzeń unijnych
Recovery of Passengers Claims on The Basis of EU Regulations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2015, nr 31, s. 155-168, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Roszczenia, Odszkodowania
Claims, Compensation
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W artykule omówiono problemy dochodzenia przez pasażerów roszczeń z tytułu zryczałtowanych odszkodowań, przewidzianych rozporządzeniami unijnymi. Wskazano nieprawidłowości w procesie wyznaczania organów odpowiedzialnych za egzekucję przestrzegania przepisów ww. rozporządzeń. Jednocześnie zwrócono uwagę na problemy związane z dochodzeniem roszczeń z ww. tytułów zarówno przed odpowiednimi organami, jak i sądami. Problemy te wynikają z nieuwzględnienia w obowiązujących w Polsce procedurach sytuacji, w których kompetencja do rozstrzygania tej samej sprawy powierzona została różnym organom. (abstrakt oryginalny)

The article discusses problems of recovery of claims in respect of lump-sum compensation for passengers provided by EU regulations. The authoress shows irregularities in the designation of administrative bodies responsible for enforcement of compliance with the provisions of the above regulations. She also points to problems that arise from the possibility of recovery of passengers claims before administrative bodies and courts at the same time. These problems result from the lack of provisions which regulate the situation when the competence to decide the same case was entrusted to different bodies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ambrożuk D., Kształtowanie się europejskiego prawa przewozu osób, [w:] Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, red. T. Kocowski, K. Marak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 362, Wrocław 2014.
  2. Gospodarek J., Cel i zakres ochrony konsumenta na rynku usług transportowych w świetle prawa Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 694, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 22, Szczecin 2011.
  3. Stec M., Ochrona pasażera w transporcie kolejowym w świetle Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, [w:] Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Okolskiemu, red. M. Modrzejewska, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2010.
  4. Stec M., Ochrona pasażera w transporcie autobusowym w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 lutego 2011 r. nr 181/2011 dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym, [w:] Rozprawy z prawa własności intelektualnej prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi, red. J. Pisuliński, P. Tereszkiewicz, F. Zoll, LexisNexis, Warszawa 2012.
  5. Stec M., O niektórych postaciach niewykonania lub nienależytego wykonania pasażerskiej umowy przewozu lotniczego (na kanwie rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej z 2004 r.), [w:] W kierunku europeizacji prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Rajskiemu, red. A. Brzozowski, W. Kocot, K. Michałowska, C.H. Beck, Warszawa 2007.
  6. Wesołowski K., Konsekwencje sposobu unormowania ochrony pasażerów w prawie Unii Europejskiej, [w:] Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, red. T. Kocowski, K. Marak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 362, Wrocław 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-275X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2015.31-10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu