BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wesołowski Krzysztof (Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego)
Tytuł
Kwalifikacja prawna umów zawieranych w transporcie samochodowym
Legal Qualification of Contracts in the Road Transport
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2015, nr 31, s. 181-193, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Umowa spedycyjna
Forwarding contract
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono problem kwalifikacji umów zawieranych na podstawie lakonicznie sformułowanych zleceń w transporcie samochodowym, jako umów przewozu lub umów spedycji. Autor wskazuje na konieczność dokonywania wykładni oświadczeń woli stron umowy, na podstawie art. 65 k.c. Akceptuje wykształcone w praktyce domniemanie faktyczne, że intencją stron było zawarcie umowy przewozu, pod warunkiem dokonania analizy i oceny całokształtu okoliczności istotnych dla oceny rzeczywistego zamiaru stron, które jednak samodzielnie nie stanowią przesądzających kryteriów kwalifikacji. Autor wskazuje, że na gruncie prawa polskiego kryterium takiego nie stanowi także przyjęta w niektórych innych krajach koncepcja zryczałtowanego wynagrodzenia za usługę.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the issue of qualification of contracts concluded in road transport on the basis of crisply formulated orders as a contract of carriage or a forwarding contract. The author points to the need for interpretation of declarations of intent of the contracting parties in accordance with the provision of art. 65 of the Civil Code. The author accepts a presumption of fact that the intention of the parties was to conclude a contract of carriage. However a prior analysis and evaluation of a number of circumstances relevant to the assessment of the actual intention of the contracting parties has to be done. The author points out that under the Polish law, the application of all-in fee does not prejudge the qualification of the contract, as it does in some other countries.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Basedow J., Übereinkommen internationaler Straβenverkehr, [w:] Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch, Band 7, red. J. Basedow, C.H. Beck, München 1997.
  2. Clarke M.A., International Carriage of Goods by Road: CMR, Informa Law, London 2009.
  3. Haładyj K., Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Legalis 2015, wyd. 12, komentarz do art. 799 k.c.
  4. Jezioro J., Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
  5. Ogiegło L. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 7, Prawo zobowiązań - część szczegółowa, red. J. Rajski, C.H. Beck, Warszawa 2011. Verheyen W., EEX (bis) and CMR: the Return of Paralel Proceedings?, "European Transport Law" 2015, nr 2.
  6. Wesołowski K., Odpowiedzialność spedytora za czynności powierzone innym osobom, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 423, Problemy Transportu i Logistyki nr 3, Szczecin 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-275X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2015.31-12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu